STRATIGRAFIE
terénu jižně od rotundy
1990
Východní areál skryté plochy
Konec strany
   
Výzkumy Bohuslava Klímy      
       
[ ZPĚT Palácová BUDOVA ]
STRATIGRAFIE [
J. Palliardi 1882 | B. Klíma 1988-90 ]
     
       
       
Pro sledování a pochopení vývoje osídlení na podhradí měl zásadní význam východní areál skryté plochy. Zde byl ve směru spádnice ponechán centrální kontrolní blok, který v délce 16 m přesně zachytil sled jednotlivých horizontů, ležících až v 7,5 metru mocném souvrství (obr. 1). Navazoval na současnou hradbu zachycenou ve dvou fázích, z nichž starší vystupovala jako část týlní zdi té nové, stojící. Druhá kamenná zeď, kterou blok protínal, měla tři stavební etapy. Držela v týlu komplex navážek, jehož prošetření přineslo nejpodstatnější doklady o charakteru a stáří postupně ukládaných zemin.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Rozdělení vrstev kontrolního bloku
Konec strany
  Východní areál skryté plochy.
Mocné uloženiny byly rozděleny do tří dílčích souvrství A – B – C, krytých novodobou vrstvou X. V nejčistší podobě se jejich materiálová náplň dochovala právě v bezprostřední blízkosti centrálního kontrolního bloku, a to jen v rozsahu několika málo čtverečních metrů. Na podstatné části ostatní plochy, zvláště pak v jižní polovině sondy mezi oběma zdmi, mohlo dojít při budování několika kamenných stěn kolmých na hradbu a vzhledem k opravám hradebního tělesa k určitému promísení navršených zemin a jejich obsahu. Proto i snaha o přesné zachycení charakteru jednotlivých poloh skrývala určité obtíže.
ZPĚT na začátek strany
Východní areál skryté plochy
Obr. 1. Sled vrstev na kontrolním bloku
Konec strany
  Rozdělení vrstev centrálního kontrolního bloku.
       
 Obr. 1. Sled vrstev centrálního kontrolního bloku dle B. Klímy (r. 1990).
ZPĚT na začátek strany
Rozdělení vrstev
Vrstva X
Konec strany
  Obr. 1.
Sled vrstev na centrálním kontrolním bloku jižně od rotundy dle B. Klímy z roku 1990.
LEGENDA:
O - objekt za hradbou
Z
1 - kamenná zeď (V)
Z2 - kamenná zeď (III)
H1 - mladší hradba (IV)
H2 - starší hradba (II)
Půdorys průběhu zdí (IIV) viz
obr. 5.
       
[ ZPĚT Palácová BUDOVA ]
STRATIGRAFIE [
J. Palliardi 1882 | B. Klíma 1988-90 ]
     
       
Vrstva X
představovala současnou povrchovou půdu se zcela novodobými nálezy. Tvořila ji šedohnědá zemina promísená v některých úsecích značným množstvím stavebního rumu a nejrůznějších odpadků. Již před vlastním výzkumem byla z podstatné části mechanicky odebrána.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. Stratigrafie
Souvrství A
Konec strany
  Vrstva X.
Souvrství A
se v různé mocnosti rozprostíralo na celé plošině pod rotundou. Jako komplex uloženin dosahovalo za stojící hradbou mocnosti téměř tří metrů. Tvořily ho rovněž navážky poměrně sypkého hlinitého materiálu šedohnědé barvy se značným zastoupením drobných i větších kamenů a stavebního rumu. Prostor v týlu stávající hradby byl vyplněn sice v omezeném časovém období, ale se zřetelem ke značné kubatuře přemísťovaných navážek se tak dálo jakoby postupně. Svědčí o tom různorodé polohy zemin, ale i obsah a charakter v nich obsažených památek. Ve vyplněném prostoru v týlu hradby však při pozdějších stavebních akcích došlo i k opakovanému porušování vrstev a k promísení jejich obsahu. Do svrchního souvrství konečně velice nepříznivě zasáhly i přípravy vlastního archeologického výzkumu, asanace starých garáží, trhání základů a odebrání povrchové vrstvy na celé ploše výzkumu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se na větší ploše ani výraznější horizonty nemohly dostatečně dobře zachovat a samostatně prozkoumat.
ZPĚT na začátek strany
Vrstva X
Souvrství B
Konec strany
  Souvrství A.
Souvrství B
představovalo hlavní, poněkud již méně porušený komplex hlinitých, z velké části rovněž navážkových zemin. Dokumentovalo vývoj hradní ostrožny v rozmezí 11. – 15. století a pro dokreslení obrazu osídlení poskytlo základní poznatky. Stratigraficky mohlo být rozděleno do deseti výrazných horizontů, z nichž první čtyři se sice strukturou vzájemně odlišovaly, ale jak dokládají archeologické památky, vznikly v poměrně krátkém časovém údobí.
ZPĚT na začátek strany
Souvrství A
Vrstva B 3
Konec strany
  Souvrství B.
Dva nejsvrchnější a přibližně stejně mocné horizonty B 1 a B 2 se odlišovaly jen nepatrně rozdílným zabarvením hlinité složky. Svrchnější z obou B 1 byl tmavší a tvořil basi pro těleso staré cesty – A 3 (obr. 1).     Vrstva B 1 a B 2.
Horizont B 3 se jevil jako velmi slabý, do 8 cm mocný pruh, jen z části překrývající podložní vrstvu B 4. Byl sledován hlavně středověkou komunikací. Sestával z okrově zbarveného čistého říčního písku a neobsahoval žádné hmotné památky. Pro stratigrafii měl však značný význam. Zastupoval krátký časový úsek související patrně se stavební úpravou či přestavbou palácové budovy.
ZPĚT na začátek strany
Souvrství B
Vrstva B 5
Konec strany
  Vrstva B 3.
Poloha B 4 tvořila až 15 cm mocná hlinitá zemina s příměsí značného množství úlomků i kusů mazanice. Ty jí dodávaly nápadně cihlově červenavé zabarvení. Horizonty B 1 – B 4 lze všechny pokládat za vyrovnávací navážky, překryté tělesem středověké a novověké komunikace.     Vrstva B 4.
Následující výrazná vrstva B 5 dosedala na většině plochy výzkumu na polohu skalní drtě a pouze v pruhu terasovitého stupně do pravěké půdy se stýkala s vrstvou B 6. Tvořila ji šedavě hnědá hlína o mocnosti do 30 cm, místy prostoupená kousky mazanice. Na její basi se objevovaly volně roztroušené větší žulové kameny.
ZPĚT na začátek strany
Vrstva B 3
Vrstva B 8 a B 9
Konec strany
  Vrstva B 5.
Plošně značně omezený horizont B 6 byl pozorován jen v poměrně úzkém pruhu terasovitého stupně, zařezaného do pravěké vrstvy. Obsahovala poměrně hojný počet hmotných památek.     Vrstva B 6.
Horizont B 7 reprezentovala čistá, hlínou nepromísená skalní drť okrově šedé až nazelenalé barvy. Chyběly v ní jakékoli hmotné památky. Hmota drtě byla jednorázově nahrnuta do volného prostoru za stojící hradbou. Patrně to byl vytěžený materiál z důlního díla pod rotundou nebo osekaná skála z větších povrchových úprav skalního podloží v její bezprostřední blízkosti. K takovým patřilo výrazné upravení vnitřního příkopu mezi hradem a předhradím. Archeologické prameny získané z nadloží a podloží umožňují datovat vznik této vrstvy do období druhé poloviny až závěru 13. století.     Vrstva B 7.
Horizont B 8 představuje jeden z nejvýznamnějších stratigrafických prvků. Dosáhl mocnosti pouhých 20-25 cm a byl tvořen tmavou šedohnědou zeminou. Je s ním spojen umělý terasovitý zásah do hřbetu sprašové hlíny, jejíž zbytky byly přesunuty po svahu dolů. Tím daly základ pro vrstvu B 9, která se vyznačovala hojnými pravěkými památkami. Vystupovala v podobě okrově zbarvené spraše, druhotně přemístěné při terénním zásahu do pravěkého valu. Stalo se tak v počátcích budování Znojemského hradu v 11. století. Nejlépe mohla být vrstva sledována za kamennou zdí ve střední části skryté plochy.
ZPĚT na začátek strany
Vrstva B 5
Vrstva B 10
Konec strany
  Vrstva B 8 a B 9.
Horizont B 10 je nejstarším slovanským stratigrafickým prvkem ve studovaném prostředí. Tvoří ho šedočerná hlinitá zemina promísená značným množstvím drobných uhlíků po nedokonale spáleném dřevě. Byl nejlépe doložen v dosahu velkého kontrolního bloku a z něho získané artefakty tvoří reprezentativní kolekci zobrazující tvarové spektrum nejstarší mladohradištní keramiky na Znojemském hradě. K této vrstvě se váže budování první kamenné zdi (III), stavěné z velkých žulových bloků na jíl (obr. 5).
Za stávající hradbou nabýval značné mocnosti. Při zahrnování prostoru zde byl však promísen proplástky vrstvy B 8.
ZPĚT na začátek strany
Vrstva B 8 a B 9
Obr. 2. Nálezy z vrstvy B 10
Konec strany
  Vrstva B 10.
       
 Obr. 2. Nálezy z vrstvy B 10.
ZPĚT na začátek strany
Vrstva B 10
Obr. 3. Nálezy z vrstvy B 10
Konec strany
  Obr. 2.
Výběr nálezů z nejstarší slovanské vrstvy B 10 (1. část).
       
 Obr. 3. Nálezy z vrstvy B 10.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2. Nálezy z vrstvy B 10
Obr. 4. Nálezy z vrstvy B 10
Konec strany
  Obr. 3.
Výběr nálezů z nejstarší slovanské vrstvy B 10 (2. část).
       
 Obr. 4. Nálezy z vrstvy B 10.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 3. Nálezy z vrstvy B 10
Vrstva C
Konec strany
  Obr. 4.
Výběr nálezů z nejstarší slovanské vrstvy B 10 (3. část).
       
Vrstva C
vznikla nahrnutím sprašové hlíny světle okrové barvy na skloněné skalnaté podloží. Byla poměrně kompaktní, bez výraznějšího vnitřního členění a působila dojmem jakoby jednorázového uložení. Na svahu vytvářela velmi nápadnou terénní vlnu, jež postupovala středem výzkumu po línii vrstevnice a dosahovala maximální mocnosti 90 cm. Její severní okraj (týl) vyzníval pod rovinou podlahy garáží a na skále uměle upravené plošiny. Směrem po svahu dolů dosahovala vrstva C až ke kamenné zdi (III a V), která ji v jejím čele porušila (obr. 5). Níže již v souvislejší podobě nepokračovala. Objevila se jen ojediněle ve formě pouhých slabých útržků především v depresích podložní skály.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4. Nálezy z vrstvy B 10
Obr. 5. Systém kamenných zdí
Konec strany
  Vrstva C.
       
 Obr. 5. Systém kamenných zdí v jihovýchodní části areálu.
ZPĚT na začátek strany
Vrstva C
Pravěká fortifikace
Konec strany
  Obr. 5. Půdorysný plán systému kamenných zdí:
I
- pravěký val
II - týl staré hradby (H2)
III - zdi totožné s první fází hradby (Z2)
IV - těleso stojící, mladší hradby (H1)
V (Z1), VI, VII - zdi za mladší hradbou
VIII - kamenné nároží
IX - zeď palácové budovy
X - cesta
       
Navršený hlinitý hřbet představoval pozůstatek pravěké fortifikace s dřevěnou palisádou, i když byla zvažována též možnost splachů či sesuvů zemin. Hlinitá půda je však zcela kompaktní, beze stop uvrstvení a cizích proplástků, které by při splachování byly patrny. V daných podmínkách by při značném sklonu podloží také nemohla tato vrstva dosáhnout větší mocnosti bez zadržení příčně postavenou překážkou. Hlinitý val postupoval dále západním směrem až do míst, kde již na mírném terénu ve stínu rotundy nebylo možno předpokládat intenzívní proces splachů. Naopak pravěká fortifikace mohla postupovat právě jen v tomto výškovém horizontu ostrožny, kde byly pro její umístění nejvhodnější situační podmínky. V žádném případě nelze předpokládat posunutí valu blíže k dnešní rotundě, jejíž skalisko, jako nejvyšší místo ostrožny, nemohlo zůstat vně opevnění. Bylo naopak nejdůležitějším bodem pravěkého hradiska, na němž se stopy po osídlení zachytily při výzkumu pod podlahou rotundy. Při hlubší úvaze, založené na znalosti konfigurace terénu, lze tvrdit, že vzhledem k nedostatku prostoru mohl pás valu s palisádou probíhat právě jen v místě sprašového hřbetu. Dnes však pro řadu pozdějších zásahů již nelze jeho čelo a korunu přesněji vymezit.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 5. Systém kamenných zdí
Shrnutí
Konec strany
  Pravěká fortifikace s dřevěnou palisádou.
Pravěká vrstva C byla na úbočí ostrožny navršena zřejmě jednorázově, patrně při budování valu s dřevěnou palisádou. Hojně nalézaný keramický materiál, především eneolitických a starobronzových kultur, spolu s antropologickými pozůstatky z rozrušených hrobů napovídají tomu, že se tak stalo ve střední či mladší době bronzové. To plně platí i pro porušený hrob, který mohl pocházet ze starší doby bronzové, byl pak při transportu zemin zachycen, ve zbytcích vyzvednut a znovu na novém místě nedbale uložen.
ZPĚT na začátek strany
Pravěká fortifikace
  Shrnutí.
       
[ ZPĚT Palácová BUDOVA ]
STRATIGRAFIE [
J. Palliardi 1882 | B. Klíma 1988-90 ]
     
       

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu