INFORMACE
o různorodé činnosti Klubu v roce
2008 • 2001 2000 1999 1998
Zájezd do Olomouce
Konec strany
2008
[ Zájezd do Olomouce 7.6.2008 | Zpravodaj KPZR | Zájezd do Znojma-Hradiště 13.9.2008 ]
Činnost Klubu tvoří dvě základní oblasti:
ODBORNÁ: zadávání a financování projektů a odborných posudků, spolufinancování průzkumů, výzkumů a osobní účast na dalších akcích, které mají vztah ke znojemské rotundě ve smyslu stanov Klubu. Koordinace činnosti institucí, které se podílejí na řešení dané problematiky. Informování široké veřejnosti o výsledcích této činnosti.
ZÁJMOVÁ: činnost financovaná výhradně z vlastních prostředků členů Klubu: účast na zájezdech, návštěvy výstav a přednášek ap.

Uspořádali jsme
zájezd do Olomouce přes Ivanovice na Hané
Seznámili jsme se s ivanovickými památkami. Navštívili jsme Svatý Kopeček u Olomouce, obešli jsme si Klášterní Hradisko a prošli jsme historické jádro Olomouce.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Zpravodaj Klubu přátel znojemské rotundy
Konec strany
7. 6. 2008
Zájezd do Olomouce přes Ivanovice na Hané
Kostel v Ivanovicích na HanéProhlídku jsme začali u barokního sousoší sv. Floriána na náměstí se sochami dalších světců, sv. Václava a sv. Jana Křtitele. Prošli jsme kolem renesančního zámku, přestavěného roku 1608 z gotické tvrze. Prohlídku jsme zakončili v ivanovickém farním kostele sv. Ondřeje. Byl postaven v druhé polovině 16. století a v průběhu 18. století přestavěn do barokní podoby. Všechny jeho věže jsou opatřeny dvouramennými kříži. Před průčelím kostela jsou umístěny sochy Konstantina-Cyrila a Metoděje (1890). Sochy obou byzantských věrozvěstů, apoštolů Moravanů a Slovanů, se nacházejí i uvnitř kostela pod plastickými portréty apoštolů sv. Petra a Pavla. Kostel sv. Ondřeje v Ivanovicích na Hané.

 

Katedrála sv. Václava v OlomouciZajeli jsme na Svatý Kopeček, asi 5 km SV od Olomouce, a prohlédli si poutní kostel, baziliku Navštívení P. Marie, postavenou v letech 1669-1679 na místě původní rotundy z konce první třetiny 17. století. Při cestě do centra Olomouce jsme ještě alespoň zvenčí obhlédli dnes turistům nepřístupné Klášterní Hradisko (1078, 1659-1750). V Olomouci jsme prošli pod biskupským palácem (1139-1144) a došli až na Václavské náměstí. Prohlédli jsme si katedrálu sv. Václava s náhrobky jejích zakladatelů, knížat Svatopluka a jeho syna Václava. Původně trojlodní románská bazilika se dvěma hranolovými věžemi byla později (po požáru roku 1265) přestavěna na gotické halové trojlodí. Katedrála sv. Václava v Olomouci.

 

Znak Olomouce

Arcibiskupové a biskupové moravštíNa jedné stěně je osazená kamenná deska se jmény moravských arcibiskupů a biskupů. Jména jsou patrně převzatá z moravského pramene „Granum cathalogi praesulum Moraviae“ z 15. století. Na Horním náměstí jsme prošli okolo Herkulovy kašny a radnice (1378) s orlojem z 15. století s novodobou mozaikovou výzdobou ve stylu socialistického realismu od Karla Svolinského. Kolem JV městských hradeb jsme se vrátili na parkoviště k autobusu. Arcibiskupové a biskupové moravští.
Olomouc
v 9.-10. století.
1-Sídliště u sv. Blažeje s cestou do Brna, Vídně, Panonie, Říma. 2-Cesta do Prahy, Řezna, Paříže. 3-Michalský vrch. 4-Osada u sv. Mořice. 5-Židovské město. 6-Petrský vrch s rotundami sv. Petra a P. Marie. 7-Řeka Morava. 8-Václavský vrch s knížecím hradem. 9-Cesta do Slezska, Krakova, Kyjevské Rusi.

Začal vycházet nepravidelný občasník
Zpravodaj Klubu přátel znojemské rotundy
Historicky první číslo Zpravodaje KPZR je na světě. Přináší aktuální informace o archeologických výzkumech na Moravě (Znojmo-Hradiště a Pohansko u Břeclavi). Podrobně se zabývá novou interpretací rytého nápisu na západní stěně znojemské rotundy.
ZPĚT na začátek strany
Zájezd do Olomouce
Zájezd do Vranova nad Dyjí a Znojma-Hradiště
Konec strany
12. 9. 2008
Z
pravodaj KPZR
2008/č. 1
Zpravodaj Klubu přátel znojemské rotundy 2008/č. 1Roku 1131 Soběslav I. daroval znojemskou rotundu olomouckému biskupu Jindřichu Zdíkovi. Rytý nápis, dobové falzum někdy z přelomu 12. a 13. století, měl biskupovo vlastnictví rotundy zvrátit ve prospěch znojemských Konrádovců. Proto je v nápisu místo Jindřicha Zdíka uveden jako druhý fundátor Konrád II. Znojemský.
Bližší informace najdete na stránkách:
www.moraviamagna.cz/historie/h_napis.htm.
Vložená příloha:
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy.

Tentokrát jsme navštívili
Vranov nad Dyjí a Znojmo-Hradiště
Navštívili jsme plochý Ptačí vrch nad Vranovskou přehradou a prohlédli jsme si v loňském roce nově objevené velkomoravské pohřebiště ve Znojmě-Hradišti.
ZPĚT na začátek strany
Zpravodaj Klubu přátel znojemské rotundy
13. 9. 2008
Zájezd do Vranova nad Dyjí a Znojma-Hradiště
Plochý Ptačí vrch u Vranova nad DyjíProšli jsme si Ptačí vrch u Vranova nad Dyjí, jednu z možných lokalizací Sámova Vogastisburku. Pevnost na plochém Ptačím vrchu – Vogels-tisch-burg. Průvodcem nám byl autor této hypotézy, Ing. Jaroslav Růžička z Přímětic u Znojma (na snímku vpravo). Plochý Ptačí vrch. V pozadí vranovský zámek.
Ve Znojmě-Hradišti VM pohřebiště ve Znojmě-Hradišti nás pak vedoucí výzkumu doc. Bohuslav Klíma z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně seznámil s výsledky archeologického průzkumu rozsáhlého velkomoravského pohřebiště. Prohlédli jsme si velké množství hrobových nálezů od zbraní po šperky: sekery, kopí, nože, prsteny, náušnice, skleněné náhrdelníky ap.
Na zpáteční cestě do Brna jsme v Lechovicích ochutnali výborný čerstvý burčák.
Velkomoravské pohřebiště objevené v roce 2007 ve Znojmě-Hradišti.
Na snímku část výzkumu probíhajícího v roce 2008.

Petr Šimík

[ Zájezd do Olomouce 7.6.2008 | Zpravodaj KPZR | Zájezd do Znojma-Hradiště 13.9.2008 ]
Činnost [ 2008 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu