INFORMACE
o různorodé činnosti Klubu v roce
2008 2001 2000 1999 1998
Hrob velkomoravského bojovníka z 9. století
Konec strany
1998
[ Přednáška na PdF MU Brno 26.2.1998 | Jednání ve Znojmě 5.3.1998 | Zájezd Pálava I 23.5.1998 | Zájezd Hradiště sv. Hypolita 8.8.1998 | Žádost o grant 25.9.1998 | Členská schůze Klubu 12.11.1998 | Jednání ve Znojmě 18.11.1998 ]
Činnost Klubu tvoří dvě základní oblasti:
ODBORNÁ: zadávání a financování projektů a odborných posudků, spolufinancování průzkumů, výzkumů a osobní účast na dalších akcích, které mají vztah ke znojemské rotundě ve smyslu stanov Klubu. Koordinace činnosti institucí, které se podílejí na řešení dané problematiky. Informování široké veřejnosti o výsledcích této činnosti.
ZÁJMOVÁ: činnost financovaná výhradně z vlastních prostředků členů Klubu: účast na zájezdech, návštěvy výstav a přednášek ap.

Přednáška Doc. PhDr. B. Klímy, CSc. na katedře historie Pedagogické fakulty MU v Brně pro členy Klubu na téma „Výsledky archeologického průzkumu na velkomoravském Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v roce 1997“ – objev pohřbu bojovníka z 9. století (obr. 1).
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Jednání ve Znojmě
Konec strany
26. 2. 1998
 Obr. 1.
Obr. 1.
Hrob velkomoravského bojovníka s ostruhami, garniturou drobných přezek a nákončí a s krásně zdobenou dýkou, která byla uložena v pochvě zhotovené z kůže, dřeva a kosti zdobené zlatem.

Účast výboru Klubu na jednání ve Znojmě v záležitosti Oponentského posudku (fy SPELEO) k Návrhu sanace podzemí NKP Znojemská rotunda zpracovaného VUT Brno Ústav geotechniky (Prof. Trávníček) za účasti zástupců MK ČR.
Viz také Znojemsko 21. 7. 1998.
ZPĚT na začátek strany
Hrob velkomoravského bojovníka z 9. století
Zájezd na Pálavu
Konec strany
5. 3. 1998

Jednání výboru Klubu na VUT Brno – Ústav geotechniky, Prof. Trávníček – v záležitosti zpracování závěrečného Projektu sanace podzemí NKP Znojemská rotunda a předání Oponentského posudku.
12. 3. 1998

Autobusový zájezd Klubu Pálava I s programem:
Mušov – stanice římských legií – Stolová hora – Sirotčí hrádek (obr. 3) – trosky chrámu sv. Antonína a sv. Pankráce – Muzeum Dolní Věstonice – prohlídka velkomoravských lokalit: Petrova louka, pohřebiště Na pískách, Vysoká zahrada.
ZPĚT na začátek strany
Jednání ve Znojmě
Zájezd do Znojma-Hradiště
Konec strany
23. 5. 1998
 Obr. 2a.
 Obr. 2b.
Obr. 2.
a) Zastavení na Stolové hoře.
b) Cestou k Sirotčímu hrádku.

Autobusový zájezd Klubu na archeologické pracoviště doc. PhDr. B. Klímy, CSc. na velkomoravském Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě (obr. 2) s jeho přednáškou (nález hrobu dítěte v paláci z údobí Velké Moravy – 9. stol.), prohlídka s přednáškou v chrámu sv. Hypolita, prohlídka s přednáškou v klášteře v Louce.
ZPĚT na začátek strany
Zájezd na Pálavu
Žádost o grant
Konec strany
8. 8. 1998
 Obr. 3a.
 Obr. 3b.
Obr. 3.
Hradiště sv. Hypolita:
a) prohlídka nálezů,
b) situace s hrobovými nálezy týden před velkolepým objevem.

Příprava textů prezentace Klubu na síti Internet (výbor Klubu + Petr Šimík). 4. – 28. 9. 1998

Předložení žádosti o grant z Grantového programu Open Society Fund Praha na projekt v kulturní oblasti:
Definitivní projekt sanace podzemních prostor NKP Znojemská rotunda – ve smyslu doporučení Oponentského posudku fy SPELEO (Dipl. tech. Josef Řehák, RNDr. Jaroslav Hromas) z ledna 1998:
1. Realizovat vrty a sondy navhované Ing. L. Woznicou, CSc. jako poslední inženýrsko-geologické práce.
2. Pokračovat v průzkumu podzemních prostor v areálu rotundy.
3. Provést zajištění podzemních prostor
výhradně způsobem, který umožní vstup do podzemí, kontrolu jeho stavu, stěn a stropů (obr. 1).
4. Neprodleně zbudovat alespoň provizorní uzávěru vstupů do podzemí pro zamezení mrazové destrukce stěn a stropů v podzemí.
5. Akceptovat podzemní prostory jako historické dílo a tedy součást národní kulturní památky „Rotunda Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny“ a právně ošetřit. Přístupem do podzemí
umožnit monitoring stavu důležité východní části skalního bloku.
ZPĚT na začátek strany
Zájezd do Znojma-Hradiště
Obr. 4. Podzemí rotundy
Konec strany
25. 9. 1998
 Obr. 4a.
 Obr. 4b.
ZPĚT na začátek strany
Žádost o grant
Členská schůze
Konec strany
Obr. 4.
Podzemí jižně od rotundy:
a) hlavní chodba v místě, kde na ni navazuje chodba se zvýšenou počvou,
b) založené prostory do 3/4 výšky v JV části podzemních chodeb, které znemožňují objasnění otázek dalšího průběhu a celkového rozsahu.

Členská schůze Klubu konaná v kinosále Zemského muzea v Brně. Přednáška doc. B. Klímy na téma: Postup archeologických prací na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Pro neschopnost pracovníků muzea zajistit a zprovoznit předem objednané promítací zařízení (jeden odešel z práce již ve 12,00 hod., druhý byl opilý) museli posluchači i přednášející oželet připravené videozáznamy.
Seznámení s obsahem prezentace na Internetu v tištěné formě.
Informace o zamítnutí žádosti o grant u Open Society Fund.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4. Podzemí rotundy
Jednání ve Znojmě
Konec strany
12. 11. 1998

Účast předsedy Klubu na jednání ve Znojmě na MěÚ za účasti zástupců MěÚ OŠK, JmM, MŠMT ČR, SÚPP Praha a Pam. ústavu Brno. Předmětem jednání byl Oponentský posudek (fy SPELEO) k Návrhu sanace podzemí NKP Znojemská rotunda.
MK ČR se zatím nevyjádřilo.
1. Oponentní řízení se uskuteční 26.1.1999.
2. NKP bude evidována vč. pozemku.
3. Projekt „Jižní přístupové cesty k rotundě“ bude zpracován do 12/1998, součástí bude expozice rotundy, předběžný rozpočet 3 mil. Kč.
ZPĚT na začátek strany
Členská schůze
18. 11. 1998
Jaroslav Pazour

[ Přednáška na PdF MU Brno 26.2.1998 | Jednání ve Znojmě 5.3.1998 | Zájezd Pálava I 23.5.1998 | Zájezd Hradiště sv. Hypolita 8.8.1998 | Žádost o grant 25.9.1998 | Členská schůze Klubu 12.11.1998 | Jednání ve Znojmě 18.11.1998 ]
Činnost [ 2008 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu