ani_nova.gif (2304 bytes)Chronologický seznam
PAPEŽŮ

do roku 731
Úvodem
Konec strany
Na pomoc badatelům.
Papežové [ do r. 154 | 154-236 | 236-296 | 296-365 | 366-440 |
Papežové  | 440-526 | 526-579 | 579-642 | 642-685 | 685-731 ]   [ pokračování ... ]
SEZNAM [ papežů do r. 731 | papežů 731-1241 | římských císařů | byzantských SEZNAM císařů | panovníků vyobrazených v rotundě | barev na webu ]

 

Papežství je jediná evropská, ba dokonce světová instituce, která spojuje postapoštolskou dobu s atomovým věkem, a lidé jsou jím stále znovu přitahováni a fascinováni. Papežství skutečně přežilo vznik, rozvoj, vrcholné období, úpadek i zánik mocných říší, významných národů i celých civilizací. Jedni v něm tedy spatřují geniální dílo lidské prozíravosti, druzí zase panování Boží na zemi.
Podle katolické nauky ustavil papežství Ježíš Kristus, když pravil Petrovi: „... A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou říši a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče od království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ (Mt 16, 18-19). Tyto verše z Matoušova evangelia tvoří nápis na zaoblení kupole nad konfesí baziliky sv. Petra v Římě.
Papež tak zastupuje – podle katolického pojetí – samotného svatého Petra. Symbolizuje jednotu církve a jeho úřad není jen jakýmsi čestným předsednictvím, jako nejvyšší církevní učitel, kazatel a zákonodárce vykonává i „papežský primát“ a platí za neomylného, prohlásí-li z titulu své plné moci některou část věrouky či mravouky za obecně závaznou. Vzhledem k těmto téměř nepochopitelným zplnomocněním by měl sloužit všem. Ne nadarmo mu proto od nepaměti přísluší titul „Servus servorum Dei“ – Sluha sluhů božích.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
1. Papežové do roku 154
Konec strany
Úvodem.

Josef Gelmi: Papežové, Od svatého Petra po Jana Pavla II., Praha 1994.

Žádný církevní historik není s to s jistotou říci, kdo z téměř tří set nástupců sv. Petra byl právoplatný papež a kdo vzdoropapež, a nemůže tedy sestavit jejich definitivně platnou chronologickou posloupnost. Data označená otazníkem (?) nejsou historicky s naprostou jistotou doložena. Papežové, jejichž jméno je uvedeno kurzívou, bývají zpravidla považováni za vzdoropapeže. ani_sipl.gif (699 bytes) LEGENDA
 vročení   jméno poznámka
 do r. 67   (?)  svatý Petr  zemřel mučednickou smrtí (†64-67) bě-  hem perzekuce za císaře Nerona (54-68)
 do r. 79   (?)  Linus  
 do r. 90   (?)  Anaklét  
 do r. 99   (?)  Klement I.  podle legendy zemřel mučednickou smrtí  s kotvou na krku ve vlnách Černého moře;  jeho ostatky přinesli na Moravu a poté do  Říma Konstantin s Metodějem
 99-107   (?)  Evaristus  
 107-116   (?)  Alexandr I.  
 116-125   (?)  Sixtus I. (Xystus)  
 125-136   (?)  Telesforus  
 136-140   (?)  Hyginus  
 140-154   (?)  Pius I.  
ZPĚT na začátek strany
Úvodem
2. Papežové do roku 236
Konec strany
1. Papežové 
do roku 154.

 vročení   jméno poznámka
 154-166   (?)  Anicetus  
 166-174   (?)  Soter  
 174-189   (?)  Eleutherus  
 189-199   (?)  Viktor I.  
 199-217   (?)  Zefyrinus  
 217-222     Kalixtus I.  
 217-235   (?)  Hypolitus  domněnku, že se dal Hippolyt vysvětit bis-  kupem a stal se tak prvním vzdoropape-  žem v církevních dějinách, prameny dos-  tatečně nepotvrzují; měl napsat 22 spisů  proti herezi
 222-230     Urban I.  
 230-235     Poncián  pronásledování křesťanů za císaře  Maximina Thraxe (235-238) vedlo k vypo-  vězení Ponciána a jeho presbytera  Hippolyta na Sardinii, kde oba nalezli smrt
 235-236     Anterus  
ZPĚT na začátek strany
1. Papežové do roku 154
3. Papežové do roku 296
Konec strany
2. Papežové 
do roku 236.

 vročení   jméno poznámka
 236-250     Fabián  
 251-253     Kornelius  
 251-258   (?)  Novacián  
 253-254     Lucius I.  
 254-257     Štěpán I.  
 257-258     Sixtus II.  o jeho nesmrtelnost se postaral kolem ro-  ku 1517 geniální umělec Raffael svým ob-  razem Sixtinské madony pro Sixtův chrám  v Piacenze; znázorňuje papeže přijíma-  jícího Marii
 259-268   (?)  Dionysius  získal si proslulost svým zásahem do teo-  logického sporu o Nejsvětější trojici v Ori-  entu, dopisem Dionysiu alexandrijskému  zavrhl tzv. subordinatianismus; jejich vý-  měna názorů vešla do dějin jako spor  dvou Dionysiů
 269-274   (?)  Felix I.  
 275-283   (?)  Eutychianus  
 283-296   (?)  Caius  
ZPĚT na začátek strany
2. Papežové do roku 236
4. Papežové do roku 365
Konec strany
3. Papežové 
do roku 296.

 vročení   jméno poznámka
 296-304   (?)  Marcellinus  v pohřební komoře Severovy hrobky, kte-  rou si tento jáhen zřídil s Marcellinovým  svolením, se nachází epitaf, v němž je  římský biskup poprvé nazván papežem
 308-309   (?)  Marcellus I.  
 309   (?)  Eusebius  
 311-314   (?)  Miltiades  císař Konstantin (306-337) zaručil v úno-  ru 313 Milánským ediktem stále ještě silně  ohrožovaným křesťanům zrovnoprávnění  s pohany, úplnou náboženskou svobodu  a navrácení zkonfiskovaného jmění
 314-335     Silvestr I.  v roce 325 císař Konstantin dal vybudo-  vat na vatikánském pahorku nad Petrovým  hrobem pětilodní chrám sv. Petra; v roce  330 pak přenesl hlavní město říše a své  sídlo do Konstantinopole, čímž přispěl k  výraznému zlepšení materiální situace  římských biskupů (Konstantinova dona-  ce), umožnil vznik církevně-politického  dualismu, který zůstal pro Západ příznač-  ným až do současnosti
 336     Marek  
 337-352     Julius I.  v roce 342 nebo 343 na synodě v Serdi-  ce (dnešní Sofii) došlo k rozkolu, přičemž  se východní a západní biskupové uvrhli  navzájem do klatby; vzniklo tak první  schizma mezi Východem a Západem
 352-366     Liberius  
 355-358     Felix II.  
 365     Felix II.  
ZPĚT na začátek strany
3. Papežové do roku 296
5. Papežové do roku 440
Konec strany
4. Papežové 
do roku 365.

 vročení   jméno poznámka
 366-384     Damasus I.  v roce 381 se v Konstantinopoli konal cí-  sařem Theodosiem svolaný ekumenický  koncil, který kromě teologických ustano-  vení definoval božství Svatého Ducha a  vydal i kánon, který zajišťoval konstanti-  nopolskému biskupovi čestné místo hned  za římským biskupem, „protože jeho měs-  to je novým Římem“; papež podporoval  rozvoj církevní učenosti, dal např. podnět  k Jeronýmovu (†420) překladu bible, který  sehrál v pozdějších dobách pod názvem  Vulgata tak významnou roli
 366-367     Ursinus  
 384-399     Siricius  
 399-401     Anastasius I.  
 401-417     Inocenc I.  jeho pontifikát měl rozhodující význam pro  další upevňování vedoucího postavení  Říma, ale když v roce 410 Alarich plenil  Řím zdržoval se celé měsíce v bezpečné  Ravenně u císařského dvora
 417-418     Zosimus  
 418-422     Bonifác I.  
 418-419     Eulalius  
 422-432     Celestin I.  „Nikomu nesmí být dán biskup, proti ně-  muž se všichni věřící bouří. Vždy musí být  dosaženo souhlasu a respektováno přání  kléru, obce i vrchnosti“
 432-440     Sixtus III.  podnítil v Římě čilý stavební ruch a vy-  sloužil si tím nehynoucí slávu
ZPĚT na začátek strany
4. Papežové do roku 365
6. Papežové do roku 526
Konec strany
5. Papežové 
do roku 440.

 vročení   jméno poznámka
 440-461     Lev I. Veliký  vedením mnoha učených sporů  přispěl  rozhodující měrou pro rozvoj římského  primátu, rovněž se přičinil o důsledné od-  osobnění papežského úřadu jako Petrova  dědictví; napsal: „Ten, kdo má stát nad  všemi, musí být také všemi zvolen“ –  aplikace tohoto jeho principu by byla nes-  mírně důležitá i v našem 21. století; zatím-  co na říšské synodě v Efesu, svolané  roku 449 císařem Theodosiem II. (408-  450), slavil ještě triumfy monofyzitismus,  Chalkedonský koncil, svolaný císařovnou  Pulcherií (450-457) na rok 451, byl ve  znamení vítězství papežství na Východě  (Tomus)
 461-468     Hilarius  
 468-483     Simplicius  v roce 476 svrhly germánské oddíly pos-  ledního císaře Romula Augustula a dosa-  dily na trůn skirského knížete Odoakera –  Západořímská říše se zhroutila
 483-492     Felix II. (III.)  exkomunikoval konstantinopolského patri-  archu Akakia a císaři dal vzkázat: „Císař  není synem církve ani biskupem církve.  Ve věcech víry se musí učit, nikoli poučo-  vat“ – což vedlo k prvnímu skutečnému  rozkolu s východní církví
 492-496     Gelasius I.  v roce 494 v dopisu císaři Anastasiovi I.  (491-518) formuloval poprvé jasně a jed-  noznačně teorii dvojí moci, papežské a cí-  sařské; císařská pravomoc je zcela nes-  porná ve světských záležitostech, avšak  v konečné instanci zůstává podřízena  pravomoci papežské; tato Gelasiova teo-  rie dvojí moci dosáhla největšího významu  ve středověku a právem nese název  Magna charta papežství
 496-498     Anastasius II.  o vánočních svátcích roku 476 přestoupil  v Remeši na katolickou víru francký král  Chlodvík (482-511)
 498-514     Symmachus  (Prima sedes a nemine iudicatur)
 498-505     Laurentius  
 514-523     Hormisdas  v roce 519 bylo s konečnou platností od-  straněno akakiánské schizma, císařská  vláda uznávala od nynějška římskou cír-  kev za nejvyšší instanci ve všech otáz-  kách křesťanské víry a církevní nauky
 523-526     Jan I.  
ZPĚT na začátek strany
5. Papežové do roku 440
7. Papežové do roku 579
Konec strany
6. Papežové 
do roku 526.

 vročení   jméno poznámka
 526-530     Felix III. (IV.)  
 530     Dioscuros  
 530-532     Bonifác II.  
 533-535     Jan II.  první papež, jenž si změnil jméno (Mercu-  rius), jméno pohanského boha Merkura  považoval zřejmě pro svůj úřad za  nevhodné
 535-536     Agapetus I.  
 536-537     Silverius  
 537-555     Vigilius  kolem roku 540 sepsal zakladatel benedik-  tinského řádu sv. Benedikt z Nursie ve  svých 60 letech pravidla řádu (Regula  Sancti Benedicti) platná dodnes; studoval  v Římě, odešel do kraje kolem Subiaca,  kde obýval jeskyni a stal se poustevní-  kem, roku 529 zakládá nedaleko Neapole  klášter na Monte Cassinu, který vede až  do své smrti (†547)
 556-561     Pelagius  
 561-574     Jan III.  v roce 568 vtrhli ariánští Langobardi do  Itálie a Řím a jeho bezprostřední okolí se  ocitly v jejich pevném sevření
 575-579     Benedikt I.  
ZPĚT na začátek strany
6. Papežové do roku 526
8. Papežové do roku 642
Konec strany
7. Papežové 
do roku 579.

 vročení   jméno poznámka
 579-590     Pelagius II.  
 590-604     Řehoř I. Veliký  stal se vzorem všem papežům celého  středověku; v díle „Dialogy o životě a  zázracích italických otců“ představil mj.  osobnost sv. Benedikta a uchránil ho tak  před naprostým zapomněním 
 604-606     Sabinianus  
 607     Bonifác III.  aquilejský patriarcha Candidianus (se síd-  lem v Gradu) ukončil schizma trvající v Ist-  rii a v Benátsku od odsouzení „Tří kapitol“  tzv. antiochijské školy, vzápětí langobard-  ští sufragáni zvolili vlastního metropolitu  (schizmatického) se sídlem v Cormonsu a  později v Cividale
 608-615     Bonifác IV.  do diskusí kvůli jeho smířliveckému postoji  ke kacířským „Třem kapitolám“ zasáhl rov-  něž irský mnich sv. Columbanus (†615)
 615-618     Deusdedit  
 619-625     Bonifác V.  
 625-638     Honorius I.  
 640     Severinus  zdá se, že se rozešel s monotheletickým  kursem Konstantinopole
 640-642     Jan IV.  první Dalmatinec na stolci, svolal v roce  641 do Říma synodu, která odsoudila  monotheletismus
ZPĚT na začátek strany
7. Papežové do roku 579
9. Papežové do roku 685
Konec strany
8. Papežové 
do roku 642.

 vročení   jméno poznámka
 642-649     Theodor I.  
 649-653     Martin I.  v roce 649 svolal do Říma synodu, která  monotheletismus ostře odsoudila; ravenn-  ský exarcha Kalliopa jej dal zajmout (653)  a odeslat do Konstantinopole
 655     Martin I.  zemřel ve vyhnanství v thráckém Cher-  sonésu
 654-657     Evžen I.  
 657-672     Vitalianus  v roce 666 císař Konstantin II. povýšil  Ravennu na centrum autokefální církve
 672-676     Adeodatus  
 676-678     Donus  
 678-681     Agatho  v letech 680-681 za vlády císaře Kon-  stantina IV. (668-685) došlo ke smíření s  Konstantinopolí na 6. všeobecném koncilu  (Trullanum I.) konaném tamtéž; byl odsou-  zen monotheletismus i patriarcha Sergios  a papež Honorius
 682-683     Lev II.  císař odvolal dekret z roku 666, prohlašu-  jící církev v Ravenně za autokefální
 684-685     Benedikt II.  aby odstranil průtahy s potvrzováním  zvoleného papeže císařem, prosadil u  Konstantina IV., že potvrzovací právo  přejde na ravennského exarchu
ZPĚT na začátek strany
8. Papežové do roku 642
10. Papežové do roku 731
Konec strany
9. Papežové 
do roku 685.

 vročení   jméno poznámka
 685-686     Jan V.  
 686-687     Konon  
 687     Theodor  
 687     Paschalis  
 687-701     Sergius I.  zdráhal se uznat ustanovení II. trullanské  synody (692), protože byla nepřátelská  Římu a naprosto odporovala západním  zvyklostem; římské obyvatelsto zabránilo  jeho zajetí a odvezení do Konstantinopole  (viz Martin I.); obohatil církevní rok o řadu  mariánských svátků, které se už odedáv-  na slavily na Východě: Nanebevzetí P.  Marie, Hromnice – Očišťování P. Marie a  Zvěstování P. Marie a také svátek Vzty-  čování sv. kříže
 701-705     Jan VI.  
 705-707     Jan VII.  vzdělaný a uměnímilovný papež, půvo-  dem Řek; centrem početné řecké kolonie  byl kostel Santa Maria in Scola Greca (P.  Maria v Kosmedinu), řecké kostely a klá-  štery existovaly tehdy i na Kapitolu, Palati-  nu, Aventinu, na Coeliu i na Esquilinu
 708     Sisinnius  
 708-715     Konstantin I.  v roce 710 navštívil Konstantinopol; až do  doby Pavla VI. (1963-1978) nevkročil již  žádný papež do města velkého císaře  Konstantina, pro papežství skončilo  období tzv. „byzantského zajetí“
 715-731     Řehoř II.  nejvýznamnější papež 8. století; za jeho  pontifikátu v letech 726 a 730 nařídil císař  Lev III. (717-741) zničení všech svatých  obrazů a papež proti tomu ostře vystoupil;  roku 719 se v Římě objevil anglosaský  misionář Winfrid (†754), dostal jméno  Bonifác a byl pověřen hlásáním a šířením  křesťanství mezi pohanskými Frísi a Sasy;  při jeho druhém příchodu do Říma (722)  mu papež udělil biskupské svěcení
ZPĚT na začátek strany
9. Papežové do roku 685
Konec strany
Konec strany
10. Papežové 
do roku 731.

ARIANISMUS – starokřesťanské učení, založené na tvrzení o nerovnosti božských osob v Nejsvětější trojici; Bůh-Otec je podle něj nadřazen synovi, Kristu, jehož nezplodil, nýbrž stvořil. Vyznávali je stoupenci alexandrijského presbytera Aria (přelom 3. a 4. stol.), který popíral božskou podstatu Ježíše Krista. Učení bylo odsouzeno na nikajském koncilu (325) a živilo náboženské spory po celé 4. století. Zasahování císařů do těchto konfliktů nastolilo nadto problém vztahů mezi církví a státem.
MONOFYZITISMUS – teologické učení Eutycha z Efesu (5. stol.) o jediné – božské – přirozenosti Ježíše Krista, popírající jeho přirozenost lidskou. Monofyzitské názory se dodnes uchovaly na východě v církvi arménské a koptské
MONOTHELETISMUS – teologické učení ze 7. století, snažící se o kompromis mezi ortodoxní vírou a monofyzitismem. Jeho autorem byl konstantinopolský patriarcha Sergios (610-638), usilující o obnovení jednoty křesťanstva. Podle monotheletismu má sice Kristus dvě podstaty (božskou a lidskou), ale jediné vyjádření – vůli, energii. Učení bylo odsouzeno konstantinopolským koncilem (680-681) a přežívalo pak v Sýrii, na Kypru a v Libanonu.
SCHIZMA – (z řeč.) rozkol. V církevní terminologii znamená zločin proti jednotě církve, jehož se dopouští ten, kdo odpírá poslušnost papeži či obcování se členy církve katolické.
SUBORDINATIANISMUS – teorie o podřízenosti Boha-Syna Bohu-Otci, s níž vystoupil Dionysius z Alexandrie a rozvinul ji Arius (viz arianismus).

Zpět na stranu NOVINKY ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
10. Papežové do roku 731
Pokračování ...
Klikněte ZDE ani_sipl.gif (699 bytes)
Papežové [ do r. 154 | 154-236 | 236-296 | 296-365 | 366-440 |
Papežové  | 440-526 | 526-579 | 579-642 | 642-685 | 685-731 ]   [ pokračování ... ]
SEZNAM [ papežů do r. 731 | papežů 731-1241 | římských císařů | byzantských SEZNAM císařů | panovníků vyobrazených v rotundě | barev na webu ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu