ani_nova.gif (2304 bytes)RECENZE
Nejen novinky na našem knižním trhu
2006, 2005, 2004, 2003, 2002,
20012000, 1999, 1998, 1997.


Úvod
Konec strany
Recenze.
Nejen novinky na našem knižním trhu.

Vyhlašujeme soutěž o „Největší blábol roku“.
Autoři nejvíce ceněných názorů a myšlenek 
budou na základě Vašich hlasů po zásluze odměněni.

1999 [ ProfantováJanWihodaMěřínský ]

Na této stránce chceme upozorňovat ctěné čtenáře na „zvláště vypečené“ názory našich vědců, které uplatnili ve svých vědeckých publikacích, sbornících, výstavních katalozích, v tisku, na internetu ap. Zabývat se budeme pouze pracemi se vztahem k naší nejstarší historii, ke stavbě Znojemské rotundy a k její výmalbě. V některých „vybraných“ případech autorovi (autorům) věnujeme i samostatnou stránku. Zvláště plodní autoři se zde mohou objevit i víckrát. 
Vznik této stránky byl inspirován „Kanceláří pro uvádění románových příběhů na správnou míru“, zřízenou Saturninem Zdeňka Jirotky, jen s tím rozdílem, že nám půjde o příběhy vyprávěné našimi vědci. Napište nám, prosím, které názory Vás nejvíce zaujaly.
Pro snadnější orientaci v následujícím textu jsou „kurzívou“ odlišeny citace jednotlivých autorů od vlastního komentáře.
Použité zkratky: 
ČMM – Časopis Matice moravské
ČsČH – Československý časopis historický
VDZKČ – Velké dějiny zemí Koruny české
SARS – Syndrom akutní roztroušené slepoty
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
VDZKČ 1999, I. sv.
Konec strany
Úvod.


1999
Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, svazek I., do roku 1197,
vědecká recenze PhDr. Dušan Třeštík, CSc.
PASEKA, 800 s., Praha a Litomyšl 1999.

Do závěrečných přehledných tabulek (za s. 740) nejsou zahrnuti velkomoravští panovníci, arcibiskupové a biskupové. Naši vědci to nesvedou, anebo se rozhodli, že historie Velké Moravy již nebude součástí dějin zemí Koruny české, aby staří Čechové mohli vystoupit z jejího stínu a konečně dostali šanci vyniknout se svým mytickým pohanem Přemyslem? Proto asi Kosmova bájného Neklana považuje historička N. Profantová za Spytihněvova pradědečka (s. 264). A za vše snad hovoří její věta (s. 179): „Fresky románské rotundy ve Znojmě ukazují názorně, jak velký význam panovnický rod přikládal této (přemyslovské) pověsti“. My již víme, že žádný, protože pohany si po stěnách kaplí a kostelů nikdo nemaloval ani na Moravě, ani v Čechách, ani v okolní křesťanské Evropě – viz článek „Pohan v církevní stavbě?!“, 3. část, tam pozn. 22. Přehnaně velký význam ji přikládají pouze někteří pražští historikové (B. Krzemieńska 1985, 2000; D. Třeštík 1987, 2000; J. Žemlička 1997, 1998, 2000, 2002) a uměnovědci (A. Merhautová 2000, J. Bažant 2000). Tato pověst ovšem jiný než literární význam nemá. Snad ještě jako nejstarší známý, ale zato velmi svérázný, popis znojemských maleb.

ZPĚT na začátek strany
Josef Žemlička 2000
Libor Jan 1999
Konec strany
Marie Bláhová-
Jan Frolík-
Naďa Profantová
1999.

 

Naši vědci to nesvedou? Nebo to nedovolil pan vědecký recenzent? Období Velké Moravy zpracovávala Naďa Profantová.

Svoji polívčičku si přihřála i M. Bláhová (s. 565): „Zvláštní pozornost z dochovaných památek této doby (tj. počátek 12. století) zasluhuje kaple sv. Kateřiny na hradě údělných knížat ve Znojmě. Znojemský kníže Konrád (1123-1128, 1134-po 1161) dal starší kapli přestavět a – snad v roce 1134 – vyzdobit nástěnnými malbami. Malby zobrazují přemyslovskou legendu podle Kosmovy kroniky a posloupnost českých knížat a (pouze?)   z n o j e m s k ý c h   údělníků. Scéna je doplněna křesťanskými motivy a vyobrazením donátorů“.

Sama ovšem napsala jen o 30 stránek zpět, že v roce 1134 rotunda již tři roky Konrádovi II. Znojemskému   n e p a t ř i l a . Zůstane asi také navždy tajemstvím M. Bláhové, jak dokázala propojit tradičních devět postav bez pláště (od 19. století mylně spojovaných s nějakými údělníky) a desátého donátora (také údělníka, toho ale pro změnu v plášti) se čtyřmi fyzicky existujícími znojemskými údělníky a třemi správci znojemského údělu: 4 + 3 = 10.
Kristus-Pantokrator, P. Marie, sv. Jan Křtitel a dvanáct apoštolů v apsidě, stejně jako čtyři píšící evangelisté, čtyři cherubíni a holubice (symbol Ducha svatého) v kupoli, nad vstupem do apsidy symbol Boha-Otce v podobě oblaku, z nějž vystupují Boží ruce směřující k donátorům, a konečně celý mariánský cyklus tvoří na malbách v rotundě pouze jakýsi doplněk k pohanskému mýtu s Přemyslem a jeho nástupci.
Několik dalších kritických
POSTŘEHŮ k 1. části velkolepého projektu.

Pro Marii Bláhovou se zase Kosmův pohanský mýtus stal legendou, která byla doplněna křesťanskými motivy.

Tím hlavním hrdinou byl podle ní pohan, ze kterého se ještě navíc pokusila udělat málem mučedníka. Ostatní křesťanské motivy jsou jen doplňkem pohanské scény.

 

 

 

 

Klikněte SEM.


Libor Jan: O inteligenci středověkých mnichů a božské vědě současnosti.
In: ČMM 118/1999-2, Brno, s. 445-452.

„Shrnutí a přehledné interpretování více i méně známých pramenů o Znojmě doby údělných knížat považuji za velmi užitečné, neboť omezuje prostor různým nedoukům a hledačům senzací, kteří s prameny pracovat neumějí a vytvářejí tak různé prapodivné konstrukce“
Zatímco tento „božský vědec současnosti“ s prameny pracovat umí. Ve skutečnosti ani není schopen si je vyhledat a přečíst a sám tak pomocí vlastní prapodivné konstrukce chce vyrobit senzaci: 
Zakladatelem rotundy byl prý Konrád II. (1123-1128, 1134-1161).

„Božský vědec“ nalezl ŘEŠENÍ, ale poněkud nevědecké, odporující pramenům i prosté logice.

ZPĚT na začátek strany
Bláhová-Frolík-Profantová 1999
Martin Wihoda 1999
Konec strany
Libor Jan 1999.

 

Zakladatelem rotundy byl prý Konrád II.

Klikněte SEM.


Martin Wihoda: Conradus secundus fundator 
aneb úvahy nad významem jedné čárky.
In: ČMM 118/1999-2, Brno, s. 437-443.

Celý „vtip“ je údajně v tom, že „malby ve znojemské rotundě vznikly v jediné fázi“ (s. 439, pozn. 6), protože i samotná rotunda možná vznikla (v jediné fázi) až za panování Litoldova syna a nástupce Konráda II. (s. 443 a pozn. 24), jak autor vyčetl z 5. řádku rytého nápisu v západní stěně lodi rotundy dle návodu kolegy Libora Jana (1997), přičemž nápis doplnil tím, že do něj vložil čárku, ale na nepatřičné místo: „Conradus secundus, fundator“. K 6. řádku již nedohlédl. Kromě toho se v nápisu uvádí rok 1134, takže Konrádův přídomek „secundus“ by tu byl zbytečný a jaksi navíc. Zbytečné by bylo i jeho označení „fundator“, když se vzápětí dovídáme, že „provedl novou přestavbu rotundy“. Vzhledem k úspornosti celého nápisu by zde jeho autor nejspíš uvedl jen jméno „Conradus“. Proto celé sdělení má význam pouze tehdy, vložíme-li čárku hned za Konrádovo jméno. To podstatné totiž byla informace, že nebyl prvním stavitelem rotundy:
„Conradus, secundus fundator“.

Zásadní ODMÍTNUTÍ „vtipného“ postřehu M. Wihody.

ZPĚT na začátek strany
Libor Jan 1999
Zdeněk Měřínský 1999
Konec strany
Martin Wihoda 1999.

 

Odmítá akceptovat Břetislava I. jako prvního stavitele rotundy, protože ji možná postavil až Konrád II.

Klikněte SEM.


Zdeněk Měřínský: Několik poznámek k výzkumům znojemské rotundy a hradu.
In: ČMM 118/1999-2, Brno, s. 453-463.

Autor znovu oprášil dva roky staré názory L. Jana, M. WihodyJ. Dvořáka, aby se pokusil zdiskreditovat práci univerzitního kolegy (B. Klíma 1995). Napadá mj. Klímovo „tradiční schéma“ o dvou fázích výstavby znojemské rotundy (opřené o výsledky výzkumu a názory uměnovědců) a nahrazuje jej „netradičním schématem“ s jedinou stavební fází (1134), se kterým vyrukovali výše jmenovaní na slovo vzatí odborníci. Jen jestli tehdy nebyli opravdu „vzatí“?

Pan profesor u druhého NAPADÁ, co ještě v roce 1984 sám obhajoval.

ZPĚT na začátek strany
Martin Wihoda 1999
Závěr
Konec strany
Zdeněk Měřínský 1999.

Všechno prý je jinak. Ale jak, to pan profesor neprozradí. To si nechá v šuplíku. Obratně jen manipuluje s názory druhých. Mít vlastní názor a projevit ho je dnes nebezpečné.

Klikněte SEM.


Na této stránce chceme upozorňovat ctěné čtenáře na „zvláště vypečené“ názory našich vědců, které uplatnili ve svých vědeckých publikacích, sbornících, výstavních katalozích, v tisku, na internetu ap. Zabývat se budeme pouze pracemi se vztahem k naší nejstarší historii, ke stavbě Znojemské rotundy a k její výmalbě. V některých „vybraných“ případech autorovi (autorům) věnujeme i samostatnou stránku. Zvláště plodní autoři se zde mohou objevit i víckrát. Napište nám, prosím, které názory Vás nejvíce zaujaly.
Pro snadnější orientaci v předchozím textu jsou „kurzívou“ odlišeny citace jednotlivých autorů od vlastního komentáře.
ZPĚT na začátek strany
Zdeněk Měřínský 1999

Závěr.
Napište nám.

Petr Šimík

E-mail: petr.simik@volny.cz
OBSAH:
2006
2005 [ Třeštík ]
2004 [ ČernýVšetečková ]
2003 [ TřeštíkBláhová ]
2002 [ WihodaSláma-TřeštíkŽemlička ]
2001 [ Bravermanová-LutovskýTřeštíkSlámaBenešovská-Chotěbor ]
2000 [ BažantTřeštíkKrzemieńskaMerhautováŽemlička ]
1999 [ ProfantováJanWihodaMěřínský ]
1998 [ LutovskýŽemlička ]
1997 [ ŽemličkaTřeštíkJanWihodaČerný ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu