ani_nova.gif (2304 bytes)Příloha:
Zlatá bula sicilská
Listina římského krále Fridricha II. Sicilského,
sepsaná v Basileji 26. září 1212,
kterou uděluje králi  
O t a k a r o v i   titul českého krále dědičně.


... ve velikém dobrodiní naší štědrosti ...
Konec strany
Zlatá bula sicilská.
Římský král 
Fridrich II. Sicilský, Basilej 26. září 1212.

Fredericus divina favente clementia Romanorum
imperator electus et semper Augustus, rex Sicilie, ...

Fridrich, z boží milosti volený císař římský a po všechny časy rozmnožitel říše, král Sicílie, vévoda Apulie, a kníže Capue.
Poněvadž ozdoba a moc císařská předchází náš stav, že nejen hodnosti ostatních knížat, ale také královská žezla uděluje náš majestát, považujeme za slavnou a velikou věc, že v tak velikém dobrodiní naší štědrosti i jiným vzrůstá přírůstek královské důstojnosti, aniž by tím naše vznešenost trpěla nějakou újmu.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Konec strany
Konec strany
... ve velikém dobrodiní naší štědrosti ...
Proto my, přihlížejíce k přeslavným službám oddanosti, které veškerý lid Čechů od dávného času věrně i oddaně prokazoval císařství římskému a že jejich jasný král Otakar od začátku mezi jinými knížaty zvláště před ostatními nás zvolil císařem a při naší volbě ustavičně a užitečně setrval; jako milý náš strýc, zbožné paměti král Filip, učiniv poradu se všemi knížaty, ustanovil svým privilegiem, i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme a tak posvátné a důstojné ustanovení schvalujeme a České království svobodně a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti dvora našeho jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme. ... i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme ... a České království ... jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme.
Chtějíce, aby kdokoliv od nich bude zvolen králem, k nám nebo našim nástupcům přijel a náležitým způsobem odznaky královské přijal. Také povolujeme, aby on a jeho nástupcové drželi všechny hranice, které zmíněnému království patří, ať by jakkoliv byly odcizeny. Také jemu a jeho dědicům úplně povolujeme právo a moc potvrzovati biskupy jeho království; avšak tak, aby se těšili té svobodě a bezpečnosti, kterou mívali od našich předchůdců. ... povolujeme, aby ... drželi všechny hranice, ... a moc potvrzovati biskupy ...
Ustanovujeme potom z nadbytku naší štědrosti, že řečený jasný král nebo jeho dědicové nejsou povinni choditi na žádný náš sněm, než který bychom svolali do Bamberka nebo Norimberka. Pokud bychom nařídili konat sněm v Merseburku, jen tehdy jsou povinni přijíti, jestliže kníže polský, jsa pozván, přijde a mají mu poskytnout doprovod, tak jako předchůdcové jeho, kdysi králové čeští, činívali. Avšak tak, aby jim napřed byla určena lhůta šesti neděl k příchodu ke zmíněným sněmům. S tou však výhradou, kdybychom my nebo naši nástupci byli v Římě korunováni, ponecháváme na vůli řečenému králi Otakarovi nebo jeho nástupcům, zda nám pošlou tři sta oděnců, nebo zaplatí tři sta hřiven. ... nejsou povinni choditi na žádný náš sněm, než který bychom svolali do Bamberka nebo Norimberka ...
K trvalé paměti a moci tohoto našeho ustanovení a potvrzení poručili jsme toto privilegium napsati rukou Jindřicha z Paříže, notáře a věrného našeho, a naší zlatou bulou utvrditi, roku, měsíce a indikace níže psaných. ... psáno rukou Jindřicha z Paříže, notáře ...
Této věci svědkové jsou tito: arcibiskup z Bari, biskup z Tridentu, biskup z Basileje, biskup z Kostnice, biskup z Churu; opat z Reichenau, opat ze St. Gallen, opat z Weissenburku, Bertold z Neuffen, protonotář královského dvora; hrabě Oldřich z Kiburku, hrabě Rudolf z Habsburku a lantkrabě z Alsaska, hrabata Ludvík a Heřman z Froburku, hrabě Werner z Hohenburku, šlechtic Arnold z Wartu, fojt Rudolf z Rapperswillu, Rudolf z Ramensberku, komorník Albero z Tanehausu a mnoho jiných velmožů a šlechticů a svobodníků, jejichž svědectvím je toto privilegium potvrzeno. ... svědkové jsou tito:
Stalo se léta od vtělení Páně tisícího dvoustého dvanáctého, v měsíci září, v patnácté indikci, skutečného království pána našeho Fridricha, nejjasnějšího zvoleného císaře římského a po všechny časy rozmnožitele říše, krále Sicílie, roku patnáctého. Stalo se LP 1212.
Dáno ve vznešeném městě Basileji rukou místoprotonotáře dvacátého šestého září šťastně. Amen.

 

ZPĚT na začátek strany
... ve velikém dobrodiní naší štědrosti ...

Dáno 
v Basileji 26. září.
Pečeť sicilského krále, kterou připojil nově zvolený římský král Fridrich II.
k listině, nazývané podle ní „Zlatá bula sicilská“.
Zlatá pečeť sicilského krále Fridricha.

Základní údaje a okolnosti získání Otakarova královského titulu
již v roce 1198, tj. 14 let před sepsáním Zlaté buly sicilské,
naleznete v článku:
Pohan v církevní stavbě?! – 3. část
Proč historikové Otakara najednou nazývají Přemysl
aneb vymývání mozků Přemyslem:
RECENZE: Žemlička 1998

Použitý pramen:
Josef Žemlička
Zlatá bula sicilská
, Slovo k historii 11, Praha 1987, s. 9.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu