GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
okolí Znojemské rotundy
1. část
Text zprávy Ing. Z. Paděry 1994
Konec strany
[ Zpět PODZEMÍ ]
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
Oponentský posudek: [ SPELEO 1998 | SÚPP, MK ČR 1998 ]
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
z prohlídky podzemních chodeb pod rotundou sv. Kateřiny a románského hradu ve Znojmě.

Dne 17. června 1994 se uskutečnila prohlídka podzemních chodeb pod rotundou sv. Kateřiny a pod historickým jádrem Znojma, později pak i pod Znojemským hradem. Prohlídky se zúčastnili pánové PhDr. Jaroslav Zástěra, Ing. Mirko Kadeřávek, Ing. Jaroslav Pazour a Ing. Zdeněk Paděra. Účelem těchto prohlídek byla snaha o posouzení porušenosti skalního masivu pod rotundou a snaha o časové určení, kdy byly tyto podzemní chodby raženy a jakým způsobem.

Začátek strany
Začátek strany
Shrnutí poznatků 1
Konec strany
Ing. Zdeněk Paděra,
Havířov,
srpen 1994.

SHRNUTÍ POZNATKŮ
 1. Chodby pod rotundou sv. Kateřiny a pod hradem jsou starší, než úseky chodeb pod městem. Důkazem je letopočet 1426, vytesaný do stěny chodby pod městem a zbytky po žárové metodě, používané v českých dolech při ručním ražení důlních chodeb a v některých dobývkách až od konce 13. století. V chodbách pod rotundou i pod hradem nebyly indicie po použití žárové metody nalezeny. Tyto chodby byly raženy ručním způsobem za použití želízka a mlátku. Znatelné stopy po tomto způsobu ražení jsou dosud patrné na bocích chodeb (obr. 1).
Začátek strany
Text zprávy Ing. Z. Paděry 1994
Obr. 1
Konec strany
Shrnutí poznatků 
(Z. Paděra 1994).
1. Stáří chodeb.
 Obr. 1. Stěna chodby.
Začátek strany
Shrnutí poznatků 1
Shrnutí poznatků 2, 3, 4
Konec strany
Obr. 1.
Stopy po použití želízka a mlátku na stěně chodby pod rotundou.
 1. Všechny tři systémy chodeb byly vytvořeny hornickým způsobem, avšak příčné profily těchto chodeb a způsob jejich směrného vedení neodpovídají ani těm nejstarším hornickým zásadám, dodržovaným při ražení a vedení důlních chodeb.
 2. Lze tedy předpokládat, že jak chodby pod rotundou a pod hradem, tak i chodby pod městem byly raženy podle požadavků objednavatele těchto prací, který měl pravděpodobně dostatečné zkušenosti s velikostí příčných profilů chodeb, jejich průřezovým tvarem i samonosností chodbových stropů v nevelkých hloubkách.
  Dalším předpokladem je určitá znalost geometrie a možnost alespoň primitivního měření úhlů, aby ražení chodeb odpovídalo nám dosud neznámému systému, který lze oprávněně předpokládat.
 3. Je pravděpodobné, že v pozdější době, asi ve 14. až 17. století byl systém chodeb „Znojemského podzemí“ rozšiřován a snad i zdokonalován podle nových požadavků, avšak v návaznosti na původní profil chodeb s tím rozdílem, že stropní část chodeb byla již vyklenuta podle hornických zkušeností. Bohužel, doposud nejsou k dispozici údaje a dokumentace o původním stavu těchto chodeb před rekonstrukcí.
Začátek strany
Obr. 1
Shrnutí poznatků 5
Konec strany
2. Příčný profil chodeb.
3. Objednavatel prací.
4. Změna profilu chodeb.
 1. V případě chodeb pod rotundou je zajímavé, že jejich stropní části jsou jen velmi mírně vyklenuty (obr. 2). Tento příčný profil chodeb s výše popsaným tvarem je ve středoevropském hornictví neobvyklý. Je pravděpodobné, že znalosti tehdejšího zadavatele vycházely ze zkušeností, uplatňovaných při ražení podobných chodeb v prostředí silně lavičnatých hornin sedimentárního původu, případně metamorfovaných a zbřidličnatěných hornin. Právě tato, na první pohled nevýznamná okolnost, nasvědčuje tomu, že zadavatel těchto systémů podzemních chodeb pocházel pravděpodobně z jižní Evropy, snad z dnešní Itálie nebo Balkánu, kde mohl tyto potřebné zkušenosti získat již v době, kdy hornictví v našich zemích bylo teprve na počátcích svého vývoje.
  Některé úseky chodeb pravděpodobně sloužily pro skládky materiálu z výkopů při stavebních pracech výstavby pivovaru již v 18. století, nebo při jeho stavebních úpravách v 19. století, což dokazuje násyp drobnějších i balvanovitých kusů hornin v chodbách (obr. 2). Je pravděpodobné, že jak při výstavbě pivovaru, tak i při jeho pozdějších stavebních úpravách, byly některé úseky pod rotundou i pod Loupežnickou věží známy. Pracovníkům pivovaru byl však přístup do těchto chodeb později přísně zakázán a chodby pak byly zazděny.
Začátek strany
Shrnutí poznatků 2, 3, 4
Obr. 2
Konec strany
5. Původ zadavatele.
 Obr. 2. Chodba pod rotundou.
Začátek strany
Původ zadavatele
Shrnutí historických zkušeností
Konec strany
Obr. 2.
Plochá klenba stropu spojovací chodby mezi východní a západní chodbou s navážkou materiálu (zaplňuje 3/4 profilu chodeby), vykopaného při stavbě a úpravách pivovaru.

SHRNUTÍ HISTORICKÝCH SKUTEČNOSTÍ

Shrneme-li doposud známá historická fakta ohledně Znojemského hradu a rotundy, můžeme si učinit představu o nutnosti dalšího výzkumu a jeho orientaci.

Je nesporné, že hrad byl vystavěn již v době římského osídlení v období 2. až 4. století. Nesporným důkazem byla Loupežnická věž, která byla průkazně postavena římskými legiemi a to i navzdory současné absenci někdejších archeologických nálezů a studií.
Pokud se jedná o podzemní chodby, tak v původním stavu zůstaly chodby pod rotundou a část východní větve chodeb pod hradem. Průkazně existovaly také chodby, které byly stavebně využity při výstavbě a pozdějších rekonstrukcích pivovaru. Prozatím není prokázáno chodbové spojení mezi hradem, Loupežnickou věží a snad i minoritským klášterem, případně klášterem u sv. Michala na jedné straně a mezi hradem a rotundou na straně druhé. Nelze vyloučit ani propojení chodeb pod rotundou s chodbami vedoucími k minoritskému či michalskému klášteru a tím i k Loupežnické věži.
Tato propojení hrad – Loupežnická věž a hrad – rotunda jsou zcela logická a strategicky opodstatněná. Pokud budeme takto posuzovat i možnost podzemní komunikace s minoritským nebo michalským klášterem, pak je nutno uvážit, že toto propojení podzemními chodbami bude podstatně mladší a to směrem ke sv. Michalu nejdříve z konce 9. století a k minoritskému klášteru asi až ve 13. století. Tyto předpokládané chodby by navazovaly na původní systém chodeb, vyražených až po úroveň Loupežnické věže.

Začátek strany
Obr. 2
Útěk Konráda
Konec strany
Historické skutečnosti (Z. Paděra 1994).
Velmi důležitým je historický údaj o útěku Konráda II. Znojemského podzemními chodbami z hradu na Hradiště sv. Hypolita při jeho dobytí Vladislavem II. v roce 1146. Bohužel, není známo, kterými chodbami Konrád utíkal, abychom podle toho mohli určit, jak asi dlouho byla tato útěková trasa chodeb ražena. Pokud budeme vycházet z historicky ověřených podkladů, tak ve 13. století byl roční postup na čelbách důlních chodeb v průměru kolem 6 až 12 metrů podle jejich tvrdosti a rozpojitelnosti a také s ohledem na využití žárové metody. Jak již bylo řečeno, stopy po použití žárové metody však nebyly v chodbách pod hradem a pod rotundou nalezeny. Dále je nutno zohlednit, že uvedené roční postupy čeleb se vztahují zhruba k polovičnímu profilu důlních chodeb ve srovnání s profily podzemních chodeb pod hradem a pod rotundou o ploše kolem 4 m2.
Z uvedených skutečností vyplývá, že alespoň část systému podzemních chodeb pod hradem musela být vyražena před koncem 11. století, tedy v době, kdy se v Čechách začínala primitivní hornická činnost v rudných dolech teprve rozvíjet. A to s minimálním počtem havířů, kteří v té době nemohli mít zkušenosti, potřebné k ražení znojemských podzemních chodeb.
Začátek strany
Shrnutí historických zkušeností
Obr. 3
Konec strany
Útěk Konráda Znojemského (r. 1146) podzemními chodbami z hradu na Hradiště sv. Hypolita.
K dalším podzemním dílům patří i tzv. Trappův vchod (obr. 3), který skutečně existoval, ale nebyl rovněž novodobým průzkumem ověřen jeho skutečný stav pod rotundou.
 Obr. 3. Kresba Mořice Trappa z roku 1863.
Začátek strany
Útěk Konráda
Počátek ražby chodeb
Konec strany
Obr. 3.
Pohled na rotundu od jihu. Tzv. Trappův vchod se přimyká k podloží rotundy z jihozápadní strany.
Z uvedených poznatků vyplývá, že systém podzemních chodeb v areálu původního románského hradu a rotundy byl ražen s největší pravděpodobností již v období římského osídlení. Je také možno předpokládat, že v místě nynější rotundy byl původně postaven buď římský chrám, nebo jiná stavba snad strategického významu, která vyžadovala spojení podzemními chodbami s hradem a Loupežnickou věží.
Začátek strany
Obr. 3
Závěrečná doporučení
Konec strany
Počátek ražení chodeb již v době římského osídlení.
Nelze opomenout ani skutečnost, že jak pod hradem, tak i pod městem jsou podzemní chodby raženy v několika výškových úrovních. Pod hradem a rotundou jsou to nejméně dvě dosud známé úrovně, pod městem je těchto úrovní více.
Názor pana Dr. B. Klímy ohledně stáří chodeb pod rotundou, a sice že pocházejí ze 14. až 16. století, je mylný, neboť vychází pouze z předpokládaného stáří dlaždic objevených na podlaze tzv. paláce jižně od rotundy u hradební zdi, kam směřovala jedna z větví podzemních chodeb směrem od rotundy. Pozdější terénní úpravou byla tato chodba zničena.
Je známo, že již Římané znali dlaždice jako podlahovou krytinu a nelze opomenout ani skutečnost, že v Čechách byly podobné dlaždice, nikoliv hladké, ale s reliéfními ornamenty a rovněž šestihranné, použity při stavbě Vyšehradského chrámu již v roce 1130 a také při stavbě kláštera Sázavského.
B. Klíma: Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů.
Brno 1995, s. 215.
(pozn. aut.)

ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

Na základě získaných vlastních poznatků a informací z materiálů, které mi byly poskytnuty, doporučuji následující:

 1. Prostudovat stavební plány pivovaru, případně jeho rekonstrukce a zjistit rozsah podzemních chodeb, které byly pro účely pivovaru využity.
 2. Získat informace a obrazovou dokumentaci stavu podzemních chodeb pod hradem i pod městem před provedením jejich rekonstrukcí a úprav. Tuto dokumentaci použít jako srovnávacího materiálu pro chodby pod rotundou.
 3. Provést sérii zhruba osmi svislých krátkých vrtů na jádro pro ověření průběhu předpokládaných podzemních chodeb nebo prostor. Místa vrtů určit podle doporučení geofyziků, kteří se zúčastnili předchozích průzkumných prací a kteří tyto objekty indikovali.
 4. V případě positivního výsledku nového vrtného průzkumu provést hornický výzkum a průzkum celého komplexu chodeb a prostor pod rotundou, případně také pod hradem, a pokusit se zjistit případné podzemní propojení obou systémů chodeb.
Začátek strany
Počátek ražby chodeb
Konec strany
Konec strany
Závěrečná doporučení (Z. Paděra 1994).
Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě patří k nejstarším stavebním památkám ve střední Evropě a proto by zasluhovala zvýšené péče všech zainteresovaných institucí v České republice. Jako zákonem chráněná památka by si jistě zasloužila i ochranu UNESCO. Navíc se při skutečně spolehlivém a odborně vedeném dodatečném průzkumu nabízí jedinečná možnost nových, historicky jistě nezanedbatelných a snad i významných, poznatků.
Začátek strany
Závěrečná doporučení
Závěr.

[ Zpět PODZEMÍ ]
[ PADĚRA 1994 | HRUŠKA 1995 | WOZNICA 1997 | TRÁVNÍČEK 1997 ]
Oponentský posudek: [ SPELEO 1998 | SÚPP, MK ČR 1998 ]
Použitá literatura:
Ing. Zdeněk Paděra:
Zpráva o prohlídce podzemních chodeb
pod rotundou sv. Kateřiny a románského hradu ve Znojmě.
Havířov, srpen 1994.
Volně zpracoval Petr Šimík.

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu