ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

Schematické znázornění výmalby lodi
Výjimečnost Znojemské rotundy
Konec strany
MALBY  –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Schematické znázornění výmalby lodi.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

LOĎ – SCHÉMA VÝMALBY

Největší význam rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě tkví v její malířské výzdobě. Od jiných obdobných evropských církevních stavebních památek se liší existencí církevních i světských motivů v jediné stavbě. V tom je její jedinečnost. Malby zobrazují především figurální motivy. V nich se zcela neobvykle a přitom nenásilně propojují křesťanské prvky s obrazy světských panovníků přemyslovské dynastie a jejich předchůdců.
Vertikálně jsou malby děleny do jednotlivých pásů. V apsidě to jsou dva pásy a klenba, v lodi čtyři pásy a prostor uzavírá polokulová klenba. Horizontální i vertikální členění lodi rotundy přibližuje schéma na obr. 1, které znázorňuje pohled z prostoru lodi vzhůru do kupole. Z tohoto důvodu je orientace světových stran zrcadlově převrácená. Vyberte si myší oblast, která vás zajímá, a klikněte na ni.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Schematické znázornění výmalby lodi rotundy
Konec strany
Výjimečnost Znojemské rotundy.

Myší vyber oblast a klikni!
ZPĚT na začátek strany
Výjimečnost Znojemské rotundy
1., 2. a 3. pás maleb
Konec strany
Schéma lodi rotundy.
LEGENDA:
A, B, C, D – jednotlivé postavy z tzv. „přemyslovské scény“ proti vstupu do rotundy a fundátoři po obou stranách vítězného oblouku při vstupu do apsidy v 3. pásu maleb;
S1, S2, S3 – stromy života v 3. pásu maleb;
01 až 08 – prvních osm panovníků v pláštích ve 3. pásu maleb;
0917 – devět panovníků bez pláště ve 4. pásu maleb;
18 až 27 – deset panovníků v plášti ve 4. pásu maleb.
Malé kroužky mezi jmény evangelistů ukazují umístění ohnivých kol cherubínů.
Poznámka: čísla v hranatých závorkách označují pro snadnější orientaci pořadí jednotlivých knížecích postav. Ve třetím pásu maleb, za tzv. přemyslovskou scénou, 8 postav v plášti [01-08], které pokračují ve čtvrtém pásu devíti postavami bez pláště [09-17] a deseti postavami v plášti [18-27]. Panovník [13] má na hlavě přilbu. Dvojice [19, 20] má na hlavách nízké biskupské mitry. Postava s pořadovým číslem [26] s královskými insigniemi korunou a žezlem je jedinou postavou, na jejímž určení se shodují zatím všechny hypotézy – první český král Vratislav I. Čísla v hranatých závorkách.
APSIDA
V 1. pásu maleb v apsidě
je vymalována vzorovaná textilní drapérie. Ve 2. pásu je vyobrazeno pod arkádami se sloupy dvanáct apoštolů, pod střední arkádou prolomeno jediné okno apsidy.
Na klenbě apsidy je vyobrazen žehnající Trůnící Kristus v kruhové mandorle sedící na duze, v levé ruce přidržuje Knihu živých opřenou o koleno. Okolo jsou umístěny čtyři symboly evangelistů, po stranách vlevo P. Marie a vpravo sv. Jan Křtitel jako přímluvci. Po obvodu vítězného oblouku poprsí dvanácti andělů, u nichž byly ještě Trappem zaznamenány zbytky nápisů.
LOĎ
V 1. pásu lodi je po celém obvodu vymalována textilní drapérie. Její jednotlivé segmenty střídavě žluté a červené barvy jsou zavěšeny na iluzivních kovových kruzích na stěně. Draperie v lodi je ukončena cca 60 cm nad zemí. Nad ní ve 2. pásu je vyobrazen mariánský cyklus: Zvěstování P. Marii, Navštívení P. Marie, Narození Ježíše Krista, Sen sv. Josefa, Zvěstování pastýřům před nimiž je obraz stromu s ovcemi, Klanění 3 králů. Další dvě scény jsou dnes téměř nečitelné. Pokud byly ještě znatelné, byly určeny jako Vraždění neviňátek a Útěk do Egypta.
Ve 3. pásu maleb je přímo proti vstupu do rotundy znázorněna tzv. „přemyslovská scéna“, za ní vpravo osm panovníků v pláštích se štítem a kopím s praporcem [01-08]. Při vstupu do apsidy po obou stranách vítězného oblouku jsou vyobrazeni fundátoři.
ZPĚT na začátek strany
Schematické znázornění výmalby lodi rotundy
4. pás maleb a kupole
Konec strany
1., 2. a 3. pás maleb.
Drapérie, Mariánský cyklus, Kristus v mandorle, tzv. přemyslovská scéna, prvních osm panovníků v pláštích, fundátoři.
Ve 4. pásu maleb hlavní lodi v jeho přesné severní polovině je vyobrazeno 9 panovníků bez pláště [09 – 17] a 1 panovník v plášti [18], mezi nimi jako pátý bez pláště [13] panovník s přilbou na hlavě, v jižní polovině potom dalších 9 panovníků v plášti [19 – 27], první a druhý [19, 20] s nízkou biskupskou mitrou. Jako předposlední [26] je zobrazen král Vratislav I. s královskými atributy – korunou a žezlem.
V kupoli se střídají obrazy čtyř evangelistů se svými symboly nad hlavou sedících na dřevěných lavicích s obrazy čtyř navzájem barevně odlišených cherubínů stojících na ohnivých kolech (jednomu z nich kolo chybí), každý z nich se třemi páry křídel. Tím horním párem podepírají „oculus“ s byzantským vzorem. Malby vrcholí v centrální části kupole obrazem holubice – symbolem Ducha svatého.
ZPĚT na začátek strany
1., 2. a 3. pás maleb
Pokračování ...
Konec strany
4. pás maleb a kupole.
Devět panovníků bez pláště, deset panovníků v plášti, evangelisté a cherubíni, holubice – symbol Ducha svatého.

Následuje stručný popis maleb s ukázkami – 1. část:

První pás maleb

ZPĚT na začátek strany
4. pás maleb a kupole
Pokračování.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu