GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
okolí Znojemské rotundy
5. část
Text oponentského posudku fy SPELEO
Konec strany
[ Zpět PODZEMÍ ]
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
Oponentský posudek: [
SPELEO 1998 | SÚPP, MK ČR 1998 ]
ZNOJMO – ROTUNDA SV. KATEŘINY
OPONENTSKÝ POSUDEK
na
 1. „Projekt doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu pro rotundu sv. Kateřiny ve Znojmě“,
  zpracovatel Ing. Lumír Woznica, CSc.,
 2. „Návrh zajištění podzemních prostor, ZNOJMO – ROTUNDA SV. KATEŘINY“, HS 260263,
  zpracovatel Prof. Ing. Ivan Trávníček, CSc. a kol.

Městský úřad Znojmo, odbor školství a kultury dopisem čj. 7041222 ze dne 4. 12. 1997 požádal firmu SPELEO Josef Řehák, Horská Kamenice o vypracování oponentského posudku na dva výše uvedené projekty.
Pro zpracování posudku jsme dne 21. ledna 1998 provedli zevrubné terénní šetření v areálu rotundy sv. Kateřiny, průzkum dostupných částí podzemních prostor včetně fotodokumentace a videodokumentace. Následně jsme prostudovali některé vybrané odborné zprávy, týkající se posuzované problematiky a uskutečnili konzultace.
K předloženým pracím jsme vypracovali následující stanovisko, které ve svých závěrech a doporučeních nehodnotí pouze tyto práce, ale zohledňuje také poznatky z vlastního terénního šetření.

Začátek strany
Začátek strany
Vyjádření ke zprávě Ing. Woznici
Konec strany
SPELEO,
Dipl. tech. Josef Řehák, RNDr. Jaroslav Hromas,
Horská Kamenice leden 1998.

Ad 1.
Navržené vrty a sondy jsou situovány zcela logicky do posledních míst, v nichž průzkum dosud nebyl proveden. Odpovídající je jak jejich umístění, tak i volba směrů a úklonů (obr. 2).
Seismické působení vrtných prací je nutno omezit na minimum. Použít lze jen rotační vrtání bez příklepu. Lze doporučit kontrolní seismické měření. Pokud dosavadní vrtné práce byly provedeny až po obnově vnitřních omítek a fresek v rotundě, pak nebyly pro stav památky rizikem.
Začátek strany
Text oponentského posudku fy SPELEO
Vyjádření ke zprávě Prof. Trávníčka
Konec strany
Vyjádření ke zprávě Ing. L. Woznici.

Ad 2.
Vzhledem k situování podzemních prostor mimo půdorys rotundy a k předpokládané době jejich ražby (14. až 16. století), i vzhledem k velmi pomalému postupu ražby a staticky vhodnému příčnému profilu, vyšší redistribuovaná napětí spolehlivě převzaly stěny podzemních chodeb, takže napětí v masivu jsou dnes vyrovnaná a jak podzemní prostory, tak i masiv pod rotundou ve vztahu k nim, jsou stabilní.
Vzhledem k nedořešeným otázkám dalšího průběhu, rozsahu, celkového stavu, historického významu a dalšího využití podzemních prostor, považujeme za příliš předčasné rozhodovat již nyní o definitivním způsobu zajištění, či dokonce úplné likvidace podzemních prostor v areálu rotundy.
Předloženou práci kolektivu Prof. Trávníčka nutno považovat za informační výčet, definici a kalkulaci technicky dostupných možností na zajištění podzemních prostor. Není naléhavým doporučením k realizaci právě těchto metod.
Dle našeho zjištění stav podzemních prostor a jejich stěn nevykazuje známky nestability. Vzhledem k uvedenému a ke skutečnosti, že podzemní prostory nutno chápat jako historické dílo a přímou součást chráněné kulturní památky, nedoporučujeme je „zajišťovat“ žádným ze způsobů jejich zaplnění. Akceptovat lze jen ty metody zajištění, které respektují historický charakter a význam díla, umožní další přístup do podzemí, kontrolu jeho stěn a stropů a případně i jeho využívání. Nedoporučujeme však realizovat ani ostatní navržené metody zajištění, které by sice umožnily vstup do podzemních prostor, případně jejich využívání, avšak zcela by je pozměnily (klasická výdřeva, ocelová výztuž, vyzdívání vcelku, monolitický beton, stříkaný beton, svorníkování). Přitom některé z těchto způsobů by dle našeho názoru neplnily zcela požadovanou funkci.
Začátek strany
Vyjádření ke zprávě Ing. Woznici
Poznatky z vlastního šetření
Konec strany
Vyjádření ke zprávě Prof. I. Trávníčka.

Poznatky z vlastního šetření.
Při terénním šetření dne 21. ledna 1998 jsme mimo již uvedených poznatků zjistili některé skutečnosti, závažné pro zajištění a ochranu nejen podzemních prostor samotných, ale podložního masivu rotundy.
Jihovýchodní zakončení východní větve podzemních prostor je zaplaveno tmavou až černou, silně zapáchající tekutinou fekálního či podobného biologického charakteru (obr. 1a). Tekutina sem zřetelně prosakuje ucpaným komínkem ve stropě sousední síně (obr. 1b), případně puklinami v masivu a z „podzemní laguny“ viditelně přetéká dál průsakem také do kamenité počvy a puklin směrem k západu, tedy do podzákladí rotundy (obr. 2).
Šetřením na povrchu jsme zjistili, že tato tekutina zcela zaplňuje tři kanálové šachtice v ploše bývalé vymývárny sudů. Pokud není do těchto šachtic soustavně vylévána, pak do nich musí pronikat kanálem z jiného zdroje, nejpravděpodobněji ze sousední pivovarské budovy. Je téměř jisté, že odkanalizování těchto zdrojů je natolik poškozeno, případně zcela ucpáno, že dochází k volnému průtoku odpadních vod sutí a následně komínem a přilehlými puklinami do podzemních chodeb, z nich pak i do puklin a patrně též vrtů v podzákladí rotundy. Je to nejen zdroj nežádoucího znečištění, ale zejména faktor, který při dlouhodobém chemickém, hydraulickém i mechanickém působení (zejména při promrzání) hrozí narušením stability horninového masivu v podzemí i v podzákladí rotundy.
Začátek strany
Vyjádření ke zprávě Prof. Trávníčka
Obr. 1
Konec strany
Vlastní šetření v podzemí rotundy.
 Obr. 1a. Podzemní jezero.
 Obr. 1b. Ucpaný komínek.
Začátek strany
Vlastní šetření
Obr. 2
Konec strany
Obr. 1.
Je nezbytné urychleně vyšetřit zdroj znečištění a neodkladně provést opravu kanalizace i odčerpání a vyčištění podzemní prostory.
 Obr. 2. Zakreslení poznatků vlastního šetření.
Začátek strany
Obr. 1
Závěry 1, 2.
Konec strany
Obr. 2.
Zakreslení poznatků vlastního šetření a navrhovaných vrtů a sond.

ZÁVĚRY
 1. Akceptujeme realizaci vrtů a sond, navrhovaných Ing. L. Woznicou, CSc., a to jako poslední inženýrsko-geologické práce, které by měly uzavřít tyto aktivity v bezprostředním okolí rotundy. K tomuto závěru nás vede zejména potřeba uspokojit mimořádný zájem odborné i laické veřejnosti o co nejpodrobnější prozkoumání této mimořádně významné památky a úplné vyloučení pochybností o dosavadních poznatcích (viz výsledky doplňkového georadarového průzkumu).
 2. Doporučujeme pokračovat v průzkumu podzemních prostor v areálu rotundy. Považujeme za nezbytné provést pod archeologickým vedením vyklizení zakládek a zásypů ze všech částí podzemních prostor (obr. 3a), provést jejich zaměření a zmapování, geologicko-speleologickou dokumentaci, archeologické a historické vyhodnocení a následně geotechnické posouzení pro rozhodnutí o jejich dalším zajištění a využití.
Začátek strany
Obr. 2
Obr. 3
Konec strany
Závěry 1, 2.
 Obr. 3a. Kamenná zakládka.
 Obr. 3b. Zbytky výdřevy.
Začátek strany
Závěry 1, 2.
Závěry 3.
Konec strany
Obr. 3.
 1. Doporučujeme provést zajištění podzemních prostor výhradně způsobem, který umožní vstup do podzemních prostor, kontrolu jejich stavu, stěn a stropů, případně jejich další vhodné využívání. Všechny technické zásahy minimalizovat s cílem zachování původního historického stavu díla. V žádném případě nedoporučujeme prostory jakkoli zaplňovat (zakládka ruční, plavená, foukaná, popílková suspenze).
  Protože prostory považujeme za dostatečně stabilní, doporučujeme je zajistit pouze vhodnou uzávěrou vchodů proti promrzání, lokálním zaklenutím vchodů komínů proti zásypům (obr. 1b a obr. 4b), případně lokálním zpevněním vybraných míst klenebními pásy či valenou klenbou z cihel (např. severní část hlavní chodby pod plochou bývalé vymývárny sudů – obr. 3b) a důsledným zamezením přítoků a průsaků odpadních vod.
  Definitivní rozhodnutí o případném statickém zajištění podzemních prostor a jeho způsobu, doporučujeme odložit na dobu po dokončení průzkumu a prací, navržených v odstavci 2., kdy bude možno zohlednit aktuální poznatky i záměry dalšího využití.
Začátek strany
Obr. 3
Obr. 4
Konec strany
Závěry 3.
 Obr. 4a. Odbočka pod rotundu.
 Obr. 4b. Dílčí zaklenutí komínu.
Začátek strany
Závěry 3.
Závěry 4, 5.
Konec strany
Obr. 4.
 1. Doporučujeme neprodleně zamezit průtokům a průsakům odpadních vod do podzemních prostor a provést jejich odčerpání z chodeb. Je nutno neprodleně prověřit stav a funkci kanalizace z plochy po bývalé vymývárně sudů a z budovy v jejím sousedství, a neprodleně ji opravit.
 2. Doporučujeme neprodleně zbudovat alespoň provizorní uzávěru vstupů do podzemních prostor k zachování jejich potřebného mikroklimatu a zamezení mrazové destrukce stěn a stropů v podzemí (obr. 5a, 5b).
Začátek strany
Obr. 4
Obr. 5
Konec strany
Závěry 4, 5.
 Obr. 5a. Vstup.
 Obr. 5b. Hl. chodba.
Začátek strany
Závěry 4, 5.
Závěry 6, 7.
Konec strany
Obr. 5.
 1. Po dokončení výše navržených průzkumných prací doporučujeme provést komplexní vyhodnocení všech dosud provedených průzkumných a výzkumných aktivit v areálu rotundy sv. Kateřiny.
 2. Za základní podmínku při řešení ochrany rotundy sv. Kateřiny považujeme, že podzemní prostory budou akceptovány jako historické dílo a tedy kulturní památka. Podle toho budou odpovídajícím způsobem ošetřeny také po právní stránce.
  Je v zájmu účinné ochrany rotundy, aby jak celý skalní pahorek v jejím podzákladí, tak i podzemní prostory byly považovány za součást NKP. Péče o podzemní prostory zajistí ochranu podzákladí rotundy a jejich přístupnost umožní monitoring stavu důležité východní části skalního bloku.
Začátek strany
Obr. 5
Konec strany
Konec strany
Závěry 6, 7.

[ Zpět PODZEMÍ ]
Začátek strany
Závěry 6, 7.
Konec strany.
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
Oponentský posudek: [
SPELEO 1998 | SÚPP, MK ČR 1998 ]

Použitá literatura:
Znojmo – rotunda sv. Kateřiny. Oponentský posudek.
Fy SPELEO, Dipl. tech. J. Řehák, RNDr. J. Hromas.
Horská Kamenice 1998.
Volně zpracoval Petr Šimík.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu