ani_nova.gif (2304 bytes)RECENZE
Nejen novinky na našem knižním trhu
2006, 2005, 2004, 2003, 2002,
20012000, 1999, 1998, 1997.


Úvod
Konec strany
Recenze.
Nejen novinky na našem knižním trhu.

Vyhlašujeme soutěž o „Největší blábol roku“.
Autoři nejvíce ceněných názorů a myšlenek 
budou na základě Vašich hlasů po zásluze odměněni.

1998 [ LutovskýŽemlička ]

Na této stránce chceme upozorňovat ctěné čtenáře na „zvláště vypečené“ názory našich vědců, které uplatnili ve svých vědeckých publikacích, sbornících, výstavních katalozích, v tisku, na internetu ap. Zabývat se budeme pouze pracemi se vztahem k naší nejstarší historii, ke stavbě Znojemské rotundy a k její výmalbě. V některých „vybraných“ případech autorovi (autorům) věnujeme i samostatnou stránku. Zvláště plodní autoři se zde mohou objevit i víckrát. 
Vznik této stránky byl inspirován „Kanceláří pro uvádění románových příběhů na správnou míru“, zřízenou Saturninem Zdeňka Jirotky, jen s tím rozdílem, že nám půjde o příběhy vyprávěné našimi vědci. Napište nám, prosím, které názory Vás nejvíce zaujaly.
Pro snadnější orientaci v následujícím textu jsou „kurzívou“ odlišeny citace jednotlivých autorů od vlastního komentáře.
Použité zkratky: 
ČMM – Časopis Matice moravské
ČsČH – Československý časopis historický
VDZKČ – Velké dějiny zemí Koruny české
SARS – Syndrom akutní roztroušené slepoty
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Dušan Třeštík 2005
Konec strany
Úvod.


1998
Michal Lutovský: Bratrovrah a tvůrce státu,
SET OUT, 168 s., Praha 1998.
Recenzoval doc. PhDr. Jiří Sláma, CSc.

„Rozsáhlý archeologický výzkum, vedený Ivanem Borkovským, zjistil pod podlahou svatojiřské baziliky několik hrobek českých knížat. Původní Borkovského verdikt zněl, že lidský skelet z hrobu č. 92 lze ztotožnit s Boleslavem I. Antropolog Emanuel Vlček však tvrdí, že jde o kosti knížete Jaromíra, archeologové Jan Frolík a Zdeněk Smetánka se naopak nejnověji přiklánějí ke knížeti Oldřichovi. Každopádně – Boleslav I. se nám z baziliky jaksi »vytratil« (s. 145-146). Je proto třeba jej najít jinde, např. ve Václavově svatovítské rotundě v hrobu K1.

„Vnucuje se otázka, kdo by se v době rodícího se svatováclavského kultu opovážil nechat se pohřbít před Václavovým hrobem? A hned se nabízí odpověď: hrob K1 je hrobem Boleslava I., v hrobě K2 byla pohřbena Boleslavova manželka (Biagota?). ... Jen kající se muž by se nechal pohřbít před hrobem uctívaného světce, který zahynul jeho rukou. ... A kdo se chtěl poklonit ostatkům svatého Václava, stoupl na hrob jeho vraha ...“ (s. 150) – a to autor považuje za zvláště „pikantní“. Zřejmě je také zastáncem názoru, že právo vraha je větší než právo jeho oběti. Ve skutečnosti je to vše NESMYSL. Kdyby jeho syn, Boleslav II., něco takového připustil, sotva by získal predikát „Pobožný“.

ZPĚT na začátek strany
Úvod
Josef Žemlička 1998
Konec strany
Michal Lutovský 1998.

Hrob Boleslava I. se ze svatojiřské baziliky jaksi „vytratil“. Je třeba jej najít jinde. Např. ve Václavově svatovítské rotundě. Hrob K1, dosud přiznaný knížeti Bořivojovi, se k tomu jeví zvláště výhodný. Zabijí se tak dvě mouchy jednou ranou. Získáme hrob tvůrce státu a současně zpochybníme všechny hypotézy o Bořivojově moravském původu, protože tím se zase jaksi „vytratí“ jeho hrob. A to je zřejmě hlavní účel Lutovského konstrukce!

Klikněte SEM.


Josef Žemlička: Století posledních Přemyslovců,
MELANTRICH, v edici Historia Bohemica řízené PhDr. Dušanem Třeštíkem, CSc., 416 s., druhé přepracované vydání, v Melantrichu první, Praha 1998.

V úvodní stati „Historia Bohemica“, sepsané D. Třeštíkem, její autor uvádí, na čem se utvářel a dozrával český národ od přelomu 18. a 19. století: „... vedle Palackého Dějin národu českého v Čechách a na Moravě však stály v domácích knihosběrech chalupnických synů notoricky falešné Rukopisy. Jimi si národ vyzdobil svoji Zlatou kapličku nad Vltavou a na staroslavném vymyšleném Vyšehradě pohřbíval své syny Slávy pod sochami Záboje a Slavoje“
PhDr. Dušan Třeštík, CSc. přitom úplně opomněl jmenovat také zbývající vyšehradská sousoší – Lumíra a Píseň, Ctirada a Šárku a zejména Libuši a Přemysla. Také už neříká, že notoricky falešné Rukopisy stály na čelném místě i v knihovně Františka Palackého, jenž „vymyslil český národ“, jak o něm z oblibou D. Třeštík říká.
Svoji stať uzavírá nastíněním dalších edičních počinů: „Otázek je ovšem mnoho a českých historiků málo, budeme tedy vybírat i z toho, co již kdysi vyšlo, a budeme se snažit autory (pokud žijí) požádat i o to, aby se pokusili své starší práce uvést do souladu se současným stavem vědeckého poznání“.

J. Žemlička, přestože se má jednat o druhé přepracované vydání starší práce z roku 1986, se o toto „uvedení do souladu“ evidentně ani nepokusil, protože právě v duchu výše zmíněných „notoricky falešných Rukopisů“ se odvíjí jeho vyprávění o třetím českém králi Otakarovi, který získal pro panovnický rod královský titul „na věky“, což dokládá text listiny nazývané Zlatá bula sicilská z roku 1212. 
V následující tabulce je statisticky podchyceno, jak J. Žemlička ve své publikaci Otakara nazval, označil či pojmenoval:

ZPĚT na začátek strany
Michal Lutovský 1998
Vymývání mozků Přemyslem
Konec strany
Josef Žemlička 1998.
(Poprvé vyšlo v r. 1986)

Publikaci lektorovali:
• doc. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.,
• doc. PhDr. Anna Skýbová, CSc.,
• PhDr. Dušan Třeštík, CSc.

Dvě úvodní stati sepsal Dušan Třeštík.

 

 

 

 

 

 

Žemličkova různá označení Otakara Četnost Strana
Otakar, Otakar I. 0 33-72
Přemysl I. 1 33
Přemysl, později Přemysl Otakar I. 1 35
mladý kníže 1 36
Přemysl zvaný i Otakar (odtud Přemysl Otakar I.) 1 39
český panovník 8 42-57
Přemyslovec 2 42, 51
Přemysl Otakar I. 2 46, 71
český král nebo král český 10 49-70
český král Přemysl 1 50
český vládce 3 51, 55, 70
staronový vládce 1 51
český kníže 3 52, 53
král 23 54-70
panovník 3 55, 56, 69
protřelý lišák 1 65
král Přemysl 1 70
vitální a sebevědomý vládce 1 72
Přemysl 142 35-72
C e l k e m   (Přemysl v různých obměnách) 149 33-72
ZPĚT na začátek strany
Josef Žemlička 1998
Závěr
Konec strany
Názorná ukázka vymý- vání mozků Přemyslem.

 

 

 

 

 

 

Metoda obehrané desky znovu slaví úspěch?

Osobní rekord dosáhl Josef Žemlička na s. 54: Přemysl se zde objevil dokonce 14×.

Průměr činí více než 3,7 Přemysla na 1 stranu.

J. Žemlička (1998, s. 59) dokonce uvedl: „Největšího významu (z dosud přijatých listin) nabyla Zlatá bula sicilská, kterou 26. září 1212 udělil Přemyslovi nový římský král Fridrich II.; sicilskou se zve proto, že ji Fridrich pečetil královskou sicilskou pečetí“
Byla ale tato bula skutečně udělena „Přemyslovi“?
Bylo by to v přímém rozporu s textem listiny! Klikněte ZDE. ani_sipl.gif (699 bytes)
Takhle nějak si řídící edice Historia Bohemica a současně jeden z lektorů Žemličkovy publikace PhDr. Dušan Třeštík, CSc. představuje „soulad se současným stavem vědeckého poznání“, o němž se zmiňuje ve své úvodní stati? To mají tito „vědci“ skutečně co dohánět. A jsou to vůbec ještě vědci, nebo už jen podvodníci a padělatelé listinných pramenů?
Viz také Pečeť krále Otakara I.
Pro tohoto „vědce“ se zřejmě drzá lež stala jeho věrnou životní družkou.
A lektoři této publikace svým podpisem jejich vztah posvětili.
Lze to chápat jinak než jako falšování pramene, účelovou a úmyslnou manipulaci se čtenáři?
Poznámka: Pod dojmem z četby této knihy mohou čtenáře napadat různé otázky: „Jakpak to asi je se Žemličkovým univerzitním diplomem? Na koho je ve skutečnosti napsán? Získal jej on sám, nebo byl udělen někomu úplně jinému? Není náhodou »Žemlička« jen Třeštíkův pseudonym? Není to nakonec Třeštík zvaný i Žemlička?“ Kdo ví? Český překlad 
Zlaté buly sicilské
naleznete
ZDE. ani_sipl.gif (699 bytes)

Na této stránce chceme upozorňovat ctěné čtenáře na „zvláště vypečené“ názory našich vědců, které uplatnili ve svých vědeckých publikacích, sbornících, výstavních katalozích, v tisku, na internetu ap. Zabývat se budeme pouze pracemi se vztahem k naší nejstarší historii, ke stavbě Znojemské rotundy a k její výmalbě. V některých „vybraných“ případech autorovi (autorům) věnujeme i samostatnou stránku. Zvláště plodní autoři se zde mohou objevit i víckrát. Napište nám, prosím, které názory Vás nejvíce zaujaly.
Pro snadnější orientaci v předchozím textu jsou „kurzívou“ odlišeny citace jednotlivých autorů od vlastního komentáře.
ZPĚT na začátek strany
Vymývání mozku Přemyslem

Závěr.
Napište nám.

Petr Šimík

E-mail: petr.simik@volny.cz
OBSAH:
2006
2005 [ Třeštík ]
2004 [ ČernýVšetečková ]
2003 [ TřeštíkBláhová ]
2002 [ WihodaSláma-TřeštíkŽemlička ]
2001 [ Bravermanová-LutovskýTřeštíkSlámaBenešovská-Chotěbor ]
2000 [ BažantTřeštíkKrzemieńskaMerhautováŽemlička ]
1999 [ ProfantováJanWihodaMěřínský ]
1998 [ LutovskýŽemlička ]
1997 [ ŽemličkaTřeštíkJanWihodaČerný ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu