ani_nova.gif (2304 bytes)Chronologický seznam
BYZANTSKÝCH CÍSAŘŮ

od roku 324 do roku 1204
Úvodem
Konec strany
Na pomoc badatelům.
Císařové [ 324-474 | 474-602 | 602-711 | 711-811 | 811-959 |
Papežové  | 959-1055 | 1055-1180 | 1180-1204 ]
SEZNAM [ papežů do r. 731 | papežů 731-1241 | římských císařů | byzantských SEZNAM císařů | panovníků vyobrazených v rotundě | barev na webu ]

 

Byzantská říše byla nejmocnějším státním útvarem v středověké Evropě. Konstantinopol, rezidence byzantských císařů, současníky oslňovala. V celém křesťanském světě nebylo nad ni města skvělejšího výstavností, rozlohou, množstvím obyvatel i nakupeným bohatstvím. Ležíc na místě, kde se Evropa dotýká s Asií, chráněna ze tří stran mořem a na pevnině mohutnými hradbami, o něž se po staletí s neměnnou marností rozbíjely útoky nejrůznějších nepřátel, byla skutečně císařským městem. Cargrad, Cařihrad ji později pojmenovali Slované.
Za výchozí bod byzantských dějin se nejčastěji uvádí založení Konstantinopole, nové rezidence císaře Konstantina, 8. listopadu 324. Stavba pokračovala tak rychle, že už 11. května 330 mohl město slavnostně vysvětit. Na místě starobylé řecké osady Byzantion, založené v polovině 7. století př. n. l. kolonisty z řecké Megary, vyrostlo město, podobně jako Řím, na sedmi pahorcích a s podobným administrativním uspořádáním. V jeho čele stál zvláštní úředník praefectus urbi (řecky eparchos), jenž se řadil k nejpřednějším hodnostářům říše. 
Podstatné také je, že nové hlavní město bylo založeno jako město křesťanské. Prosazení křesťanství v římské říši se událo téměř naráz; od povolení roku 313 až do prohlášení za státní náboženství říše roku 392 uplynulo necelé jedno století. Konstantin Veliký, který vydal dekret povolující křesťanskou víru, byl církví obdařen přívlastkem isapostolos – rovný apoštolům, byl prohlášen za pozemský obraz Krista a uznán za jeho náměstka na zemi.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
1. Byzantští císařové do roku 474
Konec strany
Úvodem.
 vročení   jméno poznámka
 324-337     Konstantin I. Veliký  roku 330 přenesl své sídlo z Říma do  Konstantinopole
 337-361     Constantius II.  
 361-363     Julián (Apostata)  v letech 355-361 mladší spolucísař  (caesar) Constantia II.; odpadl od  křesťanství (odtud příjmení Apostata  = Odpadlík, které mu dali křesťané)
 363-364     Jovianos  
 364-378     Valens  
 379-395     Theodosios I.  roku 392 prohlášeno křesťanství za  státní náboženství říše; v roce 395  dochází k rozdělení říše na Západo-  římskou a Východořímskou
 395-408     Arkadios  
 408-450     Theodosios II.  
 450-457     Markianos  
 457-474     Leon I.  
ZPĚT na začátek strany
Úvodem
2. Byzantští císařové do roku 602
Konec strany
1. Byzantští císařové 
do roku 474.

 vročení   jméno poznámka
 474     Leon II.  
 474-475     Zenon  
 475-476     Basiliskos  
 476-491     Zenon (znovu)  
 491-518     Anastasios I.  
 518-527     Justinos I.  
 527-565     Justinián I.  nechal v letech 532-537 přestavět  starší baziliku sv. Sofie na chrám  Boží Moudrosti
 565-578     Justinos II.  
 578-582     Tiberios I.  
 582-602     Maurikios  nechal v trikliniu Blachernského palá-  ce vyzdobit stěny scénami ze svého  života až po nastoupení na trůn
ZPĚT na začátek strany
1. Byzantští císařové do roku 474
3. Byzantští císařové do roku 711
Konec strany
2. Byzantští císařové 
do roku 602.

 vročení   jméno poznámka
 602-610     Fokas  
 610-641     Herakleios  
 641     Konstantinos III.
 a Heraklonas
 
 641     Heraklonas  
 641-668     Konstans II.  
 668-685     Konstantinos IV.  
 685-695     Justinián II.  
 695-698     Leontios  
 698-705     Tiberios II.  
 705-711     Justinián II. (znovu)  
ZPĚT na začátek strany
2. Byzantští císařové do roku 602
4. Byzantští císařové do roku 811
Konec strany
3. Byzantští císařové 
do roku 711.

 vročení   jméno poznámka
 711-713     Filippikos  
 713-715     Anastasios II.  
 715-717     Theodosios III.  
 717-741     Leon III.  
 741-775     Konstantinos V.  
 775-780     Leon IV.  
 780-797     Konstantinos VI.  
 797-802     Irene  
 802-811     Nikeforos I.  
 811     Staurakios  
ZPĚT na začátek strany
3. Byzantští císařové do roku 711
5. Byzantští císařové do roku 959
Konec strany
4. Byzantští císařové 
do roku 811.

 vročení   jméno poznámka
 811-813     Michael I. Rangabe  jeho syn Ignatios se později stane
 patriarchou konstantinopolským
 
 813-820     Leon V.  
 820-829     Michael II.  
 829-842     Theofilos  
 842-867     Michael III.  4. března 843 vysvěcen na patriar-  chu vzdělaný mnich Methodios  (†847), obnoven kult obrazů po celé  byzantské říši; roku 858 sesazen
 Ignatios a patriarchou jmenován uče-
 ný Fotios; v roce 863 vyslána na  Moravu misie Konstantina a Metoděje
 867-886     Basileios I.  zavraždil Michaela III., Fotia nahradil
 Ignatiem; po Ignatiově smrti roku 877
 opět jmenován patriarchou
Fotios;
 pozval arcibiskupa moravského
 Metoděje do Konstantinopole a roku
 881 ho přijal „s velikou poctou a
 radostí“
 886-912     Leon VI. (Moudrý)  za jeho vlády vznikla v chrámu sv.  Sofie mozaika s postavou Krista na  trůnu a s medailóny Marie a anděla  po stranách; před Kristem leží hlubo-  ce skloněn císař s nimbem nad hla-  vou
 912-913     Alexandros  
 913-959     Konstantinos VII.
 Porfyrogennetos
 ve své práci „O správě říše“ se zmi-  ňuje o Velké Moravě a zaznamenal  legendu o prutech Svatoplukových;  kolem roku 950 vznikla nad jižním  vchodem do lodě chrámu sv. Sofie  mozaika, jejíž střed tvoří sedící Marie  s děckem na klíně a po jejích stra-  nách stojí císař Konstantin Veliký s  modelem města a Justinián držící  model chrámu sv. Sofie
 920-944     Romanos I. Lakapenos  
ZPĚT na začátek strany
4. Byzantští císařové do roku 811
6. Byzantští císařové do roku 1055
Konec strany
5. Byzantští císařové 
do roku 959.

 vročení   jméno poznámka
 959-963     Romanos II.  
 963-969     Nikeforos II. Fokas  
 969-976     Ioannes I. Tzimiskes  
 976-1025     Basileios II.
 (Bulharobijce)
 za jeho vlády se byzantská říše  rozpínala od Kavkazu po Dunaj
 1025-1028     Konstantinos VIII.  
 1028-1034     Romanos III. Argyros  kolem roku 1030 v chrámu sv. Sofie  na jižní tribuně vznikla mozaika s  trůnícím Kristem a císařem Romanem  Argyrem a císařovnou Zoe po stra-  nách, císařova tvář a jméno byly  později nahrazeny podobou a jmé-  nem 3. Zoina manžela Konstantina  Monomacha
 1034-1041     Michael IV.  
 1041-1042     Michael V.  
 1042     Zoe a Theodora  
 1042-1055     Konstantinos IX.
 Monomachos
 do doby jeho panování spadá vrchol  rozkvětu duchovního života: filozofie,  poezie, rétoriky, klasické literatury;  války s Pečeněgy; církevní schizma –  roztržka západní a východní církve  byla paradoxně výsledkem snah o  celkové urovnání
ZPĚT na začátek strany
5. Byzantští císařové do roku 959
7. Byzantští císařové do roku 1180
Konec strany
6. Byzantští císařové 
do roku 1055.

 vročení   jméno poznámka
 1055-1056     Theodora (znovu)  
 1056-1057     Michael VI.  
 1057-1059     Issakios I. Komnenos  
 1059-1067     Konstantinos X. Dukas  
 1068-1071     Romanos IV. Diogenes  
 1071-1078     Michael VII. Dukas  
 1078-1081     Nikeforos III.
 Botaneiates
 
 1081-1118     Alexios I. Komnenos  v době nástupu tohoto zakladatele  komnenovské dynastie na trůn se  byzantská říše nacházela ve stavu  krajního ohrožení a její budoucnost  byla víc než nejistá
 1118-1143     Ioannes II. Komnenos  kolem roku 1118 byla v chrámu sv.  Sofie doplněna mozaika zachycující  císaře Ioanna II. s manželkou Irenou a  mezi nimi Bohorodičku Hodegetrii  (Ukazující cestu)
 1143-1180     Manuel I. Komnenos  
ZPĚT na začátek strany
6. Byzantští císařové do roku 1055
8. Byzantští císařové do roku 1204
Konec strany
7. Byzantští císařové 
do roku 1180.

 vročení   jméno poznámka
 1180-1183     Alexios II. Komnenos  
 1183-1185     Andronikos I.
 Komnenos
 
 1185-1195     Issakios II. Angelos  
 1195-1203     Alexios III. Angelos  
 1203-1204     Issakios II. (znovu)
 a Alexios IV. Angeloi
 
 1204     Alexios V. Murtzuflos  nečekané vyústění IV. křížové výpra-  vy znamenalo pád Konstantinopole  do rukou křižáků a rozpad byzantské  říše; konstantinopolský patriarchát  byl přenesen do Nikaie
ZPĚT na začátek strany
7. Byzantští císařové do roku 1180
Konec strany
Konec strany
8. Byzantští císařové 
do roku 1204.

SCHIZMA – (z řeč.) rozkol. V Konstantinopoli v roce 1054 církevní schizma žádnou větší pozornost nevzbudilo, a pokud ano, tak spíše jen jako záležitost, ve které patriarcha dosáhl zcela nezávislé postavení vůči Římu a prosadil svůj postoj proti stanovisku císařovu. Postavení a nároky Michaela Kerularia vůči císařské moci byly v byzantských dějinách něčím ojedinělým; Psellos o něm dokonce napsal, že stál nad císařem.

Zpět na stranu NOVINKY ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
8. Byzantští císařové do roku 1204
Pokračování ...
Klikněte ZDE ani_sipl.gif (699 bytes)
Císařové [ 324-474 | 474-602 | 602-711 | 711-811 | 811-959 |
Papežové  | 959-1055 | 1055-1180 | 1180-1204 ]
SEZNAM [ papežů do r. 731 | papežů 731-1241 | římských císařů | byzantských SEZNAM císařů | panovníků vyobrazených v rotundě | barev na webu ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu