PUBLIKACE
se vztahem ke Znojemské rotundě
a k našim nejstarším dějinám

Seznam literatury, na kterou se odkazují tyto www stránky a další tituly zasluhující vaši pozornost
Kolektiv autorů
Konec strany
Publikace.
[ kol. aut. | B | C | Č | D | F | G | H | CH | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž ]

ani_nova.gif (2304 bytes)České země v raném středověku.
Sborník z cyklu přednášek konaných roku 2002 v Lobkovickém paláci u příležitosti výstavy „Evropa okolo roku 1000“, které autoři dodatečně doplnili a aktualizovali, editor Petr Sommer.
NLN, 248 s., první vydání, Praha 2006.

Přemyslovský stát kolem roku 1000.
Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999),
uspořádali Luboš Polanský, Jiří Sláma, Dušan Třeštík.
Nakladatelství LIDOVÉ NOVINY, 384 s., první vydání, Praha 2000.

Stát, státnost a rituály přemyslovského věku.
Problémy, názory, otázky,
Sborník příspěvků z konference konané dne 18.10.2005 v Brně, uspořádali Martin Wihoda a Demeter Malaťák.
MATICE MORAVSKÁ, 244 s., první vydání, Brno 2006.

Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa.
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Benešov – Sázava 24.-26. 9. 2003, editor Petr Sommer.
NLN, 296 s., první vydání, Praha 2006.

Velká Morava mezi Východem a Západem.
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference,
Uherské Hradiště, Staré Město 28.9.-1.10.1999,
uspořádali Luděk Galuška, Pavel Kouřil, Zdeněk Měřínský.
Archeologický ústav AV ČR Brno, Brno 2001.

Ve službách archeologie.
Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc.,
Příspěvky z konference Přírodovědecké metody v archeologii,
Kravsko 5.-6. března 1998,
uspořádali Pavel Kouřil, Rostislav Nekuda, Josef Unger.
Archeologický ústav AV ČR Brno, Brno 1998.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Bagin
Konec strany
Kolektiv autorů.
Znojemská rotunda.
Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny
a výsledky současného výzkumu.
Sborník příspěvků z 2. konference o rotundě,
konané 25.-26. června 2003 ve Znojmě.
Město Znojmo, 208 s., první vydání, Znojmo 2004. 
Recenze příspěvků týkajících se ikonografie maleb viz AKCE.

Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava.
Ze slovenštiny přeložil ThDr. Miroslav Rajmon.
Česká katolická Charita, 168 s., Praha 1982.
ZPĚT na začátek strany
Kolektiv autorů
Bažant
Konec strany
BAGIN,
Anton prof. ThDr.

Budování minulosti: Znojemská rotunda a renesance 12. století.
In: Listy filologické 118, 1995, s. 20-37.

Znojemská rotunda a raněkřesťanské malířství,
In: Jan Bažant: Umění českého středověku a antika,
první verze konzultována s prof. P. Spunarem a dr. A. Merhautovou,
KLP – Koniasch Latin Press pro Ústav pro klasická studia AV ČR, 
VIII + 272 s., 20 s. bar. obr. příl., Praha 2000, s. 59-72.

ZPĚT na začátek strany
Bagin
Bláhová
Konec strany
BAŽANT,
Jan PhDr.

Velké dějiny zemí Koruny české,
svazek I., do roku 1197, (spoluautoři Jan Frolík, Naďa Profantová),
vědecká recenze PhDr. Dušan Třeštík, CSc.
PASEKA, 800 s., první vydání, Praha a Litomyšl 1999.
ZPĚT na začátek strany
Bažant
Crescenzo
Konec strany
BLÁHOVÁ,
Marie

ani_nova.gif (2304 bytes)Příběhy středověké filozofie,
Z italského originálu Storria della filosofia medioevale
přeložila Iva Papírníková.
Dokořán, 168 s., první vydání, Praha 2006.
ZPĚT na začátek strany
Bláhová
Černý
Konec strany
CRESCENZO,
Luciano De

Zobrazení přemyslovské genealogie v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě a některé aspekty její interpretace,
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, vědecká konference,
Znojmo 23.-25. 9. 1996, sborník příspěvků, s. 78-92.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 176 s., první vydání, Znojmo 1997.

Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa.
Academia, 384 s., první vydání, Praha 2004.

ZPĚT na začátek strany
Crescenzo
Dostálová
Konec strany
ČERNÝ,
Pavol doc. dr.

Byzantská vzdělanost.
Edice KULTURNÍ HISTORIE.
Vyšehrad, 416 s. a 40 s. příl., vydání druhé, Praha 2003.
ZPĚT na začátek strany
Černý
Dvořák
Konec strany
DOSTÁLOVÁ,
Růžena prof. PhDr., CSc.

Dějiny markrabství moravského I.
Reprint původního vydání z roku 1906.
PATRIA, 284 s., rok opakovaného vydání neuveden.
ZPĚT na začátek strany
Dostálová
Dvořáková
Konec strany
DVOŘÁK,
Rudolf

Vyhodnocení doposud provedených průzkumů na malbách
v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě.

In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, vědecká konference,
Znojmo 23.-25. 9. 1996, sborník příspěvků, s. 115-121.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 176 s., první vydání, Znojmo 1997.

 

ZPĚT na začátek strany
Dvořák
Friedl
Konec strany
DVOŘÁKOVÁ,
Kateřina PhDr.

Královská kaple sv. Kateřiny ve Znojmě,
(spoluaut. PhDr. Hugo Rokyta, PhDr. Milan Stehlík a Václav Zikmund)
Vydavatelství ČEDOK, průvodce, 32 s., 10.000 výtisků, první vydání, Praha 1953.

Přemyslovci ve Znojmě,
Ikonografie posvátného oráče v českém mythu,
ODEON, 118 s., 82 černých a 16 barevných příloh, první vydání, Praha 1966.

ZPĚT na začátek strany
Dvořáková
Frolík
Konec strany
FRIEDL,
Antonín doc. PhDr.

Archeologie na Pražském hradě,
(spoluautor Zdeněk Smetánka).
PASEKA, 248 s., první vydání, Praha a Litomyšl 1997.

Velké dějiny zemí Koruny české,
svazek I., do roku 1197, (spoluaut. Marie Bláhová, Naďa Profantová),
vědecká recenze PhDr. Dušan Třeštík, CSc.
PASEKA, 800 s., první vydání, Praha a Litomyšl 1999.

ZPĚT na začátek strany
Friedl
Galuška
Konec strany
FROLÍK,
Jan PhDr., CSc.

Velká Morava.
Moravské zemské muzeum, edice Za poznáním do muzea, sv. 4,
88 s., první vydání, Brno 1991.

Uherské Hradiště – Sady.
Křesťanské centrum říše Velkomoravské,
Moravské zemské muzeum a nadace Litera, 184 s., Brno 1996.

Slované – doteky předků.
O životě na Moravě 6.-10. století,
Moravské zemské muzeum, obec Modrá a KK F. Bartoše, 152 s., Brno 2004.

ZPĚT na začátek strany
Frolík
Gelmi
Konec strany
GALUŠKA,
Luděk PhDr., CSc.

Papežové.
Od svatého Petra po Jana Pavla II.
Mladá fronta, 328 s., 16 s. bar. a 24 s. černobílé přílohy, první vydání, Praha 1994.

ZPĚT na začátek strany
Galuška
Hásková
Konec strany
GELMI,
Josef

K ikonografii českých mincí Vratislava II.
In: Královský Vyšehrad, Sborník k 900. výročí úmrtí
prvého českého krále Vratislava II. (1061-1092),
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla, 256 s.,
první vydání, s. 59-68, Praha 1992.
ZPĚT na začátek strany
Gelmi
Havlík
Konec strany
HÁSKOVÁ,
Jarmila PhDr., CSc.

Staří Slované v rakouském Podunají v době od 6. do 12. století.
Nakladatelství ČSAV, Rozpravy ČSAV, ročník 73/1963, řada SV, sešit 9, 100 s., 1100 výtisků, Praha 1963.

Kronika o Velké Moravě.
JOTA, 344 s., druhé doplněné a upravené vydání, Brno 1992.

Moravské letopisy. Dějiny Moravy v datech.
JOTA, 192 s., první vydání, Brno 1993.

Svatopluk Veliký, král  Moravanů a Slovanů.
JOTA, 132 s., Brno 1994.

O přenesení království a koruny z Moravy do Čech.
In: Moravský historický sborník, Ročenka MNK 1993/94, s. 223-240,
Moravský národní kongres, 416 s., první vydání, Brno 1995. Neprodejné.

Život a utrpení Rostislava, krále Moravanů,
In: Moravský historický sborník, Ročenka MNK 1995, s. 85-230,
Moravský národní kongres, 408 s., první vydání, Brno 1996. Neprodejné.

Identifikace patrocinií zaniklých raně středověkých kostelů,
(toto sole oriente).
In: Slavia Antiqua XXXIX, 1998, s. 9-42.
Přetisknuto: Moravský historický sborník, Ročenka MNK 1996/8, s. 7-50,
Moravský národní kongres, 404 s., první vydání, Brno 1998. Neprodejné.

Dějiny královského města Znojma a znojemského kraje
od nejstarších dob do sedmdesátých let 19. století.
Vlastní náklad autora, 50 výtisků, 274 s., první vydání, Brno 1998.

ZPĚT na začátek strany
Hásková
Hora
Konec strany
HAVLÍK,
Lubomír E. doc. PhDr., DrSc.

Toulky českou minulostí 1.
Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku.
BARONET, 280 s., třetí upravené vydání, 1995.
ZPĚT na začátek strany
Havlík
Hrůza
Konec strany
HORA,
Petr

K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava v Brně.
Moravský král a světec.
In: Moravský historický sborník, Ročenka MNK 1993/94, s. 390-394,
Moravský národní kongres, 416 s., první vydání, Brno 1995. Neprodejné.
ZPĚT na začátek strany
Hora
Huňáček
Konec strany
HRŮZA,
Pavel Ing. arch.

Ostrov mezi Břevnovem a Sázavou.
In: Kol. aut.: Přemyslovský stát kolem roku 1000. 
Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999).

Nakladatelství Lidové noviny, 384 s., první vydání, Praha 2000. 
ZPĚT na začátek strany
Hrůza
Charvát
Konec strany
HUŇÁČEK,
Václav doc. PhDr., CSc.

ani_nova.gif (2304 bytes)Zrod českého státu 568-1055.
Edice HISTORICA.
Vyšehrad, 264 s., první vydání, Praha 2007. 
ZPĚT na začátek strany
Huňáček
Jan
Konec strany
CHARVÁT,
Petr doc. PhDr., DrSc.

Několik poznámek k nejstarší církevní organizaci na Znojemsku.
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, vědecká konference,
Znojmo 23.-25. 9. 1996, sborník příspěvků, s. 46-50.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 176 s., první vydání, Znojmo 1997.

O inteligenci středověkých mnichů a božské vědě současnosti.
In: ČMM 118/1999-2, Brno, s. 445-452.

ZPĚT na začátek strany
Charvát
Justová
Konec strany
JAN,
Libor Mgr.

Dolnorakouské Podunají v raném středověku.
Slovanská archeologie k jeho osídlení v 6. – 11. století.
ACADEMIA, 348 s., první vydání, 600 výtisků, Praha 1990.
ZPĚT na začátek strany
Jan
Karbusický
Konec strany
JUSTOVÁ,
Jarmila PhDr., CSc.

Báje, mýty, dějiny.
Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury.
MLADÁ FRONTA, 312 s., první vydání, Praha 1995.
ZPĚT na začátek strany
Justová
Klanica
Konec strany
KARBUSICKÝ,
Vladimír prof. dr.

Původ a počátky moravského etnosu.
In: Moravský historický sborník, Ročenka MNK 1993/94, s. 43-71,
Moravský národní kongres, 416 s., první vydání, Brno 1995. Neprodejné.
ZPĚT na začátek strany
Karbusický
Klíma
Konec strany
KLANICA,
Zdeněk doc. PhDr., DrSc.

Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů.
Masarykova univerzita, 236 s., první vydání, 500 výtisků, Brno 1995.

Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů.
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, vědecká konference,
Znojmo 23.-25. 9. 1996, sborník příspěvků, s. 12-18.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 176 s., první vydání, Znojmo 1997.

Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě.
Deset let archeologických výzkumů velkomoravského centra (1986-95).
In: Sborník prací PdF MU v Brně, sv. 141, řada společenských věd č. 17, s. 3-65.
Masarykova univerzita, 184 s., 250 výtisků, první vydání, Brno 1999.

Archeologický výzkum Masarykovy univerzity
na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě.

In: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník z mezinárodní konference.
Uherské Hradiště, Staré Město 28. 9.-1. 10. 1999.
Archeologický ústav AV ČR Brno, Brno 2001.

Objev prvního velkomoravského kostela
na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě.

In: Sborník prací PdF MU v Brně, sv. 153, řada společenských věd č. 18, s. 3-24.
Masarykova univerzita, 164 s., 100 výtisků, první vydání, Brno 2001.

ZPĚT na začátek strany
Klanica
Kolár
Konec strany
KLÍMA,
Bohuslav František doc. PhDr., CSc.

Středověké legendy o českých světcích.
Ediční příprava, komentář a vysvětlivky Jaroslav Kolár.
Řídí vědecká rada Nadace Česká knižnice za předsednictví
prof. PhDr. Miroslava Červenky.
Nakladatelství Lidové noviny, Česká knižnice, 264 s., Praha 1998.
ZPĚT na začátek strany
Klíma
Konečný
Konec strany
KOLÁR,
Jaroslav

Ikonografická problematika
románské výmalby znojemské rotundy.

In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, vědecká konference,
Znojmo 23.-25. 9. 1996, sborník příspěvků, s. 59-78.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 176 s., první vydání, Znojmo 1997.

Malby v apsidě rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě.
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Phil.-aesth. 23, Historia artium IV, Sborník k osmdesátým narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc., ed. P. Černý.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2002, s. 51-85.

ani_nova.gif (2304 bytes)Románská rotunda ve Znojmě.
Ikonologie maleb a architektury.
HOST, 452 s., první vydání, Brno 2005.

ZPĚT na začátek strany
Kolár
Kovárník
Konec strany
KONEČNÝ,
Lubomír Jan PhDr.

Dějiny zkoumání a památkové ochrany znojemské rotundy.
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, vědecká konference,
Znojmo 23.-25. 9. 1996, sborník příspěvků, s. 4-12.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 176 s., první vydání, Znojmo 1997.
ZPĚT na začátek strany
Konečný
Krejčík
Konec strany
KOVÁRNÍK,
Jaromír PhDr., CSc.

Ikonografie moravských denárů.
In: Denárová měna na Moravě. Sborník prací z III. numismatického symposia 1979, s. 369-378,
Moravské muzeum v Brně, 416 s., Brno 1986.
ZPĚT na začátek strany
Kovárník
Krzemieńska
Konec strany
KREJČÍK,
Tomáš PhDr.

Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě.
Příloha časopisu heraldiků, Ostrava 1985.

Břetislav I.,
Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století.
GARAMOND, 392 s., druhé přehlédnuté vydání, Praha 1999.

Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě,
In: B. Krzemieńska-A. Merhautová-D. Třeštík: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě.
SET OUT, edice Historica, 136 s., 14 s. bar. příl., první vydání, Praha 2000.

ZPĚT na začátek strany
Krejčík
Kudělka
Konec strany
KRZEMIEŃSKA,
Barbara PhDr.

Znojmo, kaple Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny.
In: Výzkum románské architektury na Moravě IV.
SPFFBU, 1984-1985, F 28-29, Brno 1986, s. 40-41.

 

ZPĚT na začátek strany
Krzemieńska
Lutovský
Konec strany
KUDĚLKA,
Zdeněk PhDr.

Sámova říše, (spoluautorka Naďa Profantová)
ACADEMIA, 96 s., první vydání, Praha 1995.

Hroby knížat.
Kapitoly z českých dějin a hrobové archeologie,
recenzoval doc. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
SET OUT, 204 s., první vydání, Praha 1997.

Bratrovrah a tvůrce státu.
SET OUT, 168 s., první vydání, Praha 1998.

Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů,  
(spoluautorka Milena Bravermanová)
LIBRI, 296 s., první vydání, 2500 výtisků, doporučená cena 295,- Kč, Praha 2001.

ani_nova.gif (2304 bytes)Po stopách prvních Přemyslovců.
I. Zrození státu (872-972) od Bořivoje I. po Boleslava I.,
LIBRI, 272 s., první vydání, 1000 (+1000) výtisků, Praha 2006, dotisk 2007.

ani_nova.gif (2304 bytes)Po stopách prvních Přemyslovců.
II. Léta krize a obnovy (972-1012) od Boleslava II. po Jaromíra,
LIBRI, 272 s., první vydání, 2000 výtisků, Praha 2007.

ani_nova.gif (2304 bytes)Po stopách prvních Přemyslovců.
III. Správa a obrana země (1012-1055) od Oldřicha po Břetislava I.,
LIBRI, 288 s., první vydání, 2000 výtisků, Praha 2008.

ZPĚT na začátek strany
Kudělka
Mašín
Konec strany
LUTOVSKÝ,
Michal PhDr.

Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě.
Nakladatelství ČSAV, 96 s., 88 s. obr. příl., první vydání, 5400 výt., Praha 1954.
ZPĚT na začátek strany
Lutovský
Merhautová
Konec strany
MAŠÍN,
Jiří

Ikonografie znojemského přemyslovského cyklu.
In: Umění XXXI-1, s. 18-26, Praha 1983.

Románské umění v Čechách a na Moravě,
(spoluautor Dušan Třeštík).
ODEON, první vydání, Praha 1983, druhé vydání, Praha 1984.

Ideové proudy v českém umění 12. století,
(spoluautor Dušan Třeštík).
Studie ČSAV 2, Praha 1985.

Byly či nebyly malby znojemské rotundy
jednotným dílem,
(spoluautor Alois Martan).
In: Umění XXXVI, s. 297-307, Praha 1988.

Znojemská rotunda a její nástěnné malby.
In: B. Krzemieńska-A. Merhautová-D. Třeštík: Moravští Přemyslovci
ve znojemské rotundě.

SET OUT, edice Historica, 136 s., 14 s. bar. příl., první vydání, Praha 2000.

Vznik a význam svatováclavské přilby.
In: Kol. aut.: Přemyslovský stát kolem roku 1000. 
Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999), s. 85-92.

Nakladatelství Lidové noviny, 384 s., první vydání, Praha 2000.

ani_nova.gif (2304 bytes)Kodex vyšehradský,
Korunovační evangelistář prvního českého krále
(spoluautor Pavel Spunar).
Academia, 220 s., vydání první, Praha 2006.

ZPĚT na začátek strany
Mašín
Měřínský
Konec strany
MERHAUTOVÁ,
Anežka PhDr., DrSc.

Znojemská odhalení?
In: FOLIA HISTORICA BOHEMICA 7, s. 369-377, Praha 1984.

Několik poznámek k výzkumům znojemské rotundy a hradu.
ČMM 118/1999-2, Brno, s. 453-463.

České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.
Libri, 568 s., 2.500 výtisků, Praha 2002.

ani_nova.gif (2304 bytes)České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II.
Libri, 968 s., 2.200 výtisků, Praha 2006.

ZPĚT na začátek strany
Merhautová
Nohejlová-Prátová
Konec strany
MĚŘÍNSKÝ,
Zdeněk prof., PhDr., CSc.

Základy numismatiky.
ACADEMIA, 264 s. (20 obr.), 35 kříd. příl. (64 s. černob., 5 s. bar.), 10.000 výtisků, první vydání, Praha 1975.

 

ZPĚT na začátek strany
Měřínský
Novák
Konec strany
NOHEJLOVÁ-
PRÁTOVÁ,

Emanuela prof. Dr., DrSc.

ani_nova.gif (2304 bytes)Vědomí středověku.
Z kulturních dějin prvního tisíciletí.
MF, 328 s., první vydání, Praha 2007.

 

ZPĚT na začátek strany
Nohejlová-Prátová
Nový
Konec strany
NOVÁK,
Antonín

Ilustrované české dějiny 2.
Český stát v 10. – 12. století.
LITERA, 96 s., 5.000 výtisků, první vydání, Praha 1996.

 

ZPĚT na začátek strany
Novák
Obrazová
Konec strany
NOVÝ,
Rostislav PhDr.

MAIOR GLORIA –
svatý kníže Václav,
(spoluautor Jan Vlk).
PASEKA, 240 s., první vydání, Praha a Litomyšl 1994.

 

ZPĚT na začátek strany
Nový
Pernes
Konec strany
OBRAZOVÁ,
Pavla

Říše starých Moravanů –
objekt historických zkoumání i politických sporů.

In: Pod moravskou orlicí aneb Dějiny moravanství, s. 29-51,
Barrister & Principal, 286 s., Brno 1996.

 

ZPĚT na začátek strany
Obrazová
Poulík
Konec strany
PERNES,
Jiří PhDr.

Staroslovanská Morava.
Státní archeologický ústav v Praze, 184 s., 78 s. kříd. příl., 3000 výtisků, Praha 1948.

Jižní Morava, země dávných Slovanů.
Studijní a plánovací ústav v Brně, 260 s. (153 obr.), 2500 výtisků, Brno 1950.

Mikulčice.
Sídlo a pevnost knížat velkomoravských.
ACADEMIA, 212 s. (32 obr.), 48 kříd. příl., 5000 výtisků, první vydání, Praha 1975.

O románské rotundě ve Znojmě.
Stanovisko k pojednání PhDr. Jaroslava Zástěry „Původ péřové koruny. Postavy panovníků na českých a moravských denárech“, vydanému JmM ve Znojmě v roce 1986 jako neprodejný pracovní tisk, recenzovanému doc. PhDr. Zdeňkem Kudělkou, CSc. z FF UJEP v Brně.
AÚ ČSAV v Brně, 52 s., 15 s. obr. příl., Brno 1987.

Velká Morava – Cyrilometodějská mise.
MELANTRICH, Slovo k historii 2/1985, 40 s., Praha 1987 (dotisk).

ZPĚT na začátek strany
Pernes
Profantová
Konec strany
POULÍK,
Josef akademik prof. PhDr., DrSc.

Sámova říše, (spoluautor Michal Lutovský)
ACADEMIA, 96 s., první vydání, Praha 1995.

Kněžna Ludmila.
Vládkyně a světice, zakladatelka dynastie.
EPOCHA, edice PORTRÉTY, 134 s., první vydání, Praha 1996.

Velké dějiny zemí Koruny české,
svazek I., do roku 1197, (spoluautoři Marie Bláhová, Jan Frolík),
vědecká recenze PhDr. Dušan Třeštík, CSc.
PASEKA, 800 s., první vydání, Praha a Litomyšl 1999.

 

ZPĚT na začátek strany
Poulík
Radoměrský
Konec strany
PROFANTOVÁ,
Naďa PhDr.

Počátky mincovnictví na Moravě.
In: Numismatické listy, Praha 1949, roč. IV., č. 4/5.

Příspěvek k počátkům moravského mincovnictví.
In: Moravské numismatické zprávy č. 2, duben 1957.

Olomouc – nejstarší přemyslovská mincovna na Moravě.
In: Moravské numismatické zprávy č. 3, Brno 1957.

Koruna králů moravských.
In: Sborník Národního muzea v Praze, 1958.
Přetisknuto in: Moravský historický sborník, Ročenka MNK 1995, s. 267-342,
Moravský národní kongres, 416 s., první vydání, Brno 1995. Neprodejné.

Dva příspěvky k velkomoravské tradici ve středověku.
In: Moravské numismatické zprávy č. 10/1967.
Přetisknuto in: Moravský historický sborník, Ročenka MNK 1995, s. 353-366,
Moravský národní kongres, 416 s., první vydání, Brno 1995. Neprodejné.

 

ZPĚT na začátek strany
Profantová
Rokyta
Konec strany
RADOMĚRSKÝ,
Pavel PhDr., CSc.

Dvojí patrocinium románské rotundy ve Znojmě.
In: Královská kaple sv. Kateřiny ve Znojmě, s. 16-18,
(spoluaut. doc. PhDr. Antonín Friedl, PhDr. Milan Stehlík a Václav Zikmund).
Vydavatelství ČEDOK, průvodce, 32 s., 10.000 výtisků, první vydání, Praha 1953.
ZPĚT na začátek strany
Radoměrský
Sadílek
Konec strany
ROKYTA,
Hugo PhDr.

KOSMOVY STARÉ POVĚSTI ve světle dobových pramenů
(antické a biblické motivy).
PETRKLÍČ, 160 s., Praha 1997.
ZPĚT na začátek strany
Rokyta
Sejbal
Konec strany
SADÍLEK,
Josef

Nálezy denárů z pohřebiště na sadské výšině velkomoravského Starého Města.
In: Denárová měna na Moravě. Sborník prací z III. numismatického symposia 1979, s. 98-183,
Moravské muzeum v Brně, 416 s., Brno 1986.

 

ZPĚT na začátek strany
Sadílek
Skružný
Konec strany
SEJBAL,
Jiří prof. PhDr., DrSc.

ATRIBUTY vybraných biblických postav, světců a blahoslavených.
Městské muzeum v Čelákovicích, 296 s., 2.000 výtisků, 1. vydání, Čelákovice 1996.
ZPĚT na začátek strany
Sejbal
Sláma
Konec strany
SKRUŽNÝ,
Ludvík

Ilustrované české dějiny 1.
Slovanské osídlení Českých zemí a Velkomoravská říše,
(spoluautor Vladimír Vavřínek),
LITERA, 96 s., 5.000 výtisků, první vydání, Praha 1996.

K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje.
In: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště, Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 349-353.

ZPĚT na začátek strany
Skružný
Smetánka
Konec strany
SLÁMA,
Jiří prof. PhDr., DrSc.

Archeologie na Pražském hradě,
(spoluautor Jan Frolík).
PASEKA, 248 s., první vydání, Praha a Litomyšl 1997.

 

ZPĚT na začátek strany
Sláma
Sommer
Konec strany
SMETÁNKA,
Zdeněk doc. PhDr., CSc.

Začátky křesťanství v Čechách.
Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury,
Garamond, 176 s., Praha 2001.

ani_nova.gif (2304 bytes)Svatý Prokop.
Z počátků českého státu a církve,
Velké postavy českých dějin, svazek 6,
Vyšehrad, 344 s., vydání první, Praha 2007.

ZPĚT na začátek strany
Smetánka
Spunar
Konec strany
SOMMER,
Petr doc. PhDr., CSc.

Kultura českého středověku.
ODEON, 560 s., 6000 výtisků, vydání první, Praha 1987.

ani_nova.gif (2304 bytes)Kodex vyšehradský,
Korunovační evangelistář prvního českého krále
(spoluautorka Anežka Merhutová).
Academia, 220 s., vydání první, Praha 2006.

ZPĚT na začátek strany
Sommer
Sysel
Konec strany
SPUNAR,
Pavel PhDr., CSc.

Změny podoby a výrazu nástěnných maleb ve znojemské rotundě v souvislosti se zásahy do její hmotné struktury a z toho vyplývající otázka míry autentičnosti díla.
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, vědecká konference,
Znojmo 23.-25. 9. 1996, sborník příspěvků, s. 110-115.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 176 s., první vydání, Znojmo 1997.

 

ZPĚT na začátek strany
Spunar
Ševčík
Konec strany
SYSEL,
František ak. mal. restaurátor

Album svatoivanské.
Edice HISTORICA.
Vyšehrad, 216 s., první vydání, Praha 2002.

 

ZPĚT na začátek strany
Sysel
Šimík
Konec strany
ŠEVČÍK,
Jiří

Otočené štíty, šišák sv. Václava, knížecí pláště.
Příspěvek k ikonografii 4. pásu maleb ve Znojemské rotundě aneb Polemika s dr. Dušanem Třeštíkem,
In: Moravský historický sborník, Ročenka MNK 1999-2001, s. 361-377.
Moravský národní kongres, 808 s., 500 výtisků, Brno 2001.

Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě.
In: Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce rotunda sv. Kateřiny. Sborník z 2. mezinárodní konference o rotundě, konané 25.-26. června 2003 ve Znojmě. Město Znojmo, 208 s., Znojmo 2004, s. 78-123.

ani_nova.gif (2304 bytes)Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel pražského hradu, z Moravy?
In: Moravský historický sborník, Ročenka MNK 2002-2005. Moravský národní kongres, Brno 2006, s. 329-407, 6 tab., 12 obr., bar. příl. I-V na s. 38-42.

ZPĚT na začátek strany
Ševčík
Šmerda
Konec strany
ŠIMÍK,
Petr

České a moravské denáry.
Katalog mincí českého státu od X. do počátku XIII. století,
DATEL, 160 s., 2500 výtisků, Brno 1996.
ZPĚT na začátek strany
Šimík
Šolle
Konec strany
ŠMERDA,
Jan PhDr.

Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu.
VYŠEHRAD, edice Historica, 240 s., první vydání, Praha 1996.
ZPĚT na začátek strany
Šmerda
Tatíček
Konec strany
ŠOLLE,
Miloš PhDr., CSc.

Přemyslovské lustrování,
prolog románské epopeje.
APROPOS, 234 s., první vydání, Praha 1998.

Historie záhadného nápisu
ve znojemské kapli sv. Kateřiny,
románská epopej 2,
APROPOS, 64 s., první vydání, Praha 1998.

ZPĚT na začátek strany
Šolle
Tkadlčík
Konec strany
TATÍČEK,
Václav

Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě,
MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ, 56 s., první vydání, Olomouc 1995.
ZPĚT na začátek strany
Tatíček
Toman
Konec strany
TKADLČÍK,
Vojtěch prof. ThDr.

ani_nova.gif (2304 bytes)Románské umění,
Architektura – sochařství – malířství,
fotografie Achim Bednorz, z německého vydání Tandem 2004 přeložili Jan Heller, Miroslav Koláč, Jiří Matas, Magdalena Pechová a Kateřina Pietrasová,
Slovart, 480 s., první vydání (vytištěno v Číně), 2006.
ZPĚT na začátek strany
Tkadlčík
Třeštík
Konec strany
TOMAN,
Rolf

Kosmas,
MELANTRICH, knižnice ODKAZY, 2000 výtisků, 216 s., 2. vydání, Praha 1972.

Znojemská odhalení podruhé,
In: FOLIA HISTORICA BOHEMICA 7, s. 379-386, Praha 1984.

Románské umění v Čechách a na Moravě,
(spoluautor Anežka Merhautová),
ODEON, první vydání, Praha 1983, druhé vydání, Praha 1984.

Ideové proudy v českém umění 12. století,
(spoluautor Anežka Merhautová),
Studie ČSAV 2, Praha 1985.

Objevy ve Znojmě,
In: ČsČH XXXV-4, s. 548-576, Praha 1987.

Počátky Přemyslovců,
vstup Čechů do dějin (530-935)
LIDOVÉ NOVINY, edice Česká historie, 660 s., Praha 1997.

Bratrovrahův syn, mnich Kristián,
In: Dějiny a současnost XXI-6, s. 6-10, Praha 1999.

Mysliti dějiny,
PASEKA, 224 s., 2000 výtisků, Praha a Litomyšl 1999.

Objevy ve Znojmě,
In: B. Krzemieńska-A. Merhautová-D. Třeštík: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě.
SET OUT, edice Historica, 136 s., 14 s. bar. příl., první vydání, Praha 2000.

Vznik Velké Moravy,
Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871,
NLN, edice Česká historie sv. 8, 384 s., Praha 2001, dop. cena 275,- Kč.

Mýty kmene Čechů (7.-10. století).
Tři studie ke „starým pověstem českým“.
NLN, edice Česká historie sv. 11, 296 s., Praha 2003, dop. cena 295,- Kč.

ZPĚT na začátek strany
Toman
Turek
Konec strany
TŘEŠTÍK,
Dušan PhDr., CSc.

Čechy na úsvitě dějin,
ACADEMIA, 340 s., reprint 1. vydání (Orbis, Praha 1963), Praha 2000.

Čechy v raném středověku,
Vyšehrad, 256 s., Praha 1982.

ZPĚT na začátek strany
Třeštík
Válka
Konec strany
TUREK,
Rudolf PhDr.

Dějiny Moravy I, Středověká Morava,
Vlastivěda moravská – Země a lid
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, vydání první, 232 s., Brno 1991.

 

ZPĚT na začátek strany
Turek
Vaníček
Konec strany
VÁLKA,
Josef prof. PhDr., CSc.

ani_nova.gif (2304 bytes)Soběslav I.
Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092-1140,
Historická paměť, velká řada,
Paseka, vydání první, 368 s. a 16 s. bar. příl., Praha a Litomyšl 2007.
ZPĚT na začátek strany
Válka
Vašica
Konec strany
VANÍČEK,
Vratislav

Literární památky epochy velkomoravské 863-885
Lidová demokracie, 5150 výtisků, 292 s., 16 s. obr. příl., Praha 1966.

České literární baroko
Atlantis (reprint 1. vyd. Vyšehrad, Praha 1938), 352 s., Brno 1995.

ZPĚT na začátek strany
Vaníček
Vavřínek
Konec strany
VAŠICA,
Josef prof. PhDr.

Církevní misie v dějinách Velké Moravy
Lidová demokracie, 5100 výtisků, 208 s., 12 s. obr. příl., Praha 1963.

Ilustrované české dějiny 1,
Slovanské osídlení Českých zemí a Velkomoravská říše,
(spoluautor Jiří Sláma),
LITERA, 96 s., 5.000 výtisků, první vydání, Praha 1996.

Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem,
In: Velká Morava mezi Západem a Východem,
Sborník z mezinárodní vědecké konference,
Uherské Hradiště-Staré Město 28.9.-1.10.1999,
ed. Luděk Galuška, Pavel Kořil, Zdeněk Měřínský,
AÚ AV ČR v Brně, Brno 2001, s. 413-419.

ZPĚT na začátek strany
Vašica
Vidmanová
Konec strany
VAVŘÍNEK,
Vladimír PhDr.

Poznámky k datačnímu nápisu v kapli sv. Kateřiny ve Znojmě.
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, vědecká konference,
Znojmo 23.-25. 9. 1996, sborník příspěvků, s. 50-58.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 176 s., první vydání, Znojmo 1997.

 

ZPĚT na začátek strany
Vavřínek
Vlček
Konec strany
VIDMANOVÁ,
Anežka PhDr., CSc.

Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště.
In: Moravský historický sborník, Ročenka MNK 1993/94, s. 167-211,
Moravský národní kongres, 416 s., první vydání, Brno 1995. Neprodejné.

Nejstarší Přemyslovci.
Fyzické osobnosti českých panovníků,
Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami,
VESMÍR, edice Postavy českých dějin očima antropologa, 400 s., první vydání, 800 výtisků, Praha 1997.

 

ZPĚT na začátek strany
Vidmanová
Vlk
Konec strany
VLČEK,
Emanuel prof. MUDr., DrSc.

MAIOR GLORIA –
svatý kníže Václav,
(spoluautor Pavla Obrazová)
PASEKA, 240 s., první vydání, Praha a Litomyšl 1994.

 

ZPĚT na začátek strany
Vlček
Votoček
Konec strany
VLK,
Jan

Přemyslovská rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě.
In: Zprávy památkové péče (ZPP), ročník IX, s. 101-127, Praha 1949.

 

ZPĚT na začátek strany
Vlk
Všetečková
Konec strany
VOTOČEK,
Otakar

Christologický cyklus v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě.
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, vědecká konference
Znojmo 23.-25. 9. 1996, sborník příspěvků, s. 92-101.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 176 s., první vydání, Znojmo 1997.

Nástěnné malby ve znojemské rotundě. 
Několik poznámek k jejich interpretaci.
In: Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce rotunda sv. Kateřiny. Sborník z 2. konference o rotundě, konané 25.-26. června 2003 ve Znojmě.
Město Znojmo, 208 s., Znojmo 2004, s. 124-130.

ZPĚT na začátek strany
Votoček
Wihoda
Konec strany
VŠETEČKOVÁ,
Zuzana PhDr.

Znojemští údělníci
v politickém a mocenském systému přemyslovské monarchie.

In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, vědecká konference,
Znojmo 23.-25. 9. 1996, sborník příspěvků, s. 18-45.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 176 s., první vydání, Znojmo 1997.

Conradus secundus fundator 
aneb úvahy nad významem jedné čárky.

In: ČMM 118/1999-2, Brno, s. 437-443.

ZPĚT na začátek strany
Všetečková
Zástěra
Konec strany
WIHODA,
Martin PhDr.

Původ péřové koruny –
postavy panovníků na českých a moravských denárech
,
Klub přátel znojemské rotundy, 32 s., první vydání, 150 výtisků, Znojmo 1986,
druhé vydání, 2000 výtisků, Znojmo 1990.

Znojemská rotunda a Velká Morava,
vlastní náklad autora, 2000 výtisků, 252 s., Brno 1990.

 

ZPĚT na začátek strany
Wihoda
Zástěrová
Konec strany
ZÁSTĚRA,
Jaroslav PhDr.

Dějiny Byzance.
Academia, 32 s., první vydání, Praha 1992, dotisk Praha 1994, 1996.
ZPĚT na začátek strany
Zástěra
Žemlička
Konec strany
ZÁSTĚROVÁ,
Bohumila PhDr.
a kol. autorů

Čechy v době knížecí.
(1034-1198),
NLN, edice Česká historie, 664 s., Praha 1997.

Rod Přemyslovců na rozhraní 10. a 11. století.
In: Kol. aut.: Přemyslovský stát kolem roku 1000,
Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999),
ed. Luboš Polanský, Jiří Sláma, Dušan Třeštík,
NLN, 384 s., Praha 2000, s. 267-273.

ZPĚT na začátek strany
Zástěrová
Novinky!
Konec strany
ŽEMLIČKA,
Josef doc. PhDr., DrSc.

Přehled literatury budeme průběžně doplňovat o starší i nové zajímavé publikace se vztahem k řešené problematice. Novinky jsou výrazně označeny ani_nova.gif (2304 bytes), abyste si jimi včas mohli obohatit svoji knihovnu.
Poznámka: Omlouváme se všem autorům, u nichž jsme uvedli neúplný nebo chybný titul, resp. jej neuvedli vůbec, ale z dostupných pramenů jsme nezjistili více. Bohužel se dnes v knihách většinou neuvádí ani zmínka o autorech, což je myslím na závadu. Pokud nás na chybu upozorníte, promptně provedeme opravu.
ZPĚT na začátek strany
Žemlička

Novinky!
[ kol. aut. | B | C | Č | D | F | G | H | CH | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu