ani_nova.gif (2304 bytes)Chronologický seznam
ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

od roku 27 př. n. l. do roku 476 n. l.
Úvodem
Konec strany
Na pomoc badatelům.
Císařové [ 27 př.n.l.-81 n.l. | 81-193 | 193-238 | 238-253 | 253-275 |
Papežové  | 275-296 | 296-350 | 350-388 | 388-425 | 425-476 ]
SEZNAM [ papežů do r. 731 | papežů 731-1241 | římských císařů | byzantských SEZNAM císařů | panovníků vyobrazených v rotundě | barev na webu ]

 

Podle tradice došlo k založení Říma v roce 753 př. n. l. Romulem, jedním z dvojčat odkojených vlčicí. Když Romulus vymezoval brázdou obvod budoucího města, Remus ji na posměch přeskočil a byl za to bratrem zabit. Romulus, aby zalidnil Řím, otevřel v něm azyl pro vyhnance a uprchlíky. Pak pozval okolní obyvatelstvo, hlavně Sabiny se ženami a dětmi k slavnostním hrám; při nich Římané jejich ženy a dcery unesli. Sabinský král Titus Tatius pak vytrhl s vojskem proti Římu, ale než došlo k boji, vrhly se Sabinky mezi obě nepřátelské strany a smířily je. Romulus vládl společně s Titem Tatiem až do jeho smrti, pak byl králem opět sám. Když jednou konal vojenskou přehlídku, strhla se bouře, Romulus byl prý vzat na nebe a stal se bohem Quirinem.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Od království přes republiku k císařství
Konec strany
Úvodem.
Římská vlčice, etruský bronz (děti – renesanční přídavek),
začátek 5. století př. n. l. (Řím).
Romulus a Remus, dvojčata, synové boha Marta a vestálky Rhey Silvie (zv. též Ilia), dcery Numitora, mýtického krále města Alba Longy. Po narození Romula a Rema byla jejich matka na rozkaz svého strýce Amulia, jenž Numitora zbavil vlády, utopena v Tiberu. Dětí puštěných v dřevě- ném korýtku po proudu a šťastnou náhodou zachráněných se ujala vlčice a odkojila je.
Podle tradice vládlo v Římě po sobě sedm králů (s Titem Tatiem osm): Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius a Tarquinus Superbus, krutý syn T. Prisca, po jehož vypuzení z Říma (podle tradice roku 510 př. n. l.) byla nastolena republika.
Řím postupně sjednocoval celou Itálii pod svou vládou, stával se středomořskou velmocí (3-2. stol. př. n. l.). V 1. stol. př. n. l. dochází ke krizi republiky – první triumvirát (Pompeius-Caesar-Crassus) vyústil v Caesarovu diktaturu: od r. 63 zastával úřad nejvyššího pontifika, r. 46 byl pověřen dohledem nad mravy, koncem r. 45 mu byla propůjčena doživotní diktatura (dictator perpetuus) a r. 44 osobní nedotknutelnost.
Po zavraždění Iulia Caesara spiklenci 15. března 44 př. n. l. – druhý triumvirát (Octavianus-Marcus Antonius-Lepidus) vyústil v císařství. Oktaviánus, jenž užíval od r. 27 př. n. l. titulu Augustus, formálně obnovil republikové zřízení, ale ve skutečnosti se stal jediným vládce ve státě, prvním mezi senátory (princeps senatus), odtud název nové státní formy – principát.
ZPĚT na začátek strany
Úvodem
1. Římští císařové do roku 81 n. l.
Konec strany
Od království přes republiku k císařství.
 vročení   jméno poznámka
 27 př. n. l.- 14 n. l.     Augustus  občanským jménem Gaius Iulius  Caesar Octavianus
 14-37     Tiberius  
 37-41     Caligula  
 41-54     Claudius  
 54-68     Nero  roku 64 požár Říma; prvé pronásle-  dování křesťanů
 68-69     Galba  rok čtyř císařů (68/69)
 69     Otho  
 69     Vitellius  
 69-79     Vespasianus  
 79-81     Titus  
ZPĚT na začátek strany
Od království přes republiku k císařství
2. Římští císařové do roku 193
Konec strany
1. Římští císařové 
do roku 81 n. l.

 vročení   jméno poznámka
 81-96     Domitianus  
 96-98     Nerva  
 98-117     Traianus  dobytí Dákie (101-106); dokončení  dunajského limitu
 117-138     Hadrianus  
 138-161     Antonius Pius  
 161-180     Marcus Aurelius  markomanské války (167-175 a 177-  180); Římané v oblasti Trenčína  (179/180)
 161-169     Lucius Verus  
 180-192     Commodus  
 193     Pertinax  
 193     Didius Iulianus  
ZPĚT na začátek strany
1. Římští císařové do roku 81 n. l.
3. Římští císařové do roku 238
Konec strany
2. Římští císařové 
do roku 193.

 vročení   jméno poznámka
 193-211     Septimius Severus  
 193-197     Clodius Albinus  
 193-194     Pescennius Niger  
 211-217     Caracalla  
 211-212     Geta  
 217-218     Macrinus  
 218-222     Elagabalus  
 222-235     Severus Alexander  
 235-238     Maximinus Thrax  
 238     Gordianus (I.)  
ZPĚT na začátek strany
2. Římští císařové do roku 193
4. Římští císařové do roku 253
Konec strany
3. Římští císařové 
do roku 238.

 vročení   jméno poznámka
 238     Gordianus (II.)  
 238     Balbinus  
 238     Pupienus  
 238-244     Gordianus (III.)  
 244-249     Philippus Arabs  
 247-249     Philippus II.  
 249-251     Decius  
 -251     Decius (Mladší)  
 -251     Hostilianus  
 251-253     Trebonianus Gallus  
ZPĚT na začátek strany
3. Římští císařové do roku 238
5. Římští císařové do roku 275
Konec strany
4. Římští císařové 
do roku 253.

 vročení   jméno poznámka
 251-253     Volusianus  
 -253     Aemilianus  (v Moesii)
 253-259     Valerianus  
 253-268     Gallienus  
 258-268     Postumus  (v Galii)
 268-270     Victorinus  (v Galii)
 268-270     Claudius (II.) Gothicus  
 270-273     Tetricus  (v Galii)
 -270     Quintillus  
 270-275     Aurelianus  
ZPĚT na začátek strany
4. Římští císařové do roku 253
6. Římští císařové do roku 296
Konec strany
5. Římští císařové 
do roku 275.

 vročení   jméno poznámka
 275-276     Tacitus  
 276     Florianus  
 276-282     Probus  
 282-283     Carus  
 283-285     Carinus  
 283-284     Numerianus  
 284-305     Diocletianus  (v Nikomedii)
 tetrarchie: společná vláda dvou  augustů (Diocletiana a Maximiana),  kteří si volí za spoluvladaře dva  caesary (Galeria a Constantia  Chlora)
 286-305     Maximianus  sídlí v Mediolanu (Ravenně)
 286-293     Carausius  (v Británii)
 293-296     Allectus  (v Británii)
ZPĚT na začátek strany
5. Římští císařové do roku 275
7. Římští císařové do roku 350
Konec strany
6. Římští císařové 
do roku 296.

 vročení   jméno poznámka
 293-306     Constantius (I.)
 Chlorus
 (v Trevíru)
 293-311     Galerius  (v Sirmiu)
 305-307     Flavius Severus  
 305-313     Maximinus Daia  
 306-312     Maxentius  
 308-311     Alexander  (v Africe)
 308-324     Licinius  
 306-337     Constantinus (I.)  ediktem milánským (313) zrovnopráv-  něno křesťanství s pohanstvím;
 na místě řecké osady Byzantion  vybudoval nové sídlo císaře  Konstantinopol (330)
 337-340     Constantinus (II.)  
 337-350     Constans  
ZPĚT na začátek strany
6. Římští císařové do roku 296
8. Římští císařové do roku 388
Konec strany
7. Římští císařové 
do roku 350.

 vročení   jméno poznámka
 337-361     Constantius (II.)  
 350-353     Magnentius  
 361-363     Iulianus (Apostata)  v letech 355-361 mladší spolucísař  (caesar) Constantia II.; odpadl od  křesťanství (odtud příjmení Apostata  = Odpadlík, které mu dali křesťané)
 363-364     Iovianus  
 364-375     Valentinianus  válčil úspěšně proti Germánům; při  trestné výpravě proti Kvádům pronikl  zčásti i na území dnešního Slovenska  a za jednání s jejich vyslanci zemřel  náhle v městě Brigetiu
 364-378     Valens  
375-383     Gratianus  vpád Hunů do Evropy (375-376)
375-392     Valentinianus (II.) Ml.  
379-395     Theodosius (I.)  roku 392 prohlášeno křesťanství za  státní náboženství říše
383-388     Magnus Maximus  
ZPĚT na začátek strany
7. Římští císařové do roku 350
9. Římští císařové do roku 425
Konec strany
8. Římští císařové 
do roku 388.

 vročení   jméno poznámka
 384-388     Flavius Victor  
 392-394     Eugenius  
395     ROZDĚLENÍ ŘÍŠE 
 NA ZÁPADOŘÍMSKOU 
 A VÝCHODOŘÍMSKOU
(seznam byzantských císařů)
 395-423     Honorius  
407-411     Constantinus (III.)  dobytí Říma Alarichem (410)
409-410     Priscus Attalus  
-421     Constantius (III.)  
423-425     Johannes  
ZPĚT na začátek strany
8. Římští císařové do roku 388
10. Římští císařové do roku 476
Konec strany
9. Římští císařové 
do roku 425.

 vročení   jméno poznámka
 425-455     Valentinianus (III.)  kodifikace římského práva: Codex  Theodosianus (438); vyplenění Říma  Vandaly (455)
 -455     Petronius Maximus  
 455-456     Avitus  
 457-461     Maiorianus  
 461-465     Libius Severus (III.)  
 467-472     (Procopius) Anthemius  
-472     Olybrius  
473-474     Glycerius  
474-475     Iulius Nepos  
475-476     Romulus Augustulus  zánik západořímské říše (476)
ZPĚT na začátek strany
9. Římští císařové do roku 425
Konec strany
Konec strany
10. Římští císařové 
do roku 476.

SCHIZMA – (z řeč.) rozkol. V Konstantinopoli v roce 1054 církevní schizma žádnou větší pozornost nevzbudilo, a pokud ano, tak spíše jen jako záležitost, ve které patriarcha dosáhl zcela nezávislé postavení vůči Římu a prosadil svůj postoj proti stanovisku císařovu. Postavení a nároky Michaela Kerularia vůči císařské moci byly v byzantských dějinách něčím ojedinělým; Psellos o něm dokonce napsal, že stál nad císařem.

Zpět na stranu NOVINKY ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
10. Římští císařové do roku 476
Pokračování ...
Klikněte ZDE ani_sipl.gif (699 bytes)
Připravuje se ...
Císařové [ 27 př.n.l.-81 n.l. | 81-193 | 193-238 | 238-253 | 253-275 |
Papežové  | 275-296 | 296-350 | 350-388 | 388-425 | 425-476 ]
SEZNAM [ papežů do r. 731 | papežů 731-1241 | římských císařů | byzantských SEZNAM císařů | panovníků vyobrazených v rotundě | barev na webu ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu