ani_nova.gif (2304 bytes)RECENZE
Nejen novinky na našem knižním trhu
2006, 2005, 2004, 2003, 2002,
20012000, 1999, 1998, 1997.


Úvod
Konec strany
Recenze.
Nejen novinky na našem knižním trhu.

Vyhlašujeme soutěž o „Největší blábol roku“.
Autoři nejvíce ceněných názorů a myšlenek 
budou na základě Vašich hlasů po zásluze odměněni.

1997 [ ŽemličkaTřeštíkJanWihodaČerný ]

Na této stránce chceme upozorňovat ctěné čtenáře na „zvláště vypečené“ názory našich vědců, které uplatnili ve svých vědeckých publikacích, sbornících, výstavních katalozích, v tisku, na internetu ap. Zabývat se budeme pouze pracemi se vztahem k naší nejstarší historii, ke stavbě Znojemské rotundy a k její výmalbě. V některých „vybraných“ případech autorovi (autorům) věnujeme i samostatnou stránku. Zvláště plodní autoři se zde mohou objevit i víckrát. 
Vznik této stránky byl inspirován „Kanceláří pro uvádění románových příběhů na správnou míru“, zřízenou Saturninem Zdeňka Jirotky, jen s tím rozdílem, že nám půjde o příběhy vyprávěné našimi vědci. Napište nám, prosím, které názory Vás nejvíce zaujaly.
Pro snadnější orientaci v následujícím textu jsou „kurzívou“ odlišeny citace jednotlivých autorů od vlastního komentáře.
Použité zkratky: 
ČMM – Časopis Matice moravské
ČsČH – Československý časopis historický
VDZKČ – Velké dějiny zemí Koruny české
SARS – Syndrom akutní roztroušené slepoty
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Josef Žemlička 1997
Konec strany
Úvod.


1997
Josef Žemlička: Čechy v době knížecí (1034-1198),
NLN, 664 s., Praha 1997.

„Výhledy na Konrádovu skvělou budoucnost se zrcadlí ve státoprávním rozkladu o dynastii českých knížat, jímž dal Konrád malířsky vyzdobit kapli znojemského hradu (tzv. přemyslovská pověst v rotundě sv. Kateřiny)“ (s. 226).

„V umění naprosto převládaly církevní motivy. Výjimkou, byť také nevynechala křesťanskou symboliku, je přemyslovský nástěnný cyklus ze znojemské hradní rotundy, vymalovaný v roce 1134 na příkaz Konráda II. Znojemského. Cenu násobí historický význam, neboť dílo je zároveň ideovým průvodcem po dějinách Přemyslova rodu a památníkem sebevědomí místních údělníků“ (s. 382-383).

„Pokud vystupují na znojemských malbách pražská knížata v pláštích a moravští údělníci bez plášťů, nevyjadřuje to odlišnou kvalitu původu vladařské autority, nýbrž její váhu. I když také moravská knížata odvozovala svoji moc od praotce Přemysla Oráče, byla to moc řádově nižší než u pražských protějšků“
(s. 400).

Opět jeden marný POKUS historika o zvěrohodnění nesmyslné hypotézy. O „sebevědomí“ vůbec nezobrazených údělníků lze z maleb sotva co usoudit. Z citovaných vět snad jen to, že „sebevědomí“ je to jediné, co autorovi nechybí.

ZPĚT na začátek strany
Úvod
Dušan Třeštík 1997
Konec strany

Josef Žemlička 1997.

Mýtoman a fantasta.

 

 

Pohanský přemyslovský mýtus a jeho historický (?) význam. Autor je dokonce ochoten připustit, že vynechána nebyla ani křesťanská symbolika!

Sebevědomá moravská údělná knížata bez plášťů, zatímco sedláci Libušina poselstva jsou  namalováni v plášti.

Klikněte SEM.


Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců, vstup Čechů do dějin (530-935),
NLN, 660 s., Praha 1997.

K roku 972 se ve Fuldských análech objevuje vedle jmen pěti českých knížat (Zuentislan, Witislan, Heriman, Spoitamar, Moyslan) jméno „Goriwei“ (Bořivoj). Původně prý (v „Recenzi 1“), i když mluvil o pěti knížatech, analista omylem zapsal šest jmen včetně Bořivoje (nebyla to glosa!), což v další recenzi („Recenze 2“) údajně opravil tím, že poslední jméno – Bořivoj – vynechal. Byl to prý jistě jen „pouhý mechanický škrt“ (podobně prý vynechal o kousek dál „nepříliš šťastně“ ještě další tři slova) a my to podle D. Třeštíka musíme takto chápat (s. 182-188).

Nepříliš důvtipná SNAHA historika udělat z analisty osla.

ZPĚT na začátek strany
Josef Žemlička 1997
Libor Jan 1997
Konec strany

Dušan Třeštík 1997.

Fuldský analista prý neuměl do šesti napočítat, protože 200 let po něm se údajně měl i Kosmas splést v počtech. 
A podobným důkazem mohou být i Třeštíkovy počty – Boleslav I., II. nebo III.(?) (1997, s. 464-465).

Klikněte SEM.


Libor Jan: Několik poznámek k nejstarší církevní organizaci na Znojemsku.
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Sborník vědecké konference, ed. Pavel Ciprian, JMM, Znojmo 1997, s. 46-50.

„Vrcholem stavební aktivity bylo vybudování »ukázkové« domácí kaple sv. Kateřiny v areálu hradu, hradiska, nikoli předhradí, která porušila ono starší osídlení z 11. století. V této souvislosti bude třeba přehodnotit výklad známého nápisu a především jeho pasáže:“

dux Conrad(us) s(e)c(un)d(us) f[un]dator
... kníže Konrád druhý zakladatel

„ve smyslu »vévoda Konrád druhý, zakladatel«. Vždyť právě výklad »secundus fundator« byl založen na chybné premise vycházející z kunsthistorických úvah o dvou fázích stavby – uvažovalo se tedy o Konrádu II. ve smyslu druhého zakladatele (a naopak)“.

Autor VYTRHL z kontextu 5. řádek známého rytého nápisu umístěného pod konsekračním křížem na západní stěně Znojemské rotundy a jeho alternativním výkladem se snaží dokázat, že rotunda byla postavena v jediné fázi Konrádem II., zakladatelem, a nikoliv upravena Konrádem jako druhým zakladatelem. Přesto má zřejmě pravdu v tom, že kunsthistorické úvahy o dvou fázích stavby jsou chybnou premisou, protože stavební fáze musely být nejméně tři. Chybná je také utkvělá představa některých odborníků, že Břetislav původně postavil pouze plochostropou rotundu, kterou pak dal zaklenout a vymalovat Konrád.

ZPĚT na začátek strany
Dušan Třeštík 1997
Martin Wihoda 1997
Konec strany
Libor Jan 1997.

 

 

Libor Jan „objevil Ameriku“, ostatní teď budou muset začít pěkně kmitat a „přehodnocovat“.

Klikněte SEM.


Martin Wihoda: Znojemští údělníci v politickém a mocenském systému přemyslovské monarchie.
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Sborník vědecké konference, ed. Pavel Ciprian, JMM, Znojmo 1997, s. 18-45.

Osobně se domnívám, že zdejší sídliště opevnil až Litold Znojemský na počátku 12. století a snad až Konrád II. (?) doplnil okrsek nového hradu soukromou knížecí kaplí, tedy rotundou sv. Kateřiny. Unikátní výzdobu znojemské rotundy bych nespojoval ani tak s r. 1134, jako spíše s nepokoji v letech 1140-1146 (s. 36-37, pozn. 56).
Asi podle úsloví »inter arma silent Musae«.

Autorovy osobní DOMNĚNKY ovšem není o co opřít.

ZPĚT na začátek strany
Libor Jan 1997
Pavol Černý 1997
Konec strany
Martin Wihoda 1997.

Rotundu prý postavil až Konrád II. za panování Soběslava I. a vymaloval ji rovněž Konrád II., ale až v letech 1140-1146 za panování Vladislava II., který ovšem na malbách chybí. Což je „v naprostém pořádku“, protože podle B. Krze- mieńske a D. Třeštíka zde chybí už Soběslav.

Klikněte SEM.


Pavel Černý: Zobrazení přemyslovské genealogie v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě a některé aspekty její interpretace.
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Sborník vědecké konference, ed. Pavel Ciprian, JMM, Znojmo 1997, s. 78-92.

„Za demonstrativní projev tradicionalismu možno pak ve Znojmě považovat spojení genealogického cyklu se zobrazením Přemysla Oráče v narativní scéně, představující významově mýtický počátek první vladařské dynastie. Zařazování elementů inspirovaných panovnickým mýtem na počátku genealogií je totiž charakteristické pro západoevropskou historiografii 7. až 10. století a v případě její vizualizované podoby ve Znojmě by potvrzovala – většinou dosavadního bádání konstatovanou – spojitost koncepce obrazového cyklu se zněním Kosmovy kroniky, i když sotva přímým ilustračním způsobem. Na tomto místě je nutno zdůraznit singulární charakter znojemského genealogického cyklu, jež je nápadný i zobrazením scény čerpané z pohanského předkřesťanského mýtu přímo v křesťanské svatyni (s. 86).
tradicionalismus (lat.) odb. lpění na tradici, přidržování se tradice, snaha o její      důsledné zachování; výtv. moderní směr navazující na tradici
singulární (lat.) kniž. a odb. jedinečný (zde ve významu výjimečný, zcela ojedinělý)

ZPĚT na začátek strany
Martin Wihoda 1997
Konec strany
Konec strany
Pavel Černý 1997.

 

 

Je to zkrátka singulární projev demonstrativního tradicionalismu!

Je až dojemné, s jakou vynalézavostí si někteří naši „vědci“ dokážou navzájem „mazat med kolem úst“. Kdo to od nich asi vyžaduje? Nebo to snad dělají dobrovol- ně a rádi? Mají nutkavou potřebu sebe i druhé ubezpečovat o tom, jak jsou „geniální“?

„Demonstrativní projev tradicionalismu“ bez jakékoliv tradice!? Vědec rezignoval před většinou dosavadního bádání“ a pozbyl najednou vlastní názor i zbytky zdravého rozumu. Tuto náhlou autorovu indispozici lze pochopit, pokud víme, kdo se za onou „většinou“ skrývá (viz např. „kapacity“ uvedené výše). Je to podle Kosmy a současně není! „Důsledně“ a přitom „sotva přímo“. Je to pak vůbec ještě Přemysl, nebo není?
Proti menšině se ale ohradit lze. Zde již žádné nebezpečí nehrozí (s. 92, pozn. 50): „Další výhrady je možné zde vyslovit ... ke srovnání ... Přemysla Oráče se samotným Kristem, jak to činí citovaný autor“ (Jan Bažant 1995). Přemysl a Kristus – to najednou není singulární, to už by bylo příliš, natolik se náš srdnatý vědec ještě vzmužil, aby řekl „ne“. Ale POHAN v kapli – to je přece úplně normální (!?), zvlášť, když to tvrdí autority. Těm není radno odporovat a tím, že s nimi souhlasí se může mezi ně sám jaksi také počítat. Vědec-odborník jako jedinec si nemůže dovolit takový luxus: „mít vlastní názor“ a dokonce odlišný od toho většinového. Veškerá srdnatost je najednou ta tam. Důležité je hlavně nevyčnívat. Pohan v kapli navíc potvrzuje onu objevnou singularitu maleb! Konečně můžeme být v něčem světoví. Pohana v kapli jistě nikdo jiný nemá. Celý svět se teď bude sjíždět ve Znojmě, aby mohl na vlastní oči spatřil tu zrůdu, to dvouhlavé tele s jednou hlavou bílou a druhou černou, které naši slovutní vědci – tito velikáni české a moravské uměnovědy – v rotundě objevili a dodnes starostlivě s příkladnou pečlivostí uměle udržují při životě, i když mozková smrt nastala již v roce 1861, kdy M. Trapp zachytil malby na svých akvarelech (proto asi nebyly dosud vcelku publikovány?!).
Ale pozor! „Nápadná singularita“ a „demonstrativní tradicionalismus“ – jde to vůbec dohromady? Netrefil náš pan Vědec náhodou kozla? No jo, už je to tak. Pravda, je to sice nehorázný žvást, ale zní to moc pěkně, tak nějak hodně „vědecky“.
Mohli bychom to snad považovat za projev Černého „černého humoru“, kdyby to ovšem nebyly pouze typické „kunsthistorické kydy“.
Zatímco v oráči autor identifikoval pohana Přemysla zcela bezpečně, protože to již učinila „většina dosavadního bádání“, o postavě s přilbou na hlavě prý je sotva možné vyslovit se konkrétněji (s. 84), protože to již v roce 1987 (a znovu v roce 2000) „zakázal“ D. Třeštík (Objevy ve Znojmě). A s tímto grafomanem je přece lépe býti zadobře.
Ten, kdo odmítne vidět ve znojemském oráči pohana Přemysla, bude mít zaražený plat, postup, větry a vůbec všechno. 

Podle P. Černého „tradicionalismus = většina dosavadního bádání“.

Jan Bažant: Budování minulosti: Znojemská rotunda a renesance 12. století. In: Listy filologické CXVIII, 1995, s. 20-37. 

Kam si náš Vědec položil onu hranici, za níž se z ještě pro něj zcela přijatelné „hovadiny“ (pohan v křesťanské kapli) stane již „hovadina“ nepřijatelná (Přemysl Oráč zastupuje Krista)?

 

 

Klikněte SEM.

 

Vědu ohrožuje SARS!


Na této stránce chceme upozorňovat ctěné čtenáře na „zvláště vypečené“ názory našich vědců, které uplatnili ve svých vědeckých publikacích, sbornících, výstavních katalozích, v tisku, na internetu ap. Zabývat se budeme pouze pracemi se vztahem k naší nejstarší historii, ke stavbě Znojemské rotundy a k její výmalbě. V některých „vybraných“ případech autorovi (autorům) věnujeme i samostatnou stránku. Zvláště plodní autoři se zde mohou objevit i víckrát. Napište nám, prosím, které názory Vás nejvíce zaujaly.
Pro snadnější orientaci v předchozím textu jsou „kurzívou“ odlišeny citace jednotlivých autorů od vlastního komentáře.
ZPĚT na začátek strany
Pavol Černý 1997

Závěr.
Napište nám.

Petr Šimík

E-mail: petr.simik@volny.cz
OBSAH:
2006
2005 [ Třeštík ]
2004 [ ČernýVšetečková ]
2003 [ TřeštíkBláhová ]
2002 [ WihodaSláma-TřeštíkŽemlička ]
2001 [ Bravermanová-LutovskýTřeštíkSlámaBenešovská-Chotěbor ]
2000 [ BažantTřeštíkKrzemieńskaMerhautováŽemlička ]
1999 [ ProfantováJanWihodaMěřínský ]
1998 [ LutovskýŽemlička ]
1997 [ ŽemličkaTřeštíkJanWihodaČerný ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu