GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
okolí Znojemské rotundy
3. část
Text zprávy Ing. L. Woznici
Konec strany
[ Zpět PODZEMÍ ]
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
Oponentský posudek: [ SPELEO 1998 | SÚPP, MK ČR 1998 ]
PROJEKT
doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu pro rotundu sv. Kateřiny ve Znojmě.

Program doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu, který zpracovatel projektu naznačil KPZR (Klubu přátel znojemské rotundy) Brno již ve svém dopisu z 28. 2. 1993, je zaměřen na otázky, které při hodnocení geologického prostředí v zájmovém prostoru rotundy doposud zůstaly otevřeny. Především jde o ověření přítomnosti podzemních dutin, které byly naznačeny pod rotundou a v jejím bezprostředním okolí posledním geofyzikálním měřením, a které jsou pro stabilitu sledovaného objektu (NKP), jak vyplývá z dosavadních závěrů geologického průzkumu, rozhodující. Současně je věnována pozornost průběhu povrchu skalního podkladu při severní, resp. severozápadní straně rotundy a jeho přípovrchovému geotechnickému stavu. Zájmový prostor doplňkového geologického průzkumu je tak vymezen vlastním podzákladím rotundy a skalním kamýkem, na němž je rotunda založena.
Stanovené cíle doplňkového průzkumu jsou řešeny vrty a kopnými pracemi s návaznou inženýrsko-geologickou dokumentací geologicko-průzkumných děl a zpřístupněné jižní chodby u rotundy.
Do programu doplňku průzkumu je zahrnuto po dohodě zainteresovaných stran také vyklizení jižní chodby, zvláště její pravé odbočky a návazných komor v jihovýchodním sektoru podzemí a to včetně očištění stěn chodeb pro následnou geologickou dokumentaci.
Na navrhovaný průzkum navazuje geodetické vytýčení a zaměření projektovaných děl a některé práce speciální (inklinometrie a cementace vrtů, laboratorní zkoušky, fotodokumentace, prohlídka vrtů videokamerou).

Začátek strany
Začátek strany
Závěr
Konec strany
Ing. Lumír Woznica, CSc., kancelář inženýrské geologie a geotechniky,
Brno, leden 1997.
ZÁVĚR

Předloženým projektem doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu pro rotundu sv. Kateřiny ve Znojmě bylo sledováno ověření podzemních dutin, které předpokládají v zájmovém prostoru výsledky georadarového průzkumu (viz HRUŠKA 1995). Současně bude upřesněn průběh skalního podkladu a jeho geotechnický stav při severozápadní stěně rotundy a rozsah podzemních zásahů, které byly v tomto sektoru zjištěny staršími průzkumnými pracemi.
Navrženým programem průzkumu bude uzavřena inženýrsko-geologická problematika rotundy, pokud novými průzkumnými díly nebudou odkryty podzemní objekty směřující pod rotundu, jejichž rozsah by musel být upřesněn jejich zpřístupněním. V současnosti se objem těchto zmáhacích prací nedá odhadnout. Pro stabilitu rotundy není tolik rozhodující povaha místního geologického prostředí, jako jeho narušení starou lidskou činností. Pouze dobrá znalost kontinuity podzákladí rotundy umožní trvalé statické zabezpečení jejího objektu, pro než výsledky navržených šetření jsou nezbytným podkladem, a které samostatným projektem s potřebnými aspekty zajistí podzemí vymezeného zájmového prostoru.
Průzkumné práce nesmí narušit stabilitu rotundy a musí zohledňovat povahu areálu národní kulturní památky. Nově otevřené odkryvy musí být zhodnoceny komplexně (archeologie, stavební historie aj.).
Postup průzkumných prací by měl být předmětem kontrolních dnů s hodnocením dílčích výsledků průzkumu a upřesněním jeho dalšího postupu.
Mělo by být vyvinuto úsilí o získání stavební dokumentace ze starých rekonstrukčních prací v pivovaru.
Konečný rozsah doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu pro rotundu sv. Kateřiny ve Znojmě bude výsledkem oponentního řízení tohoto předloženého projektu průzkumu.

Začátek strany
Text zprávy Ing. L. Woznici
Obr. 1
Konec strany
Závěr.
Woznica 1997.
 Obr. 1. Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum v okolí rotundy.
Začátek strany
Závěr
Konec strany
Konec strany
Obr. 1. Návrh prací, které by měly potvrdit předpokládané podzemní objekty v okolí rotundy.

[ Zpět PODZEMÍ ]
Začátek strany
Obr. 1
Konec strany.
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
Oponentský posudek: [ SPELEO 1998 | SÚPP, MK ČR 1998 ]

Použitá literatura:
Výše vyjmenované projekty a posudky, zápisy z jednání.
Volně zpracoval Petr Šimík.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu