STRATIGRAFIE
terénu v blízkosti rotundy
1882
Počátky archeologického zájmu
Konec strany
Výzkumy Jaroslava Palliardiho
[ ZPĚT Palácová BUDOVA ]
STRATIGRAFIE [
J. Palliardi 1882 | B. Klíma 1988-90 ]
Počátky odborného archeologického zájmu o prostor Znojemského hradu a o rotundu sv. Kateřiny spadají k polovině minulého století. Tehdy majitel pivovaru R. Maural zahájil etapu rozšiřování svého podniku budováním nových výrobních prostor, zejména rozsáhlých sklepů. Při těchto stavebních pracech docházelo k porušování vrstev nad skalnatým podložím a k objevům nejrůznějších archeologických památek. Stručnou informaci o nálezech získaných při výkopech rýh nových staveb, budovaných v sedmdesátých letech vedle pivovarské pivnice, podal M. Trapp (1872, 39). Část nálezů měla být předána Městskému muzeu ve Znojmě a část měli vlastnit A. Komers, profesor na gymnáziu, a J. Palliardi. Později se však od J. Palliardiho dovídáme, že nálezům nebyla věnována patřičná pozornost a že se navíc ani nedochovaly. Dle sdělení dělníků, kteří stavební a výkopové práce prováděli, měly k objevům patřit hliněné nádoby, mnoho kostí a různých podivuhodných předmětů, mezi nimiž byl údajně i kousek zlatého drátu (J. Palliardi 1888, 54).
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Palliardiho výzkum 1882
Konec strany
Počátky archeologického zájmu.
První odborně vedený archeologický výzkum u rotundy však prováděl sám J. Palliardi teprve až v roce 1882. Stalo se tak v souvislosti s další výstavbou pivovarských sklepů jihovýchodně od rotundy, na parcele č. 84. Výkop zachytil sled šesti vrstev, které J. Palliardi podrobněji popsal a také schematicky zakreslil (obr. 1).
Z nich první tři A, B, C, každá o mocnosti minimálně 30 cm, obsahovaly novověké nálezy. Následující popelovitá vrstva D, ležící v hloubce 135 – 210 cm, představovala nejpozoruhodnější horizont. Odtud získané nálezy z 11. – 13. století doprovázela dobře vypálená keramika vyrobená z hlíny ostřené pískem, někdy promísené slídou a také tuhou. Nabývala většinou šedých, ale i cihlových odstínů.
ZPĚT na začátek strany
Počátky archeologického zájmu
Obr. 1. Stratigrafie
Konec strany
Palliardiho výzkum v roce 1882.
 Obr. 1. Sled vrstev ve výkopu v blízkosti rotundy dle J. Palliardiho (r. 1888).
ZPĚT na začátek strany
Palliardiho výzkum 1882
Popis nálezů vrstvy D
Konec strany
Obr. 1.
Sled vrstev ve výkopu jihovýchodně od rotundy dle J. Palliardiho z roku 1888.
Palliardi si dobře povšiml užití hnědé engoby kryjící povrch tuhové keramiky, dále střepů velkých zásobnic i zvláštních tvarů. Výzdobný ornament v podobě jednoduchých i vícenásobných vlnic, rýh či hřebenovitých vrypů charakterizoval jako vkusný, umístěný v podhrdlí a na těle nádob (obr. 2 a 3). Jeho pozornosti neunikly ani plastické značky na dnech nádob (v podobě čtverců, mřížoví a kruhů s křížem), ale i reparační otvory ve střepech. V nich viděl otvory k zavěšení. Kromě keramiky, kterou nedávno nově zhodnotil R. Nekuda (1989, 137-159), se J. Palliardi podrobněji zajímal také o další předměty, např. přesleny, zhotovené někdy i ze střepů nádob, kostěné nástroje a železné i bronzové artefakty. V souboru nálezů se objevil pozoruhodný hliněný předmět ve tvaru razítka s oválnou plochou, po délce rozdělenou žlábkem (obr. 2 – 19). Na opačném konci neslo vymodelované a tupě zahrocené držadlo otisky papilárních linií, které vypálení hlíny dobře zachovalo. J. Palliardi jej považoval za nástroj k vytahování lišt z těla nádob.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1.
Obr. 2. Nálezy z vrstvy D
Konec strany
Popis nálezů z vrstvy D.
 Obr. 2.
ZPĚT na začátek strany
Popis nálezů z vrstvy D
Obr. 3. Nálezy z vrstvy D
Konec strany
Obr. 2.
Výběr nálezů z nejstarší slovanské vrstvy D (1. část).
 Obr. 3.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2. Nálezy z vrstvy D
Další předměty z vrstvy D
Konec strany
Obr. 3.
Výběr nálezů z nejstarší slovanské vrstvy D (2. část).
K zajímavým kostěným nástrojům patřilo rydlo s ostřím opatřeným žlábkem a také krychlová hrací kostka s oky, rytými kružidlovitým rydlem. K hodnotným bronzovým nálezům se řadily dvě velké postříbřené esovité záušnice, plochá jehla a kulatý dutý svršek knoflíku, zdobený rytým ornamentem ve tvaru kříže (Palliardi 1888, tab. I, obr. 23). Železné výkovky reprezentovaly nože, dláto, tři kroužky, trojhranný hrot kopí, přezka a zlomky podkov. K chronologicky citlivějším náležela polovina ostruhy s jehlancovitým bodcem na zúženém krčku, kterou lze dnes spolehlivě datovat do druhé poloviny 11. až poloviny 12. století (Ruttkay 1976, 349).
ZPĚT na začátek strany
Obr. 3. Nálezy z vrstvy D
Vrstvy F a G
Konec strany
Další předměty z vrstvy D.
Pod mladohradištní vrstvou D, která je pro řešení sledovaného úkolu nejdůležitější, následovala pouze sedm centimetrů mocná propálená vrstva E. Obsahovala výraznou popelovitou složku s uhlíky po dřevu, v místě označeném „x“ byla prostoupena šedožlutým proužkem spálené hlíny. Dokládala ihned v počátcích budování hradu rozsáhlý požár předhradí, který je možno spojovat s jeho dobytím a vypálením. Vrstva E dokládala požár předhradí.
Rozprostírala se totiž již přímo na nápadné pravěké vrstvě F (1,00 až 1,65 m) se střepy keramiky z období eneolitu, starší doby bronzové i halštatu. Tato poměrně mocná pravěká vrstva pokrývala již jen značně skloněnou podložní skálu (G). Ve spodní části této vrstvy nedaleko skalnatého podkladu byla nalezena na mnohých místech „ohniska hnízdům podobná, kteráž hromady uhlí, do ruda vypálenou hlínu, opálené střepiny z nádob, kosti zvířecí a ohořelé parohy jelení obsahovala“. Jedno z těchto „ohnisek“ označené „y“ bylo 1,25 m dlouhé a 0,38 m vysoké. V naznačené stratigrafii J. Palliardiho (obr. 1), kterou dnes již nelze ověřit, spatřujeme významný přínos pro poznání nejstaršího osídlení hradní ostrožny. Vlastní rotundy se však tento badatel přímo nedotkl. Hojné pravěké nálezy z jeho výzkumů, dnes uložené v depozitáři Moravského zemského muzea v Brně (Palliardiho sbírka), byly před nedávnem nově uspořádány, zpracovány a publikovány V. Podborským (1988, 121-140).
ZPĚT na začátek strany
Další předměty z vrstvy D
Vrstvy F a G.
[ ZPĚT Palácová BUDOVA ]
STRATIGRAFIE [
J. Palliardi 1882 | B. Klíma 1988-90 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu