ani_nova.gif (2304 bytes)Chronologický seznam
PAPEŽŮ

od roku 731 do roku 1241


Úvodem
Konec strany
Na pomoc badatelům.
Papežové [ 731-817 | 817-867 | 867-897 | 898-931 | 931-974 | 974-1009 |
Papežové| 1009-1054 | 1055-1099 | 1099-1143 | 1130-1168 | 1168-1241 ]
SEZNAM [ papežů do r. 731 | papežů 731-1241 | římských císařů | byzantských SEZNAM císařů | panovníků vyobrazených v rotundě | barev na webu ]

 

Papežství je jediná evropská, ba dokonce světová instituce, která spojuje postapoštolskou dobu s atomovým věkem, a lidé jsou jím stále znovu přitahováni a fascinováni. Papežství skutečně přežilo vznik, rozvoj, vrcholné období, úpadek i zánik mocných říší, významných národů i celých civilizací. Jedni v něm tedy spatřují geniální dílo lidské prozíravosti, druzí zase panování Boží na zemi.
Podle katolické nauky ustavil papežství Ježíš Kristus, když pravil Petrovi: „... A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou říši a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče od království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ (Mt 16, 18-19). Tyto verše z Matoušova evangelia tvoří nápis na zaoblení kupole nad konfesí baziliky sv. Petra v Římě.
Papež tak zastupuje – podle katolického pojetí – samotného svatého Petra. Symbolizuje jednotu církve a jeho úřad není jen jakýmsi čestným předsednictvím, jako nejvyšší církevní učitel, kazatel a zákonodárce vykonává i „papežský primát“ a platí za neomylného, prohlásí-li z titulu své plné moci některou část věrouky či mravouky za obecně závaznou. Vzhledem k těmto téměř nepochopitelným zplnomocněním by měl sloužit všem. Ne nadarmo mu proto od nepaměti přísluší titul „Servus servorum Dei“ – Sluha sluhů božích.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
11. Papežové do roku 817
Konec strany
Úvodem.

Josef Gelmi: Papežové, Od svatého Petra po Jana Pavla II., Praha 1994.

Žádný církevní historik není s to s jistotou říci, kdo z téměř tří set nástupců sv. Petra byl právoplatný papež a kdo vzdoropapež, a nemůže tedy sestavit jejich definitivně platnou chronologickou posloupnost. Data označená otazníkem (?) nejsou historicky s naprostou jistotou doložena. Papežové, jejichž jméno je uvedeno kurzívou, bývají zpravidla považováni za vzdoropapeže. ani_sipl.gif (699 bytes) LEGENDA
 vročení   jméno poznámka
 731-741     Řehoř III.  roku 732 jmenoval Bonifáce arcibiskupem,  roku 737 ho jmenoval papežským legátem  pro Germánii, ten potom roku 739 s pomo-  cí bavorského vévody Odila zřídil biskup-  ství v Salcburku, Freisingu, Řeznu a  Pasově
 741-752     Zachariáš  
 752-757     Štěpán II.  
 757-767     Pavel I.  
 767-768     Konstantin II.  
 768     Filip  
 768-772     Štěpán III.  
 772-795     Hadrián I.  
 795-816     Lev III.  25. 12. 800 korunoval v Římě Karla Veli-  kého na císaře a složil mu hold, papež se  tak do budoucna stával „tvůrcem císařů“
 816-817     Štěpán IV.  
ZPĚT na začátek strany
Úvodem
12. Papežové do roku 867
Konec strany
11. Papežové 
do roku 817.

 vročení   jméno poznámka
 817-824     Paschalis I.  
 824-827     Evžen II.  
 827     Valentin  
 827-844     Řehoř IV.  
 844     Jan  
 844-847     Sergius II.  
 847-855     Lev IV.  
 855-858     Benedikt III.  
 855     Anastasius  pozdější knihovník římské kurie; v roce
 868 se stal přítelem a příznivcem Kon-
 stantina a Metoděje, kterým prokázal
 neocenitelné služby
 858-867     Mikuláš I.  pozval do Říma Konstantina a Metoděje,  jejich příchodu se již nedožil
ZPĚT na začátek strany
11. Papežové do roku 817
13. Papežové do roku 897
Konec strany
12. Papežové 
do roku 867.

 vročení   jméno poznámka
 867-872     Hadrián II.  uvítal slavnostně v Římě Konstantina a  Metoděje přinášející ostatky sv. Klimenta,  schválil slovanskou liturgii, bulou „Gloria in
 excelsis Deo“ jmenoval Metoděje arcibis-
 kupem v Sirmiu a legátem u slovanských
 národů
 872-882     Jan VIII.  bulou „Industriae tuae“ potvrdil Metodě-  jovi privilegia, udělená mu Hadriánem II.,
 uvítal Fotiovo pozvání Metoděje do Kon-
 stantinopole 
 882-884     Maurinus I.  
 884-885     Hadrián III.  
 885-891     Štěpán V.  na základě falešných obvinění a naléhání
 biskupa Wichinga „zakázal“ slovanskou
 liturgii
 891-896     Formosus  
 896     Bonifác VI.  
 896-897     Štěpán VI.  
 897     Romanus  
 897     Theodor II.  
ZPĚT na začátek strany
12. Papežové do roku 867
14. Papežové do roku 931
Konec strany
13. Papežové 
do roku 897.

 vročení   jméno poznámka
 898-900     Jan IX.  na žádost Mojmíra II. legáti arcibiskup Jan
 a biskupové Benedikt a Daniel na Moravě
 vysvětili arcibiskupa (snad Gorazda) a tři
 jemu podřízené biskupy
 900-903     Benedikt IV.  
 903     Lev V.  
 903-904     Christoforus  
 904-911     Sergius III.  
 911-913     Anastasius III.  
 913-914     Lando  
 914-928     Jan X.  
 928     Lev VI.  
 928-931     Štěpán VII.  
ZPĚT na začátek strany
13. Papežové do roku 897
15. Papežové do roku 974
Konec strany
14. Papežové 
do roku 931.

 vročení   jméno poznámka
 931-935     Jan XI.  
 936-939     Lev VII.  
 939-942     Štěpán VIII.  
 942-946     Marinus II.  
 946-955     Agapetus II.  
 955-964     Jan XII.  
 963-965     Lev VIII.  
 964     Benedikt V.  
 965-972     Jan XIII.  
 973-974     Benedikt VI.  privilegia pro salcburského biskupa  Fridricha a pasovského biskupa Pilgrima  o jurisdikci v Noriku a Panonii, která jsou  mu připisována, jsou padělky
ZPĚT na začátek strany
14. Papežové do roku 931
16. Papežové do roku 1009
Konec strany
15. Papežové 
do roku 974.

 vročení   jméno poznámka
 974     Bonifác VII.  
 974-983     Benedikt VII.  
 983-984     Jan XIV.  
 984-985     Bonifác VII.  
 985-996     Jan XV.  v roce 993 svatořečil biskupa Oldřicha  z Augšpurku (†973), od té doby se stáva-  lo svatořečení stále více výsadou papežů
 996-999     Řehoř V.  první papež německé národnosti, 24letý  příbuzný tehdy 15letého krále Oty III. Brun,  kterého vzápětí korunoval na císaře  (21. 5. 996)
 997-998     Jan XVI. Filagathus  
 999-1003     Silvestr II.  první francouz na papežském stolci;  v roce 1000 zřídil se souhlasem Oty III.  arcibiskupství v Hnězdnu, jemuž byla  podřízena tři sufragánní biskupství, uher-  skému Štěpánovi I. poslal královskou ko-  runu a rok poté zřídil společně s císařem  arcibiskupství v Ostřihomi; byl neobyčejně  vzdělaný, jako první použil ve svých spi-  sech tzv. arabských číslic, v lateránském  paláci nechal dokonce vybudovat hvěz-  dárnu; jeho jedinou chybou bylo, že před-  stihl svou dobu
 1003     Jan XVII.  
 1003-1009     Jan XVIII.  
ZPĚT na začátek strany
15. Papežové do roku 974
17. Papežové do roku 1054
Konec strany
16. Papežové 
do roku 1009.

 vročení   jméno poznámka
 1009-1012     Sergius IV.  
 1012-1024     Benedikt VIII.  
 1012     Řehoř  
 1024-1032     Jan XIX.  papežovo jméno se od nynějška přestalo  uvádět v konstantinopolských liturgických  knihách, což se rovnalo odluce
 1032-1045     Benedikt IX.  
 1045     Silvestr III.  
 1045-1046     Řehoř VI.  
 1046-1047     Klement II.  v roce 1047 v Římě korunoval Jindřicha III.  římským císařem
 1048     Damasus II.  
 1049-1054     Lev IX.  za jeho pontifikátu se vyhrotil konflikt  s byzantským státem a církví o jižní Itálii  a dogmata víry, jehož jádrem byl zápas  o primát moci v celém křesťanstvu (schiz-  ma); udělení římské mitry (mitra romana) 
 v roce 1049  trevírskému arcibiskupovi  Eberhardovi bývá považovano za první  bezpečný doklad o biskupské mitře,  vzápětí poté následovalo ještě udělení  mitry arcibiskupům v Besanconu, Mohuči,  Hamburku a biskupovi v Bamberku
ZPĚT na začátek strany
16. Papežové do roku 1009
18. Papežové do roku 1099
Konec strany
17. Papežové 
do roku 1054.

 vročení   jméno poznámka
 1055-1057     Viktor II.  poslední papež dosazený císařem
 1057-1058     Štěpán IX.  
 1058-1059     Benedikt X.  
 1059-1061     Mikuláš II.  za roční poplatek 100 hřiven stříbra udělil  v roce 1059 nebo 1060 českému knížeti  Spytihněvovi II. právo nosit biskupskou  mitru
 1061-1073     Alexandr II.  kníže Vratislav II. si právo nosit biskup-  skou mitru dal za stejný roční poplatek  schválit a na začátku pontifikátu Řehoře  VII. znovu potvrdit; první známý doklad o  udělení opatské mitry pochází z roku  1063, kdy ji od papeže získal opat kláštera  sv. Augustina v Canterbury Egelsin
 1061-1072     Honorius II.  
 1073-1085     Řehoř VII.  v roce 1075 papež uvrhl krále Jindřicha  IV. do klatby, pokání v Canosse mu při-  neslo v lednu 1077 papežské rozhřešení,  v roce 1080 sesadil německého krále  podruhé
 1084-1100     Klement III.  v roce 1084 v Římě korunoval Jindřicha  IV. císařem
 1086-1087     Viktor III.  
 1088-1099     Urban II.  v roce 1095 na koncilu v Clermontu vyz-  val k první křížové výpravě
ZPĚT na začátek strany
17. Papežové do roku 1054
19. Papežové do roku 1143
Konec strany
18. Papežové 
do roku 1099.

 vročení   jméno poznámka
 1099-1118     Paschalis II.  roku 1111 korunoval Jindřicha V. císařem
 1100-1102     Theoderich  
 1102     Albert  
 1105-1111     Silvestr IV.  
 1118-1119     Gelasius II.  
 1118-1121     Řehoř VIII.  
 1119-1124     Kalixtus II.  23. 9. 1122 konkordátem Wormským do-  časně skončil dlouholetý boj o investituru,  císař se vzdal práva na investituru prste-  nem a berlou a ponechal si pouze právo  regální investitury žezlem
 1124-1130     Honorius II.  roku 1126 potvrdil sv. Norbertem v Pré-  montré (1120) nově založený premon-  strátský řád
 1124     Celestin II.  
 1130-1143     Inocenc II.  v roce 1133 v Římě korunoval německého  krále Lothara III. (1125-1137) císařem  římským
ZPĚT na začátek strany
18. Papežové do roku 1099
20. Papežové do roku 1168
Konec strany
19. Papežové 
do roku 1143.

 vročení   jméno poznámka
 1130-1138     Anaklet II.  
 1138     Viktor IV.  
 1143-1144     Celestin II.  
 1144-1145     Lucius II.  
 1145-1153     Evžen III.  v prosinci roku 1145 vyzval křesťanský  svět k další křížové výpravě, která byla  zahájena roku 1147
 1153-1154     Anastasius IV.  
 1154-1159     Hadrián IV.  roku 1155 korunoval Fridricha I. císařem
 1159-1181     Alexandr III.  roku 1173 svatořečil Thomase Becketa  (†1170) zvražděného v katedrále v Can-  terbury
 1159-1164     Viktor IV.  
 1164-1168     Paschalis III.  roku 1166 Fridrich Barbarossa přijal  podruhé císařskou korunu
ZPĚT na začátek strany
19. Papežové do roku 1143
21. Papežové do roku 1241
Konec strany
20. Papežové 
do roku 1168.

 vročení   jméno poznámka
 1168-1178     Kalixtus III.  
 1178-1180     Inocenc III.  
 1181-1185     Lucius III.  
 1185-1187     Urban III.  
 1187     Řehoř VIII.  byl zvolen v říjnu 1187, ale po Saladinově  porážce křesťanského vojska u Hittímu v  červenci 1187 papež vyzval ještě před  nástupem svého pontifikátu křesťany ke  křížové výpravě
 1187-1191     Klement III.  roku 1188 vyrazil císař Fridrich na III. kří-  žovou výpravu (skončila v Arménii jeho  smrtí)
 1191-1198     Celestin III.  roku 1191 korunoval císařem Jindřicha VI.  (1190-1197)
 1198-1216     Inocenc III.  vstoupil do dějin jako druhý zakladatel pa-  pežského státu; právo svatořečení přene-  sl výhradně na papežský stolec
 1216-1227     Honorius III.  roku 1220 korunoval Fridricha II. císařem
 1227-1241     Řehoř IX.  roku 1228 podnikl Fridrich II. křížovou  výpravu; papežově přízni se těšil klášter  v Subiacu; roku 1228 svatořečil Františka  z Assisi
ZPĚT na začátek strany
20. Papežové do roku 1168
Konec strany
Konec strany
21. Papežové 
do roku 1241.

Úspěšné bádání Vám přeje autor.

Zpět na stranu NOVINKY ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
21. Papežové do roku 1241

Úspěšné bádání.
Papežové [ 731-817 | 817-867 | 867-897 | 898-931 | 931-974 | 974-1009
Papežové| 1009-1054 | 1055-1099 | 1099-1143 | 1130-1168 | 1168-1241 ]
SEZNAM [ papežů do r. 731 | papežů 731-1241 | římských císařů | byzantských SEZNAM císařů | panovníků vyobrazených v rotundě | barev na webu ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu