ani_nova.gif (2304 bytes)IKONOGRAFIE
maleb ve Znojemské rotundě
Ikonografická problematika románské výmalby znojemské rotundy od dvacátých let 19. století po dnešek:
PhDr. Lubomír KONEČNÝ

Chronologický přehled hypotéz (1)
Nejstarší pokusy o výklad maleb
Konec strany
IKONOGRAFIE –
stručný chronologický přehled názorů a hypotéz jednotlivých autorů.
Chronologický přehled hypotéz od roku 1820
1. část (1820-1945)2. část (1946-1990) • 3. část (1991-dnes)
NEJSTARŠÍ ZÁSAHY A HODNOCENÍ MALEB (1820-1945)

[ Nejstarší pokusy 1821-1874 | Pittner 1822 | M. Trapp 1861-1863 | T. Melicher 1891-1893 | V. Houdek, A. Vrbka 1899, 1931 | A. Matějček 1915 | Walliser 1938 ]


NEJSTARŠÍ POKUSY O VÝKLAD MALEB

Nejstarší popisy a pokusy o výklad maleb (Gollinger 1821, Pittner 1822, Wolny 1837, Hübner 1843, Primisser 1848, von Wolfskron 1854, Zap 1859, Trapp 1861-63, Lind 1867, Grueber 1874) jsou v mnohém zatíženy ještě nekritickým pohledem své doby i vzájemně rozdílným pozorováním. Nejcennější jsou práce Pittnera a Trappa, které nejpodrobněji popisně, popřípadě kresebně dokumentují stav maleb před restaurováním. Již tito autoři se pokusili o interpretaci postav donátorů a knížecích figur v historické posloupnosti, popřípadě o rozlišení českých a moravských Přemyslovců podle pláště.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Pittner 1822
Konec strany
Nejstarší pokusy o výklad maleb.

Pittner zaznamenal z christologického cyklu jen scény Zvěstování P. Marii, Narození Páně a Útěk do Egypta. Nepochopil dostatečně scénu Povolání Přemysla Oráče, jehož postavu však identifikoval a poukázal též na vedoucího skupiny jezdců na dekorovaném bělouši a v bordurovaném plášti, jakož i na poslední figuru této scény pozvedávající stuhu či pruh plátna, kterou považoval za Nezamysla. Z následující dvojice knížecích figur viděl spolehlivě jen první, šest dalších postav na severní straně jen ve slabých obrysech. U obou donátorů připomenul nimby. V horním dynastickém pásu s 19 figurami zaznamenal niky (zřejmě obloučkovou arkaturu, kterou při popisu nižšího pásu nepřipomíná). U 9. figury tohoto pořadí zdůraznil korunu a žezlo, předchozí 5., 6. a 7. figuru v plášti však viděl jen v obrysech, poškozené. U postav bez pláště vynechal čtvrtou figuru, u následující rozpoznal „infelartige Haube“, a za ní dokonce zaznamenal ještě další postavu s královskými atributy – korunou a žezlem. V obou dynastických pásech již rozpoznal historický cyklus – ve spodním pohanská knížata s donátory – domněle sv. Václavem a sv. Ludmilou, v horním pak české panovníky v posloupnosti od Boleslava I. (včetně králů Vratislava II. a Vladislava II.) po Konráda Otu – domnělého pořizovatele maleb. V kupoli a apsidě viděl v podstatě schéma později restaurovaného stavu.
ZPĚT na začátek strany
Nejstarší pokusy o výklad maleb
Trapp 1861-63
Konec strany
J. Pittner 1822.
J. Pittner: Gemälde-Erklärung in den sogennanten Heidentempel zu Znaim. In: Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegkunst 71, Wien 1822, 377 n.

Nejpřesnější a restaurovanému stavu nejbližší byla popisná a obrazová dokumentace Trappova, který Deesis v konše apsidy zachytil jen mlhavě (předpokládal zde postavy sv. Petra a Pavla), andělská poprsí na vítězném oblouku považoval za proroky (zaznamenal fragmenty jejich jmen v nápisových páskách) a z písmen dochovaných v obvodové pásce vítězného oblouku vyčetl letopočet 1106, odpovídající domnělému vzniku rotundy a maleb počátkem 12. věku. Tehdy vládnoucího znojemského knížete Litolda a jeho manželku Idu proto ztotožnil s vyobrazenými donátory (bez nimbu), k nimž se připojoval ve votivní scéně rod Přemyslovců. Z christologického cyklu viděl v obrysech a částečně jen scény Zvěstování a Navštívení oddělené věžicí a poněkud lépe Narození (bez postavy sv. Josefa), neboť plochy dalších výjevů byly tehdy zabíleny. Přemyslovo povolání zachytil shodně s pozdějším restaurátorským podáním Melichera, aniž by spolehlivě identifikoval předmět v rukou poslední postavy této scény. Osm následujících knížat však zredukoval jen na sedm – zjevně v důsledku tehdejší neviditelnosti setřelé 4., 5. a 6. postavy, které byly rekonstruovány až Melicherem. U první z těchto knížecích postav (kterou považoval za sv. Václava) znázornil jakousi pokrývku hlavy, kterou popisuje jako špatně viditelný druh vévodské koruny. Oba pásy dynastického cyklu zachytil s obloučkovou arkaturou (horní však bez kvádrování), s odpovídajícími pásy pozadí i mezipásy. U oblaku s Božíma rukama nad vítězným obloukem zaměnil žehnající gesto za ukazovací. Kupoli s dekorovaným prstencem ve vrcholu (avšak bez holubice sv. Ducha) zachytil téměř shodně s pozdější prezentací. V mezipásu na patě kupole si povšiml dvou zeleně malovaných značek. Z postav horního dynastického pásu neviděl téměř vůbec 6. figuru v plášti, 7. figuru zachytil jen částečně. Postřehl zde rozdílné vyobrazení figur. Předpokládal, že v pláštích byli zobrazeni dole pohanští, nahoře čeští panovníci s králem Vratislavem II., bez pláště pak 9 moravských údělných knížat (přilbu považoval za mitru Spytihněva II.). Posledním v plášti měl být Břetislav II.
ZPĚT na začátek strany
Pittner 1822
Melicher 1892
Konec strany
M. Trapp 1861-63.
M. Trapp: Die Wandgemälde in der Capelle (Heidentempel) der Markgrafenburg zu Znaim, 1861-63 (rkp. s obrazovými přílohami ve znojemském muzeu).
Nutno upozornit na poměrně velmi přesnou, dnes však nezvěstnou dokumentaci maleb, provedenou malířem Výškem (srov. A. D. Výšek: Výtvarné umění. In: Kritická příloha k Nár. listům 1, 1864, 276 n.).

První, komplexní Melicherovo restaurování maleb (1891-93), doložené jen věcně neúplnými, zčásti publikovanými akty vídeňské Centrální památkové komise, korespondencí a následnou fotodokumentací, blíže ozřejmila až Houdkova a posléze Vrbkova konfrontace se staršími, zejm. Trappovými popisy a kresbami (které patrně Melicher neměl k dispozici, tak jako nedochovaná vyobrazení maleb od Mollera, Charlemonta a Výška) a mladší restaurátorské práce. Při snímání Melicherových zásahů vyšlo najevo, že přemalby provedl v 90 procentním rozsahu. Jejich výtvarně jednotící obnovení však znemožnilo kritickému historiku umění slohové hodnocení. Melicher výrazně překreslil a zčásti doplnil kontury a linie při plošné, krycí rekonstrukci barevnosti včetně pozadí, čímž výrazně akcentoval lineární účinek maleb. To vedlo ke ztrátě původní, živější barevnosti a k výrazové ztrnulosti figur. Detailně nebylo objasněno, do jaké míry přerostly jeho zásahy v samovolnou kreaci. Nicméně lze dnes spolehlivěji diferencovat jeho vlastní, nepůvodní doplňky (nepochybně to lze říci o dnes již neviditelném spodním dekoračním pásu apsidy) od doplňků zjištěného originálu. Neprávem se mu vytýkala svévolná inspirace rakouským Pürggem ve scénách Narození Páně, Zvěstování pastýřům, motivech andělských poprsí a mezipásů. Melicher nejvíce doplňoval značně setřelé a pouze fragmentálně dochované malby v apsidě – nejen v konše, ale především arkády s postavami apoštolů, z nichž čtyři rekonstruoval na základě nepatrných fragmentů malby, ač rozpoznaných některými staršími pozorovateli. Pod arkádami (za oltářem) prý objevil niku se zlomky latinského nápisu (ATURUS) po obvodu záklenku. Na vítězném oblouku restauroval původní andělská poprsí, dokumentovaná již Trappem (jména proroků zde nezjistil) se zbytky písmen v obvodové pásce a správně obnovil žehnající gesto Boží ruky z oblaku. Malby v kupoli doplňoval, jak se zdá, minimálně, na rozdíl od okenních špalet lodi. Jeho restaurování přineslo doplňující nálezy christologického cyklu (ke zbytkům Zvěstování, Navštívení a Narození přibyla postava sv. Josefa a dříve neznámé scény Zvěstování pastýřům, Klanění tří králů, motivy věžic mezi scénami i náznaková prezentace obou závěrečných scén cyklu). Míra Melicherova doplňování nebyla dokumentována. Pozdější zjišťování originálu však potvrdilo, že se vážnějších přehmatů po ikonografické stránce nedopustil. Ze zbytků původní malby doplnil celý spodní pás malovaného závěsu v lodi. Ve spodním pásu dynastického cyklu částečně doplnil postavu druhého knížete (porušenou rozšířením okna) a značně volně rekonstruoval tři knížecí postavy (včetně oděvu a dalších prvků) na severní straně, které Trapp vůbec nezaznamenal, přičemž mu byly předlohou figury jiných panovníků. Trappem naznačenou pokrývku hlavy u první z těchto knížecích figur však nevyjádřil. V horním dynastickém pásu doplnil snad kvádrování obloučkové arkády a částečně jen dvě poškozené postavy v pláštích na jižní straně, které Trapp znázornil v obrysech.
ZPĚT na začátek strany
Trapp 1861-63
Houdek 1899
Konec strany
T. Melicher 1892.
K problematice nejstaršího restaurování znojemských maleb srov. též V. Nejedlý: Příspěvek k poznání dějin restaurátorských prací na Moravě ve 2. pol. 19. stol. In: Památky a příroda 10, 1985, 385.

Důkladný ikonografický rozbor restaurovaných maleb s precizováním ikonograficky závažných prvků provedl V. Houdek (1899, 1900), který také, jako později A. Vrbka, zhodnotil Melicherovy zásahy a nová zjištění v konfrontaci se staršími, zejména Trappovými poznatky. I když Deesis v konše vyložil jako P. Marii se sv. Josefem, správně označil christologický pás za výjevy z dětství Kristova a klasifikoval andělská poprsí na vítězném oblouku. Povšiml si detailu oděvů, stejného pláště donátorů a při analýze jednotlivých postav v zásadě správně rozpoznal význam okrouhlého předmětu se stuhami v rukou poslední postavy scény Přemyslova povolání jako knížecí distinkce – čelenky. Plášť považoval za znak knížecího úřadu, figury bez pláště za nižší feudály, popřípadě moravské Přemyslovce v historické řadě, avšak s kritickým poukazem na předpoklad dvojího zobrazení některých v takovém případě, a na problematiku zobrazení knížat v posloupnosti. Povšiml si byzantinizujícího rázu maleb v kupoli a datoval malby do 12. věku.
ZPĚT na začátek strany
Melicher 1892
Matějček 1915
Konec strany
V. Houdek 1899, 1900.
V. Houdek: Hradní kaple znojemská. In: ČVMSO 15, 1898, 77 n.; 16, 1899, 1 n. Týž: Der „Heidentempel“ in Znaim, Znaim 1900.
A. Vrbka 1931.
A. Vrbka: Pamětní spis o „pohanské“ kapli ve Znojmě (rkp. v archivu Pam. úřadu v Brně a St. okr. archivu ve Znojmě). Týž: Der Heidentempel von 1859 und Heute. In: Südmährerland 1931, 28. 4., 4. 9.

A. Matějček (1915) na základě kritického shrnutí dostupných poznatků označil sice dosavadní výklady za neuspokojivé, avšak příliš podcenil Trappovu dokumentaci a odsoudil Melicherovy zásahy jako natolik znehodnocující, že se vzdal možnosti ikonografické identifikace. Pochybnost o historičnosti světského tématu jej přivedla k závěru, že jde o volný přepis přemyslovské legendy, v němž není žádná postava ikonograficky určitelná. Kresebný charakter maleb s omezením barevnosti jen na lokální kolorit považoval za projev až pozdněrománského lineárního stylu z počátku 13. století, obsahově vycházející z rytířských ideálů této doby.
ZPĚT na začátek strany
Houdek 1899
Walliser_1938
Konec strany
A. Matějček 1915.
A. Matějček: Nástěnné malby znoj. rotundy sv. Kateřiny. In: PA XXVII, 1915, 90 n., 201 n. Týž: In: Uměl. pokl. Čech sv. II, Praha 1915 (ed. Z. Wirth-J. Štenc), 60 n.; srov. S. Sochor: Hradní kaple sv. Kateřiny ve Znojmě. Tamtéž, 1 n.

Restaurátorský zásah Walliserův (1938 po obsazení pohraničí) se týkal jen christologického cyklu a částečně scény Přemyslova povolání (dokumentace neznáma). Když se přesvědčil, že pod Melicherovými přemalbami je nepochybně zobrazena česká přemyslovská pověst (lískový strom se zavěšenými střevíci a mošnou), práce zanechal a odjel.

IKONOGRAFIE pokračuje 2. částí:
Novodobé zásahy a hodnocení maleb 1946-1990

ZPĚT na začátek strany
Matějček 1915
F. Walliser 1938.
Chronologický přehled hypotéz od roku 1820
1. část (1820-1945)2. část (1946-1990) • 3. část (1991-dnes)

Hypotéza [ J. Zástěry | L. Konečného ]
Hypotéza [ P. Šimíka 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10a 10b 10c 11 12 ]
[ Pohan v církevní stavbě?! | Porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz ]
IKONOGRAFIE MALEB [ Zapůjčená ruka | Biskupské mitry | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Původ mandlového tvaru štítů | Denáry moravských údělníků | Kniha | Inspirační zdroje autorů maleb | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy 1 a 2 ]

Dle příspěvku PhDr. Lubomíra Konečného (Muzeum města Brna): Ikonografická problematika románské výmalby znojemské rotundy (In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, sborník, s. 59, Znojmo 1997), upraveného autorem v srpnu 1999. S laskavým svolením autora zpracoval a doplnil Petr Šimík.


Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu