INFORMACE
o různorodé činnosti Klubu v roce
2008
2001 2000 1999 1998
Jednání ve Znojmě
Konec strany
1999
[ Jednání ve Znojmě 12.1.1999 | Projekt „Jižní cesty“ 12.1.1999 | Odborný seminář „Malby ve znojemské rotundě 1999“ 18.2.1999 | Konzultace s dr. Všetečkovou 11.5.1999 | Členská schůze 24.6.1999 | Členská schůze 18.11.1999 ]
Činnost Klubu tvoří dvě základní oblasti:
ODBORNÁ: zadávání a financování projektů a odborných posudků, spolufinancování průzkumů, výzkumů a osobní účast na dalších akcích, které mají vztah ke znojemské rotundě ve smyslu stanov Klubu. Koordinace činnosti institucí, které se podílejí na řešení dané problematiky. Informování široké veřejnosti o výsledcích této činnosti.
ZÁJMOVÁ: činnost financovaná výhradně z vlastních prostředků členů Klubu: účast na zájezdech, návštěvy výstav a přednášek ap.

Účast předsedy Klubu na jednání ve Znojmě v zasedací místnosti pivovaru HOSTAN dne 12. 1. 1999 za účasti zástupců MěÚ Znojmo OŠK, OkÚ Znojmo ref. kult., ředitele JmM Znojmo, MK ČR, SÚPP Praha, SÚPP det. prac. Brno, Pam. ústavu Brno, KHi PdF MU Brno, VUT Brno, Kanceláře inženýrské geologie a geotechniky a fy SPELEO. Předmětem jednání bylo Oponentní řízení k Oponentskému posudku (fy SPELEO 1998) k Návrhu sanace podzemí NKP Znojemská rotunda, doplňkový průzkum (Ing. Woznica 1997) podzemních prostor pod rotundou a v jejím nejbližším okolí, zjištěných georadarovým průzkumem (Ing. Hruška 1995).
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Závěry z jednání
Konec strany
12. 1. 1999
Jednání ve Znojmě
Závěry z jednání:
 1. Vyčistit založené zadní části přístupných podzemních chodeb u rotundy, odstranit zakládku a cihlové zazdívky a na místě posoudit statické poměry a dodatečně geodeticky zaměřit.
 2. Návrh monitoringu alespoň na třech místech.
 3. Vstupní část do podzemních prostor řešit architektonicky a staticky – portál.
 4. Prostor za úsekem „C“ chodeb shora zpevnit Kari sítěmi s betonem.
 5. Provést dokončení doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu ing. Woznicou (ve smyslu Oponentského posudku).

Zápis odeslán na MK ČR k vyjádření koncem ledna 1999.

ZPĚT na začátek strany
Jednání ve Znojmě
Projekt jižní přístupové cesty
Konec strany
Závěry z jednání.

Vedle projednávání odborných projektů na průzkum podzemí rotundy a zabezpečení podzemních prostor pod rotundou se v poněkud jiném složení projednával i projekt na novou přístupovou cestu k rotundě. Dosavadní přístup pod severními hradbami, resp. průchod areálem pivovaru nebyly nikterak atraktivní a tento stav přímo volal po nějakém jiném, lepším řešení, které si tato národní kulturní památka jistě zaslouží. Navrhovaný projekt „Jižní přístupové cesty“ tyto předpoklady splňuje. Návštěvníkům se tak otevřou krásné výhledy na město Znojmo, údolí Dyje a svahy Kraví hory.
Součástí projektu, na kterém se podílí město a pivovar Hostan, je i záchranný archeologický průzkum podél jižních hradeb, který zajišťuje dr. B. Klíma z katedry historie PdF MU v Brně. Průzkum naváže na již archeologicky zpracovaný prostor jižně od rotundy. O jeho výsledku a případných nálezech Vás budeme informovat.
ZPĚT na začátek strany
Závěry z jednání
Obr. 1. Jižní cesta - půdorys
Konec strany
Projekt jižní přístupové cesty.
jizni_cc.gif (7957 bytes)
 Obr. 1. Jižní cesta – půdorys.
ZPĚT na začátek strany
Projekt jižní přístupové cesty
Obr. 2. Jižní cesta - pohled od jihu
Konec strany
Obr. 1.
Projekt Jižní přístupové cesty k rotundě – půdorys: trasa vyzna- čena okrovou barvou
1. rotunda
2. schodiště s výtahem
3. budova expozice
4. budovy pivovaru
5. jižní hradby
červená šipka – brána pivovaru Hostan (ul. Přemyslovců).
j_cesta1.gif (11127 bytes)
 Obr. 2. Jižní cesta – pohled od jihu.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. Jižní cesta - půdorys
Obr. 3. Jižní cesta - půdorys - detail
Konec strany
Obr. 2.
Projekt Jižní přístupové cesty k rotundě – pohled od jihu:
1. rotunda
2. schodiště s výtahem
3. budova expozice
4. budovy pivovaru
5. jižní hradby
jizni_cd.gif (8077 bytes)
 Obr. 3. Jižní cesta – detail.
ZPĚT na začátek strany
Jižní cesta - pohled od jihu
Seminář Malby ve znojemské rotundě 1999
Konec strany
Obr. 3.
Projekt Jižní přístupové cesty k rotundě – půdorys – detail:
1. rotunda
2. schodiště s výtahem
3. budova expozice
4. budovy pivovaru
5. jižní hradby

Spoluúčast na přípravě a organizaci odborného semináře  
„Malby ve Znojemské rotundě 1999“

konaného ve čtvrtek 18.2.1999 ve 14,00 hod. v nové aule PdF MU Brno, Poříčí 9/11. Program semináře najdete na straně Seminář – program současně se stručným obsahem referátů a diskusních příspěvků přednesených na semináři. S největším ohlasem se setkal objevný příspěvek PhDr. Jaroslava Zástěry.

KHi PdF MU Brno
Klub přátel Znojemské rotundy Brno
Nadace sv. Hypolita

ZPĚT na začátek strany
Jižní cesta - půdorys - detail
Konzultace s dr. Všetečkovou
Konec strany
18. 2. 1999
Odborný seminář „Malby ve Znojemské rotundě 1999“

Výbor Klubu přátel Znojemské rotundy zorganizoval
konzultaci s historičkou umění
PhDr. Zuzanou Všetečkovou z Ústavu dějin umění AV ČR Praha na půdě PdF MU v Brně u doc. PhDr. Bohuslava Klímy, CSc.
Projednávané otázky:
 1. „Zapůjčená ruka“ na malbě oráče ve znojemské rotundě
 2. Symbolika pláště
 3. Evangeliář Karla Velikého
ZPĚT na začátek strany
Seminář Malby ve znojemské rotundě 1999
Členská schůze Klubu 6/1999
Konec strany
11. 5. 1999
Konzultace s historičkou umění PhDr. Z. Všetečkovou z AV ČR Praha

Pravidelné setkání všech členů Klubu přátel Znojemské rotundy
Členská schůze Klubu
Výbor Klubu přátel znojemské rotundy, pobočka Brno, si Vás dovoluje pozvat na 1. členskou schůzi v tomto roce, která se koná

ve čtvrtek 24. 6. 1999 v 16, 00 hod.

v Moravském zemském muzeu v „Malém sále“.
Program:

 1. Zahájení, přivítání hosta restaurátora ak. mal. Františka Sysla z Kroměříže
 2. Zpráva o činnosti Klubu za minulé období, zpráva o hospodaření Klubu
 3. F. Sysel podal detailní informace o snímkování maleb v rotundě pod IR a UV světlem
 4. Různé
 5. Závěr
ZPĚT na začátek strany
Konzultace s dr. Všetečkovou
Členská schůze Klubu 11/1999
Konec strany
24. 6. 1999
Členská schůze Klubu

Pravidelné setkání všech členů Klubu přátel Znojemské rotundy
Členská schůze Klubu
Výbor Klubu přátel Znojemské rotundy, pobočka Brno, si Vás dovoluje pozvat na 2. členskou schůzi v tomto roce, která se koná

ve čtvrtek 18. 11. 1999 v 16, 00 hod.

v zasedací síni Poslaneckého klubu zastupitelů města Brna, Mečová 5, druhé nádvoří Staré radnice.
Program:

 1. Zahájení
 2. Návrh činnosti Klubu na rok 2000
 3. Iniciování výstavby památníku Velké Moravy v oblasti Dolní Věstonice-Strachotín v návaznosti na zmínku fuldských análů o městě Dowina k roku 864
 4. Různé
 5. Závěr

Srdečně zveme i všechny nové zájemce o členství v našem Klubu.

ZPĚT na začátek strany
Členská schůze Klubu 6/1999
18. 11. 1999
Členská schůze Klubu
Jaroslav Pazour

[ Jednání ve Znojmě 12.1.1999 | Projekt „Jižní cesty“ 12.1.1999 | Odborný seminář „Malby ve znojemské rotundě 1999“ 18.2.1999 | Konzultace s dr. Všetečkovou 11.5.1999 | Členská schůze 24.6.1999 | Členská schůze 18.11.1999 ]
Činnost [ 2008 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu