Rotunda Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě nese stavební znaky raně románské stavby s byzantskou výmalbou.
DONÁTORSKÝ PÁR
Příspěvek ing. Jaroslava Pazoura k ikonografii maleb ve Znojemské rotundě.
Důležitá historická data – 1. část
Konec strany
Ing. Jaroslav Pazour. Donátorský pár po stranách vítězného oblouku při vstupu do apsidy – 4. část.
Brno 31. října 2001.

4. HISTORICKÁ DATA – DATOVÁNÍ STAVBY A VÝMALBY ROTUNDY

4.1 Důležitá historická data údobí možného vzniku Rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě:

 1. V roce 603 Slované dobývají Balkán a za pomoc Byzanci proti Avarům jim zůstává.

 2. V roce 623 Byzanc stojí v pozadí za vytvořením první Slovanské říše na západě v Podunají a Podyjí pod vládou krále Sáma.

 3. V roce 863 vysílá byzantský císař Michal III. soluňské bratry Konstantina a Metoděje na Moravu. Oba byli vzděláni v bazilianském klášteře na hoře Olympu a vysvěceni za kněze. Zde se později Metoděj stal opatem, kdežto mladší Konstantin pro teologické spory s pozdějším patriarchou Fotiem odešel hlásat křesťanství do země Chazarů (Kozárů) v Chersonu na pobřeží Azovského moře v letech 860-862. Měl obrovský úspěch – jednak se naučil jejich slovanskému jazyku, obrátil zemi na křesťanství a jednak nalezl ostatky papeže Klimenta a přenesl je do hlavního metropolitního chrámu v Chersonu.

 4. V roce 867-868 v Římě osvědčena pravost hlásaného křesťanství liturgií slovanskou a roku 869 oba bratři vysvěceni římským papežem Hadrianem II. na biskupy.

 5. V roce 869 v únoru Konstantin umírá. Metoděj se stává arcibiskupem a je mu přidělena arcidiecéze moravská a panonská (Kocelova). Sídlem nové arcidiecéze se stává moravský Velehrad. Tím je založena samostatná moravská církev, podléhající přímo papežské stolici – k obrovské nevoli arcibiskupa pasovského a salcburského.

 6. Před rokem 885 na sklonku svého života byl arcibiskup Metoděj pozván byzantským císařem Basilem I. Makedoncem do Cařihradu. Metoděj byl císařem i patriarchou s velkou poctou přijat a obdarován a jeho učení bylo schváleno.

 7. V roce 886 – jeden rok po smrti arcibiskupa Metoděje – z rozhodnutí krále Svatopluka dochází k vyhnání Metodějových církevních nástupců (Gorazda) se slovanskou liturgií a křesťanská církev na Velké Moravě přechází do mocenské sféry západořímské církve s latinskou liturgií (Viching biskupem v Nitře si usurpuje právo ovládat moravskou církev).

 8. V roce 895 – jeden rok po smrti Svatopluka – se odtrhují Čechy z nadvlády Velké Moravy a žádají o uznání samostatnosti u východofranského císaře Arnulfa.

ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Důležitá historická data – 2. část
Konec strany
Důležitá historická data – 1. část.
 1. V roce 899 na žádost Mojmíra II. vysílá římský papež na uvolněný stolec moravské arcidiecéze arcibiskupa Jana, biskupy Benedikta a Daniela (zde je možno ještě uplatňovat i poslední časový úsek přímého vlivu Byzance v trvání 10 – 15 let).

 2. V roce 906 po vnitřních rozporech a bojích o trůn mezi Svatoplukovými syny, neblahém vlivu násilného odchodu moravských kněží se slovanskou liturgií, nájezdech Maďarů a útoků Poláků končí zprávy o Velké Moravě a vlastní Morava je rozdělena. Jižní část spadá pod nadvládu Maďarů a severní část pod nadvládu Poláků. Nejdéle odolává útokům a nájezdům – právě velkomoravské hradiště nad Znojmem – včetně zřejmě dobře opevněné hradní ostrožny, spojené s hradištěm podzemní chodbou – i když archeologické nálezy to zatím úplně nepotvrzují. Důvodem je i poloha Znojma v jihozápadní části Moravy, mimo hlavní vládní střediska v Pomoraví. Důvodem, proč v Rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě je vyobrazen v 3. pásu vznik státu s genealogií moravských panovníků – je příchod Sámových nástupců na Moravu přes Znojmo a Znojmo je také patrně posledním vládním místem Mojmíra II. Svůj díl určitě hraje i první fáze Louckého kláštera pod Znojmem (archeologické nálezy z 9. století s možnou kněžskou i malířskou školou – dosud nedoloženo). Zde bych chtěl upozornit na staroslovanský název   l a u k a   ve významu lávka tedy přechod přes řeku – v něm. překladu se později uvádí Kloster-brücke).

 3. V letech 911-918 vláda posledního východofranského krále Konráda I., Východofranská říše se rozpadá.

 4. V roce 955 na hlavu poraženi Maďaři na Lechu německým králem, pozdějším císařem Otou I. (na jeho straně bojoval i český kníže Boleslav I.). Maďaři se musí stáhnout do vyhrazených míst mezi Dunajem a Tisou. Vláda ve Východní marce (Rakousku) svěřena Otou I. Babenberkům – počátek Rakouského státu.

 5. V roce 972 – počátky založení maďarského státu.

 6. V roce 973 je v Praze založeno biskupství.

 7. V roce 1029 definitivně český kníže Břetislav dobývá Moravu a ta se stává součástí Českého království.

 8. V roce 1054 vrcholí boj o hlavu katolické církve mezi římským papežem a cařihradským patriarchou, obě strany se navzájem exkomunikují a nastává východní schizma.

ZPĚT na začátek strany
Důležitá historická data – 1. část
Závěrečné shrnutí
Konec strany
Důležitá historická data – 2. část.
4.2 Závěrečné shrnutí
Z výčtu a vlivu historických událostí od roku 886 do roku 1054 je takřka nemožné, aby byl na Moravě postavem byzantský chrám (a po roce 1054 už je to zcela vyloučeno), kterým dle všech svých znaků ikonografických Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě je. V celém uvedeném období i po něm byla Morava ve sféře vlivu západořímské církve, vyjma údobí vlády Mojmíra II. (po odchodu bavorského biskupa Vichinga) v letech 899-906/907 – kdy je současně ještě možný vliv Byzance s byzantským církevním uměním z doby před platností byzantského ikonografického pevného řádu (viz kapitola 2.4).
ZPĚT na začátek strany
Důležitá historická data – 2. část
Obsah
Konec strany
Závěrečné shrnutí.

Pokračování ...

Obsah:
 1. Úvod
 2. Základní znaky byzantského umění
 3. Možné inspirační zdroje znojemských tvůrců
 4. Historická data – datování stavby a výmalby rotundy
 5. Ritus západořímské církve a vyobrazení božské části maleb v rotundě
 6. Závěrečné posouzení
 7. Použité prameny
ZPĚT na začátek strany
Závěrečné shrnutí
Obsah.

Jaroslav Pazour


ZPĚT na stranu NÁZORY

[ Malby | Ikonografie maleb – chronologický přehled hypotéz | Vzájemné porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz | Dotazy k ikonografii | Názory | Kniha ] Další stránky, které byste neměli vynechat.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu