INFORMACE
o různorodé činnosti Klubu v roce
2008 2001 2000 1999 1998
Jednání na KHi PdF MU v Brně
Konec strany
2000
[ Jednání na PdF MU v Brně 8.2.2000 | Členská schůze 30.3.2000 | Zájezd „VM-centra v Pomoraví“ 27.5.2000 | Otevření „Jižní cesty“ 30.6.2000 | Zájezd Znojmo-Hradiště 12.8.2000 | Členská schůze 18.11.2000 ]
Činnost Klubu tvoří dvě základní oblasti:
ODBORNÁ: zadávání a financování projektů a odborných posudků, spolufinancování průzkumů, výzkumů a osobní účast na dalších akcích, které mají vztah ke znojemské rotundě ve smyslu stanov Klubu. Koordinace činnosti institucí, které se podílejí na řešení dané problematiky. Informování široké veřejnosti o výsledcích této činnosti.
ZÁJMOVÁ: činnost financovaná výhradně z vlastních prostředků členů Klubu: účast na zájezdech, návštěvy výstav a přednášek ap.

Předseda Klubu Ing. Jaroslav Pazour na
jednání na KHi PdF MU v Brně
u doc. PhDr. B. Klímy, CSc.

Vytvoření vědeckovýzkumného centra se zaměřením na problematiku „Slovanské a velkomoravské osídlení jihozápadní Moravy“ v návaznosti na snahu MŠ ČR zintenzívnit činnost AV ČR podobným způsobem, jako to dělají v zahraničí. O výsledku této snahy přineseme informaci.
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Členská schůze Klubu
Konec strany
8. 2. 2000
Jednání předsedy Klubu na KHi PdF MU v Brně

Výbor Klubu přátel znojemské rotundy si Vás dovoluje pozvat na
členskou schůzi Klubu

dne 30. 3. 2000 v 16 hodin
v zasedací síni Poslaneckého klubu zastupitelů města Brna
Mečová 5, druhé nádvoří Staré radnice

Program schůze:

 1. Zahájení
 2. Přednáška doc. PhDr. Bohuslava Klímy, CSc. o výsledcích archeologického průzkumu na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě
 3. Zpráva o činnosti Klubu za minulé období
 4. Návrh činnosti Klubu na rok 2000
 5. Projednání zájezdu Klubu „Velkomoravská centra v Pomoraví“ v druhé polovině května
 6. Různé a závěr
ZPĚT na začátek strany
Jednání na KHi PdF MU v Brně
Zájezd „Velkomoravská centra v Pomoraví“
Konec strany
30. 3. 2000
Členská schůze Klubu

Výbor Klubu uspořádal tématický poznávací zájezd pod názvem
„Velkomoravská centra v Pomoraví“
s odborným výkladem doc. PhDr. Bohuslava Klímy, CSc., po trase:

Brno – Valy u Mikulčic – Strážnice – Uherské Hradiště-Sady – Uherské Hradiště-Staré Město – Velehrad – Brno
Foto P. Šimík
Expozice ve Valech u Mikulčic

Foto P. Šimík
Církevní komplex v Uherském Hradišti-Sadech

ZPĚT na začátek strany
Členská schůze Klubu
Slavnostní otevření „Jižní cesty“
Konec strany
27. 5. 2000
Zájezd „Velkomoravská centra v Pomoraví“

Ve Znojmě dne 30. 6. 2000 proběhlo za účasti mnoha hostů
slavnostní otevření přístupové „Jižní cesty“
ke Znojemské rotundě a Znojemskému hradu podél jižních hradeb.

Město Znojmo v součinnosti s pivovarem Hostan vybudovalo nákladem 10 mil. Kč novou přístupovou cestu k rotundě a hradu. Slavnostní přestřižení pásky provedl starosta města Znojma Ing. Pavel Balík. Poté si hosté poprvé prošli novou bezbariérovou komunikaci od brány pivovaru Hostan podél jižních hradeb k národní kulturní památce Znojemská rotunda (viz plánek). 
ZPĚT na začátek strany
Zájezd „Velkomoravská centra v Pomoraví“
Zájezd do Znojma-Hradiště
Konec strany
30. 6. 2000
Slavnostní otevření „Jižní cesty“
Foto P. Šimík  
Po úvodních projevech shlédli před rotundou několik rytířských soubojů. Následoval raut připravený v prostorách hradu.  

Výbor Klubu uspořádal tradiční „archeologický“ zájezd na
Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě
s odborným výkladem vedoucího archeologického výzkumu doc. PhDr. Bohuslava Klímy, CSc. a po trase se zasvěceným výkladem ing. Mirko Kadeřávka:

Brno – Znojmo-Hradiště – znojemský hrad a rotunda – Hnánice – Šobes – Brno
Foto P. Šimík
Kostel v Hnánicích označený dvojitým křížem.


Vinice Šobes z ptačí perspektivy.

ZPĚT na začátek strany
Slavnostní otevření „Jižní cesty“
Členská schůze Klubu
Konec strany
12. 8. 2000
Zájezd do Znojma-Hradiště

Pravidelné setkání všech členů Klubu přátel Znojemské rotundy
Členská schůze Klubu
Výbor Klubu přátel Znojemské rotundy, pobočka Brno, si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se koná

ve čtvrtek 23. 11. 2000 v 16, 00 hod.

v zasedací síni Poslaneckého klubu zastupitelů města Brna, 
Mečová 5, druhé nádvoří Staré radnice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Výklad k videozáznamu o rotundě – PhDr. J. Zástěra
 3. Informace o zamítnutí návrhu na vytvoření vědeckovýzkumného centra se zaměřením na problematiku „Slovanské a velkomoravské osídlení jihozápadní Moravy“
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření Klubu za minulé období
 5. Návrh činnosti Klubu na rok 2001
 6. Různé
 7. Závěr

Srdečně zveme i všechny nové zájemce o členství v našem Klubu.

ZPĚT na začátek strany
Zájezd do Znojma-Hradiště
23. 11. 2000
Členská schůze Klubu
Jaroslav Pazour

[ Jednání na PdF MU v Brně 8.2.2000 | Členská schůze 30.3.2000 | Zájezd „VM-centra v Pomoraví“ 27.5.2000 | Otevření „Jižní cesty“ 30.6.2000 | Zájezd Znojmo-Hradiště 12.8.2000 | Členská schůze 18.11.2000 ]
Činnost [ 2008 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu